กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกเอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (15 มิถุนายน 2561 ,09:20 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ,09:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [5] Detail
2. ขอหนังสือรับรองคณะเภสัชศาสตร์ (รับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/ชพค./สหกรณ์) (Please click to open) [17] Detail
3. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [30] Detail
4. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [58] Detail
5. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [54] Detail
6. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (Please click to open) [45] Detail
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [51] Detail
8. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [105] Detail
9. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [98] Detail
10. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [88] Detail
11. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [68] Detail
12. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [31] Detail
13. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [227] Detail
14. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [24] Detail
15. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [166] Detail
16. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [145] Detail
17. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [139] Detail
18. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [169] Detail
19. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [188] Detail
20. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [152] Detail
21. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [144] Detail
22. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [186] Detail
23. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [137] Detail
24. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [164] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [226] Detail
26. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [192] Detail
27. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [146] Detail
28. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [343] Detail
29. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [309] Detail
30. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [196] Detail
31. แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [286] Detail
32. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [150] Detail
33. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [179] Detail
34. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [183] Detail
35. Format หนังสือภายนอก จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [199] Detail
36. Format หนังสือบันทึกข้อความ จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [1651] Detail
37. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 ฉบับ) (Please click to open) [226] Detail
38. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [205] Detail
39. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติบันทึกภาพวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการสอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Please click to open) [13] Detail
40. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [606] Detail
41. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล) (Please click to open) [560] Detail
42. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) (Please click to open) [494] Detail
43. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (Please click to open) [594] Detail
44. บันทึกรับรองการรับทราบเงื่อนไขสำหรับการออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [9] Detail
45. แบบใบลาพักผ่อนไปต่างประเทศและแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (Please click to open) [387] Detail
46. แบบใบลาเพื่อดูแลภรรยาคลอดบุตร (Please click to open) [241] Detail
47. แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย ลาคลอดบุตร (Please click to open) [461] Detail
48. แบบการขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (รายบุคคล) (Please click to open) [230] Detail
49. แบบลงเวลาปฏิบัติงานในวันที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์ (Please click to open) [200] Detail
50. แบบฟอร์มใบปะหน้าเสนอขออนุมัติโครงการปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ2559เป็นต้นไป (Please click to open) [311] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ