ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน

ขอเชิญ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Net 2018 เพื่อขอรับทุนสนับสนุน  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  เพื่อจักได้ดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการต่อไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (17 พฤษภาคม 2561 ,09:16 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ,09:29 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ