ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

การสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2561 (OSPE) และครั้งที่ 2/2561 (MCQ)

ตามที่ศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดวันสอบดังนี้

    -  สอบครั้งที่ 1/2561 (OSPE) ในวันที่ 20 เมษายน 2561

    -  สอบครั้งที่ 2/2561 (MCQ) ในวันที่ 21-22 เมษายน 2561

ทั้งนี้ คณะฯ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 ดำเนินการสมัครสอบความรู้ ดังนี้

1. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวในไฟล์ Excel ผ่านลิงค์นี้ 

2. กรอกใบสมัครสอบ จำนวน 2 ใบคือ

    1) แบบคำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้

    2) แบบคำขอรับรองคณบดี

3.  แนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้

     1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)

     2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ตรวจสอบว่าไม่หมดอายุ  หากหมดอายุให้ถ่ายใหม่ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

     3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)

     4) เอกสารแสดงผลการศึกษา (transcript) ตลอดหลักสูตร จนถึงภาคการศึกษาที่สมัครสอบ (ให้ตัวแทนชั้นปีไปขอที่งานทะเบียน ม.อุบลฯ โดยมีค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท) และรวบรวมส่งที่พี่ธัญญลักษณ์ ภายในวันที่ 21 ก.พ. 61 ที่งานวิชาการคณะเภสัชฯ

     5) ค่าสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ คนละ 1,000 บาท (ให้ตัวแทนชั้นปีรวบรวมและส่งที่พี่ธัญญลักษณ์ งานวิชาการ ภายในวันที่ 21 ก.พ. 61) เนื่องจากศูนย์สอบฯ ให้คณะโอนเข้าเป็นยอดเดียว ตามจำนวนนักศึกษาที่สมัคร

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อพี่ธัญญลักษณ์ ได้ที่ เบอร์ 045-353625 หรือ  083-9656692 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2561 ,09:11 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ,10:54 โดย นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์)

เอกสารประกอบ
1. กำหนดการสอบ
2. ปฏิทินการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ
3. แบบคำขอสมัครเข้าระบบสอบความรู้
4. แบบรับรอง (ปี6)
5. แบบรับรอง (ปี6 รับเข้าก่อนปี2552)
6. วิธีการลงทะเบียนศูนย์สอบความรู้ฯ
7. ต้นเรื่องรายละเอียดการสอบmcq,ospe