กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


06
ธ.ค.
การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนในเขตอีสานใต้ ประจำปี 2562 (รอบที่1)
03
ธ.ค.
ทุน Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ประจำปีการศึกษา 2562
16
พ.ย.
การศึกษารายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
07
พ.ย.
อบรมโครงการบริการิชาการ ประจำปี 2562 จำนวน 7 หลักสูตร จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
01
พ.ย.
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
22
ต.ค.
โครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา
19
ก.ย.
อัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แบบเหมาจ่าย
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
15
มิ.ย.
ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

Page : 1 2 3 4 5 6
แนวปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แนวปฏิบัติการรับจดหมาย พัสดุ สารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์และพัสดุอื่นๆ งานธุรการและสารบรรณ คณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [6] Detail
2. แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [16] Detail
3. 1501 101 สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [88] Detail
4. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [74] Detail
5. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [48] Detail
6. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [68] Detail
7. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [49] Detail
8. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [125] Detail
9. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [53] Detail
10. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [45] Detail
11. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [60] Detail
12. 1502 232 หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ (Please click to open) [57] Detail
13. 1503 201 เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [83] Detail
14. 1501 100 นิเทศเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [106] Detail
15. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Please click to open) [45] Detail
16. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [49] Detail
17. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [103] Detail
18. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [107] Detail
19. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [41] Detail
20. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [53] Detail
21. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [109] Detail
22. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [52] Detail
23. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [104] Detail
24. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [94] Detail
25. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [93] Detail
26. 1503 325 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [103] Detail
27. 1503 326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [101] Detail
28. 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 (Please click to open) [43] Detail
29. 1503 328 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [91] Detail
30. 1503 329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (Please click to open) [46] Detail
31. 1503 411 ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [38] Detail
32. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [42] Detail
33. 1504 300 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [89] Detail
34. 1504 301 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 (Please click to open) [30] Detail
35. 1504 304 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [86] Detail
36. 1504 305 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 (Please click to open) [33] Detail
37. 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [89] Detail
38. 1504 401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 (Please click to open) [29] Detail
39. 1504 404 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 (Please click to open) [88] Detail
40. 1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [95] Detail
41. 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [92] Detail
42. 1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [105] Detail
43. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [95] Detail
44. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Please click to open) [109] Detail
45. 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [34] Detail
46. 1506 403 เภสัชบำบัด 1 (Please click to open) [96] Detail
47. 1506 404 เภสัชบำบัด 2 (Please click to open) [96] Detail
48. 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Please click to open) [103] Detail
49. 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Please click to open) [52] Detail
50. 1506 425 บริการสารสนเทศทางยา (Please click to open) [86] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ