กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


การประกวดสุนทรพจน์และความทรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา

ขอเชิญ ผู้สนใส สมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และความทรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

Share on Facebook

ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (22 มกราคม 2563 ,15:22 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 22 มกราคม 2563 ,15:26 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ (Please click to open)

Page : 1 2 3 4 5 6 7
แบบฟอร์มของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แบบฟอร์มใบรับตัวอย่าง (Please click to open) [5] Detail
2. แบบการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและสัญญา (Please click to open) [3] Detail
3. แบบบันทึกข้อร้องเรียน (Please click to open) [6] Detail
4. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมต่างๆ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [26] Detail
5. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา (Please click to open) [32] Detail
6. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอรับเงินสนับสนุนวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [25] Detail
7. แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา (Please click to open) [46] Detail
8. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบเค้าโครง (Please click to open) [24] Detail
9. แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง (Please click to open) [22] Detail
10. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [22] Detail
11. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [45] Detail
12. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [35] Detail
13. แบบคำร้องที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (Please click to open) [33] Detail
14. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ_2562 (Please click to open) [34] Detail
15. ใบยืมเครื่องแก้ว/อุปกรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [181] Detail
16. ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์(สำหรับนักศึกษา senior project) (Please click to open) [1429] Detail
17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (Please click to open) [57] Detail
18. แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ปรับปรุงใหม่ 2562 (Please click to open) [52] Detail
19. ขอความอุปถัมภ์การจัดโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรม คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [0] Detail
20. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี (Please click to open) [3] Detail
21. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝกอบรม ประจำปี 2562 (Please click to open) [13] Detail
22. ขอหนังสือรับรองคณะเภสัชศาสตร์ (รับรองเงินเดือน/ปฏิบัติงาน/ชพค./สหกรณ์)_2562 (Please click to open) [56] Detail
23. แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ราชการภายในและภายนอกเขต อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง (Please click to open) [37] Detail
24. ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และร่วมฟัการบรรยายพิเศษ "ทิศทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5" (Please click to open) [63] Detail
25. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ต่อต้างคอร์รับชั่น สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในห้อข้อ "ทำอย่างไร ประเทศไทยจะไรโกง" (Please click to open) [67] Detail
26. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมสัมมนา (Please click to open) [55] Detail
27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษา/บุคลากรกุล่มเป้าหมาย เข้ารับการฉีดวัคซินป้องไขหวัดใหญ่ ประจำปี 2561 (Please click to open) [63] Detail
28. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [114] Detail
29. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [109] Detail
30. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [88] Detail
31. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ (Please click to open) [74] Detail
32. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [31] Detail
33. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [279] Detail
34. แบบขอรับการประเมินผลการสอน (Please click to open) [25] Detail
35. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "The Preformance Excellence Journey.s practiocal Guid" (Please click to open) [201] Detail
36. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (Please click to open) [198] Detail
37. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (Please click to open) [197] Detail
38. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [225] Detail
39. แบบฟอร์มการขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [234] Detail
40. แบบฟอร์มการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้ภายนอกสถานที่ (Please click to open) [196] Detail
41. แบฟอร์มขอซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ (Please click to open) [192] Detail
42. แบบฟอร์มขอซ่อมคอมพิวเตอร์ สื่อโสตทัศนปกรณ์ เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า (Please click to open) [238] Detail
43. แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมแซมอาคารสถานที่ (Please click to open) [184] Detail
44. ขอจัดส่ง Policy Brief ของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ายสุขภาพ (Please click to open) [227] Detail
45. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2017 (Please click to open) [291] Detail
46. ขอเชิญร่วมประชุมปฎิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 (Please click to open) [276] Detail
47. ขอความร่วมมือในการนำผลงานจากการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 บรรจุเป็นเสื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา (Please click to open) [209] Detail
48. ใบสมัครทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [423] Detail
49. แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา (Please click to open) [386] Detail
50. แบบฟอร์ม FA1 ปีการศึกษา 2560 (Please click to open) [247] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
มคอ.3 ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 5 รายการ