ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ Smart Young Innovators

            ขอเชิญนักศึกษา ที่สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโครงการ Smart Young Innovators ซึ่งเป็นโครงการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากโครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ ตั้งแต่บัดนนี้ ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  โดยส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 1

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 ตุลาคม 2561 ,08:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 ตุลาคม 2561 ,09:07 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ