ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร

ประจำปีการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

โดยมีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลััยอุบลราชธานี เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ โปรดติดตามประกาศเพิ่มเติมจาก งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

และสามารถเข้าร่วมรับทราบข่าวสารในกลุ่มไลน์ "ว่าที่ PH.UBU" เพื่อรับทราบข้อมูล

ในการจัดเตรียมเอกสาร การเดินทาง และการแจ้งเตือนที่สำคัญ  

"ว่าที่ PH.UBU" Line Group

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (11 เมษายน 2561 ,20:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 เมษายน 2561 ,09:56 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ประกาศรายชื่อ
2. กำหนดการการ 19 เม.ย. 2561
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์
4. แบบฟอร์ม ใบรับรองแพทย์
5. แบบฟอร์มประวัติ
6. QR Code