ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
Ms.Benjapak Mingkwan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางกรชนก แก่นคำ
Mrs.Kornchanok Kaenkham
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
Mrs.Krtitiyarat Pimpong
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่

นางสาวจิรัสยา สมลา
Ms.Jiratsaya Somla
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชัญญานุช ช่วงชิง
Ms.Chanyanut Chuangching
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชื่นจิต ภู่ทอง
Mrs.Chuenchit Phoothong
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้
Ms.chamaiporn boontae
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
Mrs.Nutthaporn
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐวรรณ เดชทวี
Ms.nattawan Detthawee
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวดารุณี นามห่อ
Ms.Darunee Namho
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษา

นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่
Ms.Tipmontha Reakyai
นักวิทยาศาสตร์

นายธนพัต วิสาพล
Mr.Tanapat Wisapon
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
Mr.Teerasak Santawesung
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
Mr.Noraset Tongcom
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางนารี แก้ววงษา
Mrs.Naree Kawwongsa
คนงานห้องทดลอง

นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากร

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวบังอร ศรีพันธ์
Ms.Bungon Sripun
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวปนิดา มุขมณี
Ms.Panida Mukmanee
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวพัทธนันท์ คำผา
Ms.Pattanant Kaampha
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวพิชญาพร ขาวเลิศ
Ms.Pitchayaporn Kaolerd
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเย็นฤดี แม่นมั่น
Mrs.Yenruedee Manmun
พนักงานธุรการ

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษา

นางวิรัตน์ จันทร์ตรี
Mrs.Virat Chantree
นักวิทยาศาสตร์

นายวีระวุท กะชา
Mr.Weerawut Kacha
นักวิทยาศาสตร์

นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
Mr.Wuttipong Junpan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางแวว ถนอมวงค์
Mrs.Waew Thanomwong
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสดใส ตะรินันท์
Ms.Sodsai Tarinant
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสมคิด สุพันทะมาด
Mrs.Somkid Supantamad
พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3

นางสาวสมพร นันตะเสน
Ms.Sompawn Nantasan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายสมัย กิ่งคำ
Mr.Samai Kingkham
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวิตรี สอนพงษ์
Mrs.Sawitree Sornphong
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางอนุพร กลางคำ
Mrs.anuporn Klangkham
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
Ms.Supavadee Sripukdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
Ms.Arthanya Phungpaka
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร