กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


18
ม.ค.
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนบริษัทจำลองนักศึกษา
23
พ.ย.
การฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2561 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ฯ (Please click to open) [30] Detail
2. แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (Please click to open) [73] Detail
3. แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2560 - 2564 (Please click to open) [0] Detail
4. เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ต่าง ๆ 6 หลักสูตร (Please click to open) [73] Detail
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านผลิตภัณฑ์ในไทยสปาและการนวดฟื้นฟูเพื่อบรรเทาอาการโรงออฟฟิศซินโดรม (Please click to open) [105] Detail
6. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท 43) (Please click to open) [56] Detail
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560) (Please click to open) [41] Detail
8. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการชีวเวชศาสตร์ เรื่อง "cell motility: wound healing cell migration and invasion assay" (Please click to open) [54] Detail
9. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0" (Please click to open) [44] Detail
10. ขออนุญาตติดป้ายประกาศภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ กำหนดพิธีทำบุญอุทิศกุศลอาจารย์ใหญ่ 26 สิงหาคม 2560 (Please click to open) [58] Detail
11. แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม และทำกิจกรรมเข้าค่ายในแบบธรรมะ (Please click to open) [67] Detail
12. ขอเรียนเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "Creating Digital pathways for Teaching and Learning " (Please click to open) [65] Detail
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 (Please click to open) [48] Detail
14. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 (Please click to open) [56] Detail
15. ขอเชิญชวนปละประชาสัมพันธ์ปลูกตันดาวเรือง เพื่อประดับตามอาคารสถานที่ในช่วงพิธีกวายดอกไม้จันทร์พระทางสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่างวันที่ 25-29 ตค. 2560) (Please click to open) [58] Detail
16. ขอเชิญชวนปละประชาสัมพันธ์ปลูกตันดาวเรือง เพื่อประดับตามอาคารสถานที่ในช่วงพิธีกวายดอกไม้จันทร์พระทางสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่างวันที่ 25-29 ตค. 2560) (Please click to open) [0] Detail
17. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Strartup ตัวจริง (Please click to open) [59] Detail
18. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (Please click to open) [53] Detail
19. ขอเชิญส่งเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (Please click to open) [56] Detail
20. ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 36/2560 (Please click to open) [90] Detail
21. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัีติการฯ "การประเมินต้นทุนบริการสุขภาพเพื่อความเป็นธรรมและประสิทธิภาพ" (Please click to open) [54] Detail
22. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิับัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่าแลเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม" (Please click to open) [56] Detail
23. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [46] Detail
24. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กรอบรมเชิงปฎิบัติกร"เทคนิคปฎิบัติการพื่นฐานในสัตว์ทดลอง (Please click to open) [53] Detail
25. ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Please click to open) [84] Detail
26. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Please click to open) [121] Detail
27. ขอแจ้งปริมาณน้ำและระดบน้ำหนองอีเจม ประจำเดือน มีนาคม 2560 (Please click to open) [51] Detail
28. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Please click to open) [48] Detail
29. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "PIM,s Work-based Education Forum #4 (Please click to open) [56] Detail
30. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ี 24 (Please click to open) [47] Detail
31. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และประชุมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ เรื่อง การใช้ปลาม้าลายในการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (Application of Zebrafish Model for Biomendical Resear (Please click to open) [60] Detail
32. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การย้อนดัวอย่างด้วยเทคนิคอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (Please click to open) [60] Detail
33. ขอเชิญส่งนิตินักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเป็นกรณีพิเศษ (Please click to open) [59] Detail
34. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัิติการเรื่อง Systematic Review and Mata-analysis (Please click to open) [59] Detail
35. ขอเชิญเข้าร่วมงานวันครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ พศ. 2560 (Please click to open) [48] Detail
36. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Thailand Metabolomics Workshop 2017 (Please click to open) [77] Detail
37. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (Please click to open) [41] Detail
38. ขอแจ้งการงดให้บริการและติดต่อราชการเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [48] Detail
39. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์และสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 (Please click to open) [71] Detail
40. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อการบริหารงานและสวัสดิการ พ.ศ.2558 (Please click to open) [59] Detail
41. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง National biobanks and bioresource: Prospercts for stendardication and networking (Please click to open) [44] Detail
42. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยาครั้งที่ 7 (Please click to open) [55] Detail
43. ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร"กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย " ุร่นที่ 4 (Please click to open) [62] Detail
44. ขอความอนุเเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "คัดเลือกผู้ประกอบการฯ" (Please click to open) [57] Detail
45. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "Cell Technology" (Please click to open) [55] Detail
46. ขอเชิยร่วมงานประชุมวิชาการ "การปล่อยผ่านแบบพาราเมตริก" (Please click to open) [113] Detail
47. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560 (Please click to open) [50] Detail
48. ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลกรหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ในการขับเคลื่อนงานด้านวัคซินของประเทศ (Please click to open) [45] Detail
49. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ขาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Please click to open) [50] Detail
50. แจ้งเปลียนแปลงกำหนดการ การบบยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 (Please click to open) [43] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 2 รายการ