ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกรประจำปีการศึกษา 2561

       ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี)

คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์โครงการดังกล่าว

จากเดิมวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เปลี่ยนแปลงเป็นวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

 

-เนื้อหาดังประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.6ปี) คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561-


Tags :สอบสัมภาษณ์   โครงการพิเศษ   2561  เภสัชศาสตร์  
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (26 มีนาคม 2561 ,13:24 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 มีนาคม 2561 ,13:35 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)