กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


08
มี.ค.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติยุคไทยแลนด์ 4.0
06
มี.ค.
งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี
19
ก.พ.
โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Page : 1
แนวปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องผลิตเอกสารและการผลิตเอกสารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [0] Detail
2. แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Please click to open) [18] Detail
3. โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [97] Detail
4. แนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (Please click to open) [5] Detail
5. แนวปฏิบัติการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [2] Detail
6. แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์คณะ (Please click to open) [19] Detail
7. แนวปฏิบัติการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (Please click to open) [2] Detail
8. แนวแฎิบัติในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (Please click to open) [370] Detail
9. การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere (Please click to open) [349] Detail
10. วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [156] Detail
11. แนวปฏิบัติการขอใช้รถยนต์ (Please click to open) [168] Detail
12. แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (Please click to open) [162] Detail
13. การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (Please click to open) [144] Detail
14. แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลว.26 สิงหาคม 2558 (Please click to open) [147] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 6 รายการ