กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


ทุนการศึกษาต่อในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562

      ด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวมรายละเอียดการศึกษาต่อละหว่างประเทศและทุนวิจัยในต่างประเทศ จำนวน 18 ทุน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและบุคลากร นั้น

    ในการนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ รายละเอียดทุนดังกล่าว ลิ้งค์ต่อไปนี้ 

http://www.ubu.ac.th/web/inter

และกดไปที่เมนูทุนต่างประเทศ

 

 

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (5 กรกฎาคม 2562 ,13:30 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2562 ,13:42 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารที่แนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [7] Detail
2. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [22] Detail
3. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [65] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (Please click to open) [19] Detail
5. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ 2562 (Please click to open) [27] Detail
6. ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [0] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี (Please click to open) [3] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [13] Detail
9. ขอหนังสือรับรองคณะเภสัชศาสตร์ (รับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/ชพค./สหกรณ์)_2562 (Please click to open) [31] Detail
10. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [37] Detail
11. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [63] Detail
12. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [67] Detail
13. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (Please click to open) [55] Detail
14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [63] Detail
15. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [114] Detail
16. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [109] Detail
17. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [88] Detail
18. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [74] Detail
19. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [31] Detail
20. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [260] Detail
21. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [25] Detail
22. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [187] Detail
23. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [175] Detail
24. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [176] Detail
25. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [203] Detail
26. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [216] Detail
27. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [178] Detail
28. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [171] Detail
29. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [215] Detail
30. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [165] Detail
31. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [207] Detail
32. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [264] Detail
33. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [251] Detail
34. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [187] Detail
35. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [401] Detail
36. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [351] Detail
37. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [227] Detail
38. แบบบันทึกพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Please click to open) [327] Detail
39. คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [196] Detail
40. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [226] Detail
41. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [239] Detail
42. Format หนังสือภายนอก จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [235] Detail
43. Format หนังสือบันทึกข้อความ จากสำนักนายกรัฐมนตรี (Please click to open) [1703] Detail
44. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ( ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 1 ฉบับ) (Please click to open) [260] Detail
45. แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ (Please click to open) [270] Detail
46. แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติบันทึกภาพวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการประเมินผลการสอนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Please click to open) [17] Detail
47. แบบขออนุญาตลาระหว่างการฝึกงาน (Please click to open) [699] Detail
48. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล) (Please click to open) [642] Detail
49. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน (สาขาเภสัชกรรมชุมชน) (Please click to open) [576] Detail
50. แบบนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง (Please click to open) [667] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ