ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


19
เม.ย.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยทดสอบคุณภาพฯ
19
เม.ย.
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนโครงการ Sakura Exchange Program is Sciene 2019 ร่วมกับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น
18
เม.ย.
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับบัณฑิตศึกษา
17
เม.ย.
รายละเอียดการสอบทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) ครั้งที่ 2/2562 และการสอบข้อเขียนความรู้ทางเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ (MCQ) ครั้งที่3/2562
17
เม.ย.
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา
17
เม.ย.
ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
11
เม.ย.
ประชุมวิชาการ เรื่อง Integrating pharmacy knowledge in aging era: from basic sciences and pharmaceutical products toward patient care
11
เม.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 4/2562 (PLE-IP2 และ PLE-PC2) (สำหรับนักศึกษารหัส 5715xxxx)
11
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สอบวันที่ 29 เม.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป