ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

การศึกษา

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสั เภสัชบำบัด (2013)ทุนวิจัยที่ได้รับ

2560 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะโรคซึมเศร้า,

  อื่นๆ
2560 การศึกษาอัตรกิริยาระหว่างยาในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่ได้รับการรักษา ณ หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, นายมานิตย์ แซ่เตียว
นายณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์
ภญ.วรัญญา จวนสาง
ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์
  งบจังหวัด
2559 การศึกษาผลของความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, นาย มานิตย์  แซ่เตียว

ภญ. อภิญญา จำรูญทิพวรรณ
ภญ. ศิลป์ศุภา ลิมพงศานุรักษ์
พญ. กนกพร อิทธิวิศวกุล
  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2557 แนวความคิดเกี่ยวกับการทำ SOAP ระหว่างนักศึกษาเภสัชศาสตร์และเภสัชกร,

Manit Saeteaw, Alexandre Chan, Joyce Yu-Chia Lee

(National University Singapore)
  อื่นๆ
2557 การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวผู้ป่วยมะเร็งที่รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดร่วมกับรักสีรักษา ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี, นายมานิตย์ แซ่เตียว
นายธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์
นางสาวรมิดา มัฐผา
นางสาวโสวิภา พลเยี่ยม

  เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์
2556 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา กรณีรายวิชาปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ , จีริสุดา คำสีเขียว
ศิศิรา ดอนสมัคร
มานิตย์ แซ่เตียว
ทยากร วริทธานนท์

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย


ผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับนานาชาติ

 
2012

Effect of CYP3A4 inducer dexamethasone on hepatotoxicity of lapatinib= clinical and in vitro evidence.

Breast Cancer Res Treat

บทความปริทัศน์ในวารสารในประเทศ (มี peer review)

 
2556Case report= Heparin-induced skin necrosisวารสารคลินิก


บทความตีพิมพ์
 
2556ไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเอกสารประกอบการประชุมวิชาการงานประชุม Contemporary review 2013


หนังสือ/ตำรา

2013เภสัชกรรมปฏิบัติในโรคมะเร็งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น


นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

นำเสนอแบบบรรยายระดับประเทศ

2012ภญ.วริศรา จินาทองไทยPharmaceutical care service in Cardiac care unit, Sapprasittiprasong hospitalคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (12/02/2555)

นำเสนอแบบบรรยายระดับนานาชาติ

2012

Mr.Manit Saeteaw

Effect of pineapple, orange and banana consumption on melatonin level and antioxidant capacity iHong Kong SAR, China (09/07/2555)
2011ผศ.ดร.สุภัสร์ สุบงกชEffect of tropical fruits consumption on melatonin level and antioxidant capacity in serum of healthKhon Kaen, Thailand (14/11/2554)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับประเทศ

2017

ภารดี ชานุบาล1, มานิตย์ แซ่เตียว2, วรรณพร วัฒนะวงษ์1 , ณภัทร์กมล เกตุปลั่ง3  และ ศศิกร อุตรวิเศษ3

การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Cisplatin ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2017

นนทิกุล ผาสุกมูล1, มานิตย์ แซ่เตียว2 วรรณพร วัฒนะวงษ์1, พิชญนันท์ จันทรา3* และวรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว3

การศึกษาสัดส่วนและร้อยละการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีภาวะ febrile neutropenia ณ หอผมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (11/03/2560)

2016Manit Saeteaw, Wannaporn Wattanawong, Rutdakorn Nuntapanich, Arunthida Nokpej The evaluate of a response and an adverse event of oral chemotherapy in chronic myeloid leukemiaคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (13/02/2559)
2012ภญ.วนัสนันท์ วรรณสุพริ้งผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ (23/02/2555)

นำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับนานาชาติ

2017

นายมานิตย์ แซ่เตียว

A retrospective cohort study of chemotherapy dose intensity in ovarian cancer patients at tertiarYogyakarta, Indonesia (29/07/2560)

2016

Manit Saeteaw1*, Apinya Jumroontippawan2, Silsupa Limpongsanuruk2, Jindavan Traisilanun2, Suphat Subongkot3,  Kanokporn Ittiwisawakul4, Kasama Sartarawaha4, Weeraporn Rojlakanawong4, Pattawan Nakaporntam4

A retrospective cohort study of weight loss in ovarian cancer patients aนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (05/11/2559)

2016

S. Subongkot.1, M. Sae-teaw. 2*

Oncology Pharmacy Career Advancement Program in Thailand

นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (05/11/2559)
2015Manit Sae-teaw A retrospective cohort study of malnutrition on cancer patient who treated with CCRT at Ubonratchathโรงแรม Ambassador (25/06/2558)
2015Wannaporn Wattanawong
Manit Saeteaw
Paradee Chanuban
Adherence and adverse events assessment in CML at Sunpasitthiprasong hospital, Thailandโรงแรม Ambassador (25/06/2558)
1970The 4th Asia Pacific Oncology Pharmacy Congressเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (01/01/2513)
197017th Asian Conference on Clinical PharmacyTentrem Hotel, Yogyakarta (01/01/2513)ผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว

Manit Saeteaw

ตำแหน่ง : อาจารย์

Email :

Tel :