ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


อบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC:Infection Control)

         ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงพยาบาล ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC:Infection Control)  โดยวิทยากรจาก JCI (Joint Commission International)  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ท่านละ 6,000 บาท กำหนดแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561ายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (29 มีนาคม 2561 ,09:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 29 มีนาคม 2561 ,09:17 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ