ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณาจารย์ 56 คน
ลาศึกษาต่อ 10 คน
 
รวม 66 คน


ปริญญาตรี 7 คน
ปริญญาโท 3 คน
ปริญญาเอก 42 คน
 
รวม 52 คน


ศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ 7 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29 คน
อาจารย์ 20 คน
 
รวม 56 คน