ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษา 2/2560

งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ขอแจ้งตารางสอบประจำภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

1. ตารางสอบกลางภาค (ชั้นปีที่ 1-4)
2. ตารางสอบปลายภาค (ชั้นปีที่ 1-4, รายวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี)
3. ตารางสอบกลางภาค-ปลายภาค-นอกตาราง (ชั้นปีที่ 5)

ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุห้องสอบของรายวิชาศึกษาทั่วไป
และตารางสอบ-ห้องสอบของรายวิชาเลือกเสรี
ด้วยอยู่ระหว่างการดำเนินการของงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน จะดำเนินการประกาศเพ่ิมเติมเพื่อให้ตารางสอบสมบูรณ์ต่อไป
 
รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (5 กุมภาพันธ์ 2561 ,18:36 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 สิงหาคม 2561 ,11:40 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบกลางภาค 2/60 (ชั้นปีที่ 1-4)
2. ตารางสอบ 2/60 (ชั้นปีที่ 5)
3. ตารางสอบปลายภาค2/60 (ชั้นปีที่ 1-4,ศึกษาทั้่วไป/เลือกเสรี)
4. ตารางสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 2