ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางกรชนก แก่นคำ
Mrs.Kornchanok Kaenkham
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
Mrs.Krtitiyarat Pimpong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่ระดับ 1

นางสาวจิรัสยา สมลา
Ms.Jiratsaya Somla
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง
Ms.Chanyanut Chuangching
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางชื่นจิต ภู่ทอง
Mrs.Chuenchit Phoothong
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn Janjarasjitt
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ เดชทวี
Ms.nattawan Detthawee
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่
Ms.Tipmontha Reakyai
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
Mr.Noraset Tongcom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางนารี แก้ววงษา
Mrs.Naree Kawwongsa
พนักงานประจำห้องทดลองระดับ 1

นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากรชำนาญการ

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวปฐมพร ยังมงคล
Ms.Patonporn Yangmongkol
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวปนิดา มุขมณี
Ms.Panida Mukmanee
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวพัทธนันท์ คำผา
Ms.Pattanant Kaampha
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
Ms.Pitchayaporn Kaolerd
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางเย็นฤดี แม่นมั่น
Mrs.Yenruedee Manmun
พนักงานธุรการ

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางแวว ถนอมวงค์
Mrs.Waew Thanomwong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางสาวสดใส ตะรินันท์
Ms.Sodsai Tarinant
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

นางสมคิด สุพันทะมาด
Mrs.Somkid Supantamad
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

นางสาวสมพร นันตะเสน
Ms.Sompawn Nantasan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมัย กิ่งคำ
Mr.Samai Kingkham
พนักงานขับรถยนต์ระดับ 2

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางอนุพร กลางคำ
Mrs.anuporn Klangkham
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ