ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเพื่อเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ไทย–เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561

โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนไปยังสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียดดังนี้่

1. สำเนาประกาศการรับสมัคร

2. แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน

3. แบบหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย

5. ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (Application Form)

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (22 มกราคม 2561 ,11:17 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2561 ,11:38 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ