ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2561 ชั้นปีที่ 1-4

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษา 2/2561 

ชั้นปีที่ 1-3 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 9 - 22 เมษายน 2562

ชั้นปีที่ 4 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

รายละเอียดดังตารางแนบท้ายประกาศ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (4 มีนาคม 2562 ,16:02 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 มีนาคม 2562 ,06:45 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ตารางสอบปลายภาค 2/2561 ชั้นปีที่ 1-4