กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานบริหารทั่วไป
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
Mrs.Kritsadaporn Kenprakong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานสารบรรณ
งานธุรการกลุ่มวิชา
นางสาวจิรัสยา สมลา
Ms.Jiratsaya Somla
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวพัทธนันท์ คำผา
Ms.Pattanant Kaampha
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานบุคคล
นางนิธินันท์ สุยะลา
Mrs.Nithinan Suyala
บุคลากรชำนาญการ
งานอาคารสถานที่
นายจิรัฏฐ์ ภูมิสวาสดิ์
Mr.Jirutte Phumsawasde
พนักงานสถานที่ระดับ 1

งานยานพาหนะ
นายนเรศน์ กำลังดี
Mr.Naret kamlangdee
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานผลิตเอกสาร
นายสิทธิพงศ์ ยิ่งยง
Mr.Sittipong Yingyong
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน