กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


20
เม.ย.
ประชุมวิชาการโครงการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 1 เรื่อง “Moving together toward excellently” คณะเภสัชศาสตร์
19
เม.ย.
โครงการอบรมภาษาตุรกีสำหรับข้าราชการและนักวิชาการ
19
เม.ย.
แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
19
เม.ย.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และ หลักสูตรกัญชาศาสตร์
29
มี.ค.
อบรมหลักสูตรมาตรฐานโรงพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC:Infection Control)
03
ส.ค.
ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชฯ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
เอกสารทุกประเภท ของทุกหน่วยงาน ทุกระดับ
1. แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน “ค่าบริการ” ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [4] Detail
2. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ"การสร้างเครื่องมือการวิจัย" (Please click to open) [11] Detail
3. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 (Please click to open) [17] Detail
4. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [10] Detail
5. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติ (Please click to open) [2] Detail
6. ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี Palliative Care in Critical care settings (Please click to open) [4] Detail
7. แจ้งงดให้บริการทางการแพทย์และติดต่อราชการเป็นการชั่วคราวเทศกาลสงกรานต์ ปี พศ. 2561 (Please click to open) [3] Detail
8. แนวปฏิบัติในการจ่ายเงิน "ค่าบริการ" ให้แก่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Please click to open) [19] Detail
9. ขอเรียนเชิญอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Essential skills for clinical teachers" รุ่นที่ 2 (Please click to open) [27] Detail
10. ขอประชาสัมพันธ์หลักสุตร"การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 4" (Please click to open) [26] Detail
11. ขอเชิญส่งบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [26] Detail
12. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม (Please click to open) [28] Detail
13. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (Please click to open) [26] Detail
14. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The 2nd Interanationa Conference on Health Science: A Multiodisciplinary Integration for (Please click to open) [24] Detail
15. ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Biosatrty: Risk assessment and Standard operation procedures (SOP) development (Please click to open) [25] Detail
16. ขอส่งรายละเอียดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2561 (Please click to open) [26] Detail
17. ขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ (Please click to open) [25] Detail
18. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Molecualr and Clinical Aspects of Mealtonin (Please click to open) [23] Detail
19. ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการการพัฒนาระบบบูรณาการกรสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฯ (Please click to open) [24] Detail
20. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี "IACUC training Alternatives Responsible Science and Microbiome Reesearch" (Please click to open) [23] Detail
21. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs (Please click to open) [24] Detail
22. ขอขอบคุณ และขอประชาสัมพันธ์หลกสูตรฝึกอบรม (Please click to open) [22] Detail
23. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชากรประจำปีสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 (Please click to open) [21] Detail
24. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 "นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0" (Please click to open) [22] Detail
25. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา (Please click to open) [21] Detail
26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ (Please click to open) [22] Detail
27. รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ (Please click to open) [30] Detail
28. คู่มือเกณฑ์ภาระงานสำหรับอาจารย์ ฉบับ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 (Please click to open) [30] Detail
29. แนวทางปฏิบัติในการใช้ห้องผลิตเอกสารและการผลิตเอกสารคณะเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [0] Detail
30. แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Please click to open) [59] Detail
31. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [7] Detail
32. รูปแบบการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างกว้างขวาง กรณีตำรา หรือหนังสือ หรือผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (Please click to open) [73] Detail
33. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค (Please click to open) [72] Detail
34. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561 (Please click to open) [68] Detail
35. ประกาศม.อบ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 (Please click to open) [7] Detail
36. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Please click to open) [115] Detail
37. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Please click to open) [92] Detail
38. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (Please click to open) [94] Detail
39. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราการจ่ายเงินสมนาคุณการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร (Please click to open) [99] Detail
40. แบบฟอร์มการสั่งซื้อ/จ้าง สำหรับใช้ในโครงการวิจัย/บริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Please click to open) [50] Detail
41. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ ชุดที่ 2 (Please click to open) [49] Detail
42. (ร่าง) โครงสร้างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการอบรม/สัมมนาต่าง ๆ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Please click to open) [30] Detail
43. ประกาศรายชื่อข้าราชการและพนักงานผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน 2/2560 (Please click to open) [30] Detail
44. คู่มือการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติราชการ (Please click to open) [90] Detail
45. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ฯ (Please click to open) [112] Detail
46. คู่มือคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Please click to open) [109] Detail
47. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2561 (Please click to open) [80] Detail
48. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (Please click to open) [94] Detail
49. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติดำเนินงานโครงการปรับใหม่ปี 2561 (Please click to open) [147] Detail
50. โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2561 (Please click to open) [101] Detail
แสดงทุกระดับ
ระดับคณะ
ระดับมหาวิทยาลัย
สภาเภสัชกรรม
กระทรวงการคลัง
หน่วยงานอื่นๆ

แสดงทุกหน่วยงาน
งานบริหารธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบุคคล
งานนโยบายและแผน
งานวิชาการ
งานบัณฑิตศึกษา
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ
งานกิจการนักศึกษา
งานปฏิบัติการ
งานวิจัย
งานบริการวิชาการและทำนุฯ
งานประกันคุณภาพและสารสนเทศ
วิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำแข็ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยผลิตสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาจารย์และกลุ่มวิชา
ทั่วไป
งานฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (นศภ.)
สถานะสารเคมีคงคลัง
มูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์
อื่นๆ

วันนี้มีกิจกรรม 7 รายการ