ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae  EN
คุณวุฒิ


2016 American Academy of HIV Pharmacist (AAHIVP) American Academy of HIV Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2015 Clinical Educator resident (PGY-2) University of Florida College of Pharmacy, Florida, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2014 Pharmacy practice resident (PGY-1) Bon Secours Hospital Baltimore, Maryland, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2014 Board Certified Pharmacotherapy Specialty (BCPS) Board Certified of Pharmacy Specialty, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2013 Doctor of Pharmacy University of Maryland Baltimore School of Pharmacy, ประเทศสหรัฐอเมริกา
2004 เภสัชศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ประเทศไทย

สาขาความเชี่ยวชาญ


หัวข้อที่สอน: 

- Pharmacotherapy in Internal medicine e.g., CKD, RRT, solid organ transplantation, infectious diseases

- Pharmacotherapy in HIV and opportunistic infections

งานวิจัยที่สนใจ: 

- Pharmaceutical care in internal medicine 

- Pharmaceutical care in HIV and related infections

- Patient safety

- High alert drugs

- Pharmacy education

 

ความเชี่ยวชาญ:

- HIV

- Internal medicine

- Clinical educatorผลงานตีพิมพ์Research Articles (International)

Uraiwan Akanit, Pharm D, BCPS; Benjamin Staley, PharmD; Jennifer W. Janelle, MD, AAHIVS; Zoe Muller, MD; Emily C. Huesgen, Pharm D, BCACP, AAHIVP; Sam J Borgert, Pharm D; & Ann Snyder Franklin, PharmD, MEd, BCPS  . The Development of Antiretroviral Therapy Order Set for Admitted Adult HIV-Infected Patients. International Journal of Medicine and Pharmacy 2016; 4(2): 1-26.


Research Articles (National)

ปัญญพร วรรณพงศ์สถิต, อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์, พัชรี  กาญจนวัฒน์, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ถนัดกิจ คณะบุตร, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์  . การศึกษาโครงการนำร่องการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับระดับการทำงานของไตบนหอผู้ป่วยอายุรกรรม.. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017; 13(Supplement): S373-381.

เมวดี สายสิญจน์, ศกลวรรณ มีคม, กรวรรณ ผุดผ่อง, ปริญญา วงศ์ภักดี, ธิติ ทุมเสน, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา  และ อุไรวรรณ  อกนิตย์    . การศึกษาย้อนหลังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่องที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน 2017; 13(Supplement): S638-646.


Review Articles (National)

อุไรวรรณ อกนิตย์. Review article: Drug Interaction Consideration in HIV/HCV Coinfected Patients (การพิจารณาอันตรกิริยาระหว่างยาในผู้ติดเชื้อร่วมเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง). Srinagarind Medical Journal (SMJ) 2018; 33(6): 615-622.


Chapter in a book

อ.ภญ.อุไรวรรณ อกนิตย์. Long term care in HIV/AIDs. In: ทวนธน บุยลือ, มานิตย์ แซ่เตียว, ฑิภาดา สามสีทอง editors. Long Term Care in Specialized Patients. อุบลรชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2018. p.143-72ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด


December 3rd,2018


ดร.อุไรวรรณ อกนิตย์

อาจารย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

Email : uraiwan.a@ubu.ac.th

โทร : +66-45-353-633

สถานที่ติดต่อ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190