ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สัญญาและพัสดุฯ"

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน (27 ธันวาคม 2560 ,13:51 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 ธันวาคม 2560 ,10:12 โดย นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน)

เอกสารประกอบ
1. ศป 0013/ว256