กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


17
ก.ค.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ การแยกราบริสุทธิ์ และการศึกษาอนุกรมวิธานของราแมลง
04
ก.ค.
ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานความร่วมมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-อินเดีย ปี 2561-2563
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
04
ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561
15
มิ.ย.
ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย
15
มิ.ย.
ทุนการศึกษา DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ 2562
13
มิ.ย.
ทุน ASEA-UNITET Staff Exchange one Month Scholarship ประจำปี 2561
10
พ.ค.
การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน ASEAN-China Cooperation Fund
03
พ.ค.
รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดรับเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
หนังสือเวียนของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ (Please click to open) [3] Detail
2. ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [3] Detail
3. ขอเชิญเสนอรายชื่อคุณครูเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล Prima Minister s Science Teacher Award 2018 (Please click to open) [2] Detail
4. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่มโครงการอบรมวิชาการ (Please click to open) [2] Detail
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [3] Detail
6. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ (Please click to open) [2] Detail
7. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกผุ้ประกอบการร้านอาหาร (Please click to open) [2] Detail
8. ขอเชิญเภสัชกรในสังกัดของท่านเข้าร่วมประุชมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [3] Detail
9. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร (Please click to open) [4] Detail
10. ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนา (Please click to open) [7] Detail
11. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [7] Detail
12. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [6] Detail
13. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 (Please click to open) [14] Detail
14. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)" (Please click to open) [18] Detail
15. ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว (Please click to open) [15] Detail
16. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน (Please click to open) [10] Detail
17. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (Please click to open) [11] Detail
18. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [13] Detail
19. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [9] Detail
20. หนังสือการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (Please click to open) [11] Detail
21. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [17] Detail
22. ขอเชิญร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ (Please click to open) [14] Detail
23. ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [16] Detail
24. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [16] Detail
25. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [12] Detail
26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชสาสตร์และการแพทย์ 2561 (Please click to open) [19] Detail
27. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ "Creating Digital Pathways for Teaching and Learining # 2:The Workshop" (Please click to open) [15] Detail
28. ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริการความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management)รุ่น่ที่ 4 (Please click to open) [16] Detail
29. จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Please click to open) [18] Detail
30. รายชื่อนิติบุคคลที่สามารถดำเนินการออกหนังสือรับรอง กรณีบริจาคทรัพย์สิน (Please click to open) [22] Detail
31. ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ (Please click to open) [19] Detail
32. ขอเชิญ่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โตรงการบริการวิชาการ (Please click to open) [20] Detail
33. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉลองครอบริบ 50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล (Please click to open) [22] Detail
34. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 5" (Please click to open) [25] Detail
35. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากร นักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [40] Detail
36. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ (Please click to open) [21] Detail
37. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (Please click to open) [25] Detail
38. การใช้คลื่นความถี่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (Please click to open) [25] Detail
39. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร Patient Safety Training for the tratner Peogram ปี 2561 (Please click to open) [32] Detail
40. ขอจัดส่ง Policy Brief (Please click to open) [22] Detail
41. ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ "Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Dugs &Heslth Products" (Please click to open) [28] Detail
42. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 (Please click to open) [31] Detail
43. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [23] Detail
44. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ (Please click to open) [17] Detail
45. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical care settings (Please click to open) [20] Detail
46. แจ้งงดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราวเทศกาลสงกรานต์ ปี พศ. 2561 (Please click to open) [20] Detail
47. ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers" รุ่นที่ 2 (Please click to open) [45] Detail
48. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4" (Please click to open) [38] Detail
49. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [42] Detail
50. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [44] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
มคอ.3-4 ภบ.2555
มคอ.3-4 ภบ.2559
Template มคอ.2-6
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 3 รายการ