ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (TIK) ใมนสาขา Conditional Coaching ของรัฐบาลเยอรมนี

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร International Coaching Courses (TIK) ใมนสาขา Conditional Coaching ของรัฐบาลเยอรมนี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (30 มกราคม 2562 ,11:12 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 30 มกราคม 2562 ,11:17 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ