กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


15
มิ.ย.
ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย
15
มิ.ย.
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2562
13
มิ.ย.
ทุน ASEA-UNITET Staff Exchange one Month Scholarship ประจำปี 2561
13
มิ.ย.
ประชุมวิชาการด้านการขึ้ทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา บริบทใหม่ในตำรับยา
31
พ.ค.
การฝึกอบรมเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
03
พ.ค.
สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดประกวดเรียงความในโครงการ Nak Suk sa Pai Malaysia Adventure
03
พ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา (Please click to open) [4] Detail
2. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [3] Detail
3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [2] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 (Please click to open) [11] Detail
5. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)" (Please click to open) [8] Detail
6. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [8] Detail
7. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน (Please click to open) [8] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (Please click to open) [8] Detail
9. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [8] Detail
10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [7] Detail
11. หนังสือการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (Please click to open) [9] Detail
12. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [15] Detail
13. ขอเชิญร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ (Please click to open) [12] Detail
14. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [14] Detail
15. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [13] Detail
16. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [10] Detail
17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชสาสตร์และการแพทย์ 2561 (Please click to open) [17] Detail
18. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "Creating Digital Pathways for Teaching and Learining # 2:The Workshop" (Please click to open) [13] Detail
19. ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management)รุ่น่ที่ 4 (Please click to open) [14] Detail
20. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Please click to open) [14] Detail
21. รายชื่อนิติบุคคลที่สามารถดำเนินการออกหนังสือรับรอง กรณีบริจาคทรัพย์สิน (Please click to open) [18] Detail
22. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ (Please click to open) [17] Detail
23. ขอเชิญ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตรงการบริการวิชาการ (Please click to open) [18] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉลองครอบริบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [18] Detail
25. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5" (Please click to open) [19] Detail
26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [28] Detail
27. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (Please click to open) [17] Detail
28. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (Please click to open) [19] Detail
29. การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (Please click to open) [21] Detail
30. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Patient Safety Training for the tratner Peogram ปี 2561 (Please click to open) [26] Detail
31. ขอจัดส่ง Policy Brief (Please click to open) [20] Detail
32. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ "Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Dugs &Heslth Products" (Please click to open) [22] Detail
33. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 (Please click to open) [28] Detail
34. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [21] Detail
35. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ (Please click to open) [14] Detail
36. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical care settings (Please click to open) [16] Detail
37. แจ้งงดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราวเทศกาลสงกรานต์ ปี พศ. 2561 (Please click to open) [16] Detail
38. ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers" รุ่นที่ 2 (Please click to open) [41] Detail
39. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4" (Please click to open) [36] Detail
40. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [39] Detail
41. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [41] Detail
42. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [39] Detail
43. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd Interanationa Conference on Health Science: A Multiodisciplinary Integration for (Please click to open) [37] Detail
44. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Biosatrty: Risk assessment and Standard operation procedures (SOP) development (Please click to open) [37] Detail
45. ขอส่งรายละเอียดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 (Please click to open) [39] Detail
46. ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [38] Detail
47. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Molecualr and Clinical Aspects of Mealtonin (Please click to open) [36] Detail
48. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการกรสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ (Please click to open) [39] Detail
49. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี "IACUC training Alternatives Responsible Science and Microbiome Reesearch" (Please click to open) [36] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [36] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ