กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


ทุน ASEA-UNITET Staff Exchange one Month Scholarship ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลาการ ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุน SEA-UNITET Staff Exchange ,One Month Scholarship ประจำปี 2561 สมัครได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครีตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (13 มิถุนายน 2561 ,12:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 ,13:09 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [2] Detail
2. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [34] Detail
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [48] Detail
4. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [52] Detail
5. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ ชุดที่ 2 (Please click to open) [53] Detail
6. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [30] Detail
7. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [162] Detail
8. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [24] Detail
9. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [120] Detail
10. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [87] Detail
11. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [85] Detail
12. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [115] Detail
13. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [134] Detail
14. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [113] Detail
15. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [84] Detail
16. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [115] Detail
17. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [86] Detail
18. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [119] Detail
19. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [185] Detail
20. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [119] Detail
21. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [99] Detail
22. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [294] Detail
23. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [265] Detail
24. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [148] Detail
25. แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [235] Detail
26. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [110] Detail
27. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [123] Detail
28. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [124] Detail
29. Format หนังสือภายนอก จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [151] Detail
30. Format หนังสือบันทึกข้อความ จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [1128] Detail
31. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 ฉบับ) (Please click to open) [187] Detail
32. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [150] Detail
33. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติบันทึกภาพวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการสอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Please click to open) [13] Detail
34. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [437] Detail
35. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล) (Please click to open) [414] Detail
36. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) (Please click to open) [369] Detail
37. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (Please click to open) [455] Detail
38. บันทึกรับรองการรับทราบเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [9] Detail
39. แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศและแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Please click to open) [231] Detail
40. แบบใบลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร (Please click to open) [150] Detail
41. แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร (Please click to open) [372] Detail
42. แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายบุคคล) (Please click to open) [165] Detail
43. แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (Please click to open) [147] Detail
44. แบบฟอร์มใบปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นไป (Please click to open) [200] Detail
45. แบบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ สำหรับอาจารย์ที่ลาศึกษา ปฏิบัติการวิจัย ฝึกอบรม ฯ (Please click to open) [144] Detail
46. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [152] Detail
47. แบบฟอร์มเบิกวัสดุ (Please click to open) [157] Detail
48. แบบขอขยายเวลาลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ (Please click to open) [4] Detail
49. แบบตรวจคุณสมบัติและรายการเอกสารประกอบการพิจารณา เกี่ยวกับการดำเนินการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย (Please click to open) [24] Detail
50. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (Please click to open) [37] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ