ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
Asst.Prof.Dr.Chutinun
Prasitpuripreecha
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(ประธานกรรมการ)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
Dr.Thitidaj Luetrakul
รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
(กรรมการ)

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
Asst.Prof.Dr.Suparat
Chanluang
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
(กรรมการ)

รศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
Assoc.Prof.Dr.Wandee
Rungseevijitprapa
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
(กรรมการ)

ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
Asst.Prof.Dr.Nipaporn
Muangchan
หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์
(กรรมการ)

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง
Asst.Prof.Dr.Preecha
Boonchoong
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(กรรมการ)

อาจารย์ทวนธน บุญลือ
Tuanthon Boonlue
หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
(กรรมการ)

ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
Asst.Prof.Dr.Benjabhorn
Sethaboupph
ผู้แทนอาจารย์
(กรรมการ)
 
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
Dr.Saksit Sripa
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการและเลขานุการ)