กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


งานวิชาการ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
Ms.Thunyalak TivatkoonPorn
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
Ms.Nuchjaree Maneejuk
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์
Ms.Prapaijit Sataruk
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางสาวสมพร นันตะเสน
Ms.Sompawn Nantasan
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
Ms.Sudarut Thamnu
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
Ms.Sukhuma Puangmali
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานกิจการนักศึกษา
นายทยากร วริทธานนท์
Mr.Tayakorn Varittanon
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวปฐมพร ยังมงคล
Ms.Patonporn Yangmongkol
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
นางธนาพา เชียงแสน
Mrs.Tanapa Cheangsan
ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน

นางวรรณา พุ่มพฤกษา
Mrs.Wanna Phumphrueksa
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ