ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศเรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ และทุนฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ

     

               ตามประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกทุนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ณ ต่างประเทศ และทุนฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18 และ 25 ธันวาคม 2560 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

             ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขอประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ และทุนฝึกอบรมทักษะวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 และภายใต้โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

1. ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนฝึกปฎิบัติงานด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์ และทุนฝึกอบรมทักษาวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ ณ ต่างประเทศ

2. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

3. ใบรายตัว

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (28 ธันวาคม 2560 ,10:03 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 ธันวาคม 2560 ,14:48 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ
2. สิงที่แบบมาด้วย
3. สิงที่แบบมาด้วย