ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  2562 รายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จำนวนรับ 10 คน เรียนวันเสาร์อาทิตย์

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 35,000 บาท/ภาค)

ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวนรับ 5 คน เรียนวันราชการ/นอกวันเวลาราชการ ขึ้นกับสาขาวิชาเอก 

(ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย 35,000 บาท/ภาค) มี 3 สาขาวิชาเอก คือ

- สาขาวิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ

- สาขาวิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

- สาขาวิชาการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 

เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2562

เปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2 รับสมัครช่วง 22 เมษายน -15 พฤษภาคม 2562 

เริ่มเรียนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กรกฎาคม - 10 กันยายน 2562

วันเปิดภาคการศึกษาตามมหาวิทยาลัยระบุ

 

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครที่ งานรับเข้าศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า โทร. 045-353-122 , 045-353-120

website งานรับเข้าศึกษา : http://www.entry.ubu.ac.th/new/registrar/

websit การรับสมัคร : http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp

คู่มือขั้นตอนการสมัคร : http://entry.ubu.ac.th/news/newsAttachments/08/4343.pdf

ระเบียบการรับสมัคร : https://drive.google.com/file/d/1Qx2lpTw5agUspM28RsuXrvHJOOuMd_G3/view

 

สอบถามรายละเอียดหลักสูตร ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์  โทร. 045-353-625

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท : http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=3&mlv2=2&mlv3=6&mlv1=3&mlv2=2

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก : http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=3&mlv2=3&mlv3=1

 

รายละเอียดการสอบคัดเลือก

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุขุมา พวงมะลิ (2 เมษายน 2562 ,11:36 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 ,13:25 โดย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ)

เอกสารประกอบ
1. banner
2. banner_
3. Clinic