กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : กรณีศึกษา 2 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์การจัดการระบบยาในโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Research proposal and scientific article writing
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cell cycle, cell division and Apoptosis (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the cardiovascular system (2) (Agents for treatment of heart failure)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
14:00 - 15:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยาฯ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Cancer genetic and oncogenes
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการในร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพืชสมุนไพร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 13 Medical terminology quiz # 12
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 14 Integrate dispensing (long case examination)
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
09:00 - 11:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Nonparametric statistics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the gastrointestinal system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 15 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
08:00 - 10:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : นำเสนอกรณีศึกษาการเยี่ยมบ้าน IPE ในรูปแบบ INHOMESSS
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (นำเสนอครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference III (Endocrine system and Blood)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562
09:00 - 12:30
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
-
-
-
-