ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


20
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาเป็นเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม ประจำปี 2562
19
ส.ค.
โครงการอบรมเตรียมสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (TOEIC)
16
ส.ค.
!! การเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบกลางภาคครั้งที่1 รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 และปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
15
ส.ค.
การรับสมัครร่วมเสนอผลงานในหัวข้อ the use of Artificial Intelligence (AI) to innovate education,learning and tracing
13
ส.ค.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต
08
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคลากร
08
ส.ค.
ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา
02
ส.ค.
ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การสั่งจองชุดครุยบัณฑิต
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563
26
ก.ค.
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26
ก.ค.
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand)ประจำปี 2563
16
ส.ค.
ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2562 ปรับปรุงวันที่ 16 สิงหาคม 2562
23
ก.ค.
ทุนโครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปี 2563
15
ก.ค.
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ชิงทุนการศึกษา
15
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางานด้านการแพทย์
11
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Cosmetic & beauty International Conference 2019
09
ก.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
05
ก.ค.
ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
28
มิ.ย.
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขอรับเงินและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป พ.ศ.2562
28
มิ.ย.
ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ ห้องเรียนจำลองการเรียนการสอนในรูปแบบนิวซีแลนด์
31
ก.ค.
ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
20
มิ.ย.
เอกสารแนะนำหลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
18
มิ.ย.
การจัดประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4
30
เม.ย.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
24
เม.ย.
ประกาศคณะฯ เรื่องการแต่งกายระหว่างฝึกงานของนักศึกษาคณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ
17
เม.ย.
ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562
18
มี.ค.
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
07
ก.พ.
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 ตำแหน่ง
25
ม.ค.
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน
24
เม.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
19
ก.ย.
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
16
พ.ค.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
15
พ.ค.
คู่มือสารนิพนธ์ 2561
08
พ.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฐานข้อมูลใหม่)
07
พ.ย.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
17
ก.พ.
แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ก.พ.
การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere
25
พ.ย.
วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี