ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางเรียน ปีการศึกษา 2561-2564

ตามที่ในปัจจุบัน หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  มีกำหนดจัดการเรียนการสอนถึงปีการศึกษา 2563

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 

เพื่อให้การวางแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานวิชาการ จึงขอประกาศตารางเรียน ปีการศึกษา  2561-2564 

ซึ่งได้รับการรับรองจากที่ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 

* * * ตารางเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ปรับปรุงตารางเพิ่มเติิม ณ วันที่ 16 ก.ค. 2561 * * *

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (1 พฤษภาคม 2561 ,14:35 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2562 ,13:20 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. GE-เลือกเสรี เทอมต้น 2561-2564
2. ปี1 (ภบ59)_เทอมต้น 2561-2564
3. ปี3 (ภบ55)_เทอมต้น 2561
4. ปี3 (ภบ59)_เทอมต้น 2562-2564
5. ปี4 (ภบ55)_เทอมต้น 2561-2562
6. ปี4 (ภบ59)_เทอมต้น 2563-2564
7. ปี5 (ภบ55)_เทอมต้น 2561-2563
8. ปี5 (ภบ59 บริบาล)_เทอมต้น 2564
9. ปี5 (ภบ59 อุตสาหการ)_เทอมต้น 2564
10. GE-เลือกเสรี เทอมปลาย 2561-2564
11. ปี1 (ภบ59)_เทอมปลาย 2561-2564
12. ปี2 (ภบ59)_เทอมปลาย 2561-2564
13. ปี3 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561
14. ปี3 (ภบ59)_เทอมปลาย 2562-2564
15. ปี4 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561-2562
16. ปี4 (ภบ59)_เทอมปลาย 2563-2564
17. ปี5 (ภบ55)_เทอมปลาย 2561-2563
18. ปี5 (ภบ59 บริบาล)_เทอมปลาย 2564
19. ปี5 (ภบ59 อุตสาหการ)_เทอมปลาย 2564
20. เปรียบเทียบหลักสูตร 2555_2559
21. ปี2 (ภบ59)_เทอมต้น 2561-2564