กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
09:00 - 12:00
8. ประเภทของพอลิเมอร์ที่ใช้ในเครื่องสำอาง โครงสร้าง วิธีการเตรียมและการประยุกต์ใช้ การประเมินคุณลักษณะของตำรับ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 7. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ หลักการทางอนุกรมวิธานพืช
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1504 304-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 : หัวข้อที่ 6 Suspensions II
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :18. Antimicrobial prophylaxis in surgery
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 19. Skin and soft tissue infection
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวปฐมพร ยังมงคล
13:00 - 14:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 6 วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 : 9. Pharmacotherapy of HIV infection
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :7. Introduction to Antimicrobial Agents 8. β-lactam antibiotics 9. Fluoroquinolones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:30
สอบ MCQ ปี 5 (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย ปีที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :10. Opportunistic infections in HIV-infected patients
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 21:00
ซ้อมสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 4 เทคนิคในการวิเคราะห์
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :3. Drugs Used in Gout
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
21:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 8. Enzymes
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : Structural features and pharmacological activity (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 5. Human Resources Management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 7. อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Gram positive bacilli
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 7. Therapeutic drug monitoring of Phenytoin
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 6. Oncology emergencies
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in bipolar disorders
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ งานประชุม 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics - Aminoglycosides
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 8. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการใช้ยาคุมกำเนิด
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 7. Palliative care in cancer patients
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 11/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. Structure and chemical properties of lipids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:35 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
08:00 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
08:00 - 12:00
จับฉลากเลือกแหล่งฝึกของนักศึกษาภาคบังคับ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 5. Infrared spectroscopy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 08.00–10.00 น. 5. สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 4. Structure and chemical properties of lipids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 16:00
ประชุมกรรมการสรรหาเภสัชกรคนดีศรีอีสาน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :3. การแปลผลการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 14:00
ประชุมกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Acid-base titration
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :11. Tuberculosis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.2 Cell-to-cell adhesion
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 6. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar coated tablet)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Conference 1: ปฏิบัติการ 1-4
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
07:30 - 16:00
ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) รอบศิษย์เก่า
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
จัด OSPE ศิษย์เก่า (Rx’20 ขึ้นไป) โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
11. ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบเลือดและมะเร็งวิทยา (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
12. ปฏิบัติการที่ 5 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
18:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
07:00 - 16:00
พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
3. คนและเป้าหมายในการใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
4. จริยธรรมทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย ,สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 10:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 7. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab5-6:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :20. Meningitis/encephalitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
ทดสอบสัญญาณถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวิตรี สอนพงษ์
10:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 8. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :21. TDM of vancomycin
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 Study of structure-activity relationship
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562
08:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 2. Pharmaceutical Profession Act, B.E. 2537 Code of Ethics (The Pharmacy Council of Thailand) Declaration of Patient’s Rights
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
OSPE # 3 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
16:05 - 23:00
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 17:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
นิติเภสัชและจรรยาบรรณ ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:30 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 3. Study of structure-activity relationship
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
15:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ งาน 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
08:00 - 10:00
ประชุมเภสัชศาสตร์สัญจร ปี 3
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 09:00
7. Mechanisms of antibiotic resistance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 4. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of nucleic acids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 :22. Hepatic infection
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
8. Gram positive cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 2 Antimycobacterial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 6. Biological rate processes :
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 515-เภสัชบำบัด 4 : 23. Emerging viral infections: Dengue, Zika, Ebola
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
8. Gram positive cocci
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
12:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
Pharmacoepidemiology
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Human cardiovascular function
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :5. อคติ ปัจจัยร่วมและโอกาส (Bias, Confounding and Chance)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
OSPE # 4 โดย Rx 22 โครงการ P.A.S.S.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
15:00 - 16:30
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี 2562 โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันในองค์กร (การเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
15:00 - 18:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนา ครั้งที่ 4 มัณฑนา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 6. สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 5. Structure and chemical properties of nucleic acids
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 6. Mass Spectroscopy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 15:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 7. ยาปราศจากเชื้อ - ความหมายและชนิด (เช่น SVPs, LVPs) - วิธีให้ยา - ส่วนประกอบและคุณลักษณะ - ขั้นตอนการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ - กระบวนการผลิตและการบรรจุ - การคำนวณที่เกี่ยวข้อง เช่น tonicity, osmolarity
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :4. ระบบสารสนเทศด้านยาทางคลินิก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
12:30 - 17:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (ครั้งที่ 2)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
Pharmacoepidemiology
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Acid-base titration
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 4 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.3 Cellular metabolism and energy sources
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 8. น้ำที่ใช้ในการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
ประชุมกลุ่มย่อยโครงการชีวเภสัชศาสตร์สัญจร
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
08:00 - 09:00
ห้องชี้แจงการซ้อมสอบ PLE-CC2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 16:00
ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 16:30
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE (PLE-CC2)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 16:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การสอนแบบสาธิต
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:00
การเรียนสาธิตวิชา 1503 104 น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ 2/2562
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
08:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ : 5. Drug Act, B.E. 2510 and Amended Versions.
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
9. การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ: กรณีศึกษาจากงานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
16:35 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562
08:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
1013 001 การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
การนำเสนอบทความวิชาการ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
10. ลิโพโซมและนีโอโซม วิธีการเตรียม การประเมินคุณลักษณะของระบบที่เตรียมได้
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
5. บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 14:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาย Social) ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
2. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 16:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
การประเมินการสอน ผศ.บัญชา ยิ่งงาม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 9. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab7:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
รับรองวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (lab ปลอดภัย)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 16:00
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพฯ (lab ปลอดภัย)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 516-บริการเภสัชสนเทศ : Lab8:ปฏิบัติการ Drug specification ครั้งที่ 4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
Correct technique OSPE (โดยอาจารย์) โครงการ P.A.S.S.
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the respiratory system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:05 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :12.Hypertension and hypertensive crises
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :10. Aminoglycosides 11. Tetracycline, Macrolides and Chloramphenicol 12. Sulfonamides and Trimethoprim 13. Miscellaneous antimicrobials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :13.Dyslipidemia
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration 1. Standardization of 1 N sulfuric acid
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :4. Antimigraine Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 19:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 9. Vitamins and Coenzymes 10. Introduction to Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 6. Conflict Management
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
09:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : Study of structure-activity relationship (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
Gram negative bacilli
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 17:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
10. Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 5. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 6. Structure and chemical properties of carbohydrates
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 3 Analgesics (opioids)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 7. Compartmentalization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
10. Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 4 NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 14:00
1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ปฏิบัติการสัณฐานวิทยาของพืช (2) ใบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :6. การวิเคราะห์อภิมาณ (Meta-analysis) ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือทางเภสัชระบาดวิทยา และกรณีศึกษา*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 9. การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว (sterility test, leak test, pyrogen test, clarity/particulate matter test)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 18:00
โครงการ Dean forum ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
08:00 - 09:00
1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 6. Mass Spectroscopy
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 7. สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ . Nuclear Magnetic Resonance
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :5. ทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 18:00
ห้องรายงานตัว OSPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 18:30
ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
11:00 - 13:30
ห้องชี้แจงการสอบ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 14:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Precipitation titration
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 5 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.4 Cellular physiology
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:30 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562
08:00 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 12:00
นำเสนอหัวข้อคัดสรรทางเภสัชกรรมคลินิก (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 13:00
ห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติ: กรณีศึกษาจากงานวิจัย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
13. ปฏิบัติการที่ 6 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
08:00 - 13:00
ห้องสอบ MCQ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 23:55
เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาชีพ P.A.S.S ชั้นปีที่ 5
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
12. Transdermal patch ส่วนประกอบและวิธีการเตรียม
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
6. การสั่งใช้ยาและกลวิธีในการเปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
13. การวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์การซึมผ่านผิว (Partition coefficient) การทดสอบการซึมผ่านผิว (Franz diffusion cells and tape stripping method)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
3. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 Post Quiz Conference ครั้งที่ 1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล : 10. ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1การวิเคราะห์เชิงปริมาณ Introduction to volumetric analysis 3. Acid-base titration in aqueous and non-aqueous solution
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 305-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 ปฏิบัติการที่ 3 Suspension: Theory
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562
08:00 - 11:00
1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน : 8. พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :15. Congestive heart failure (CHF)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 11:30
1505 302-เภสัชวิทยา 2 :14. Drugs used in TB & Leprosy 15. Antifungal Drugs 16. Anthelmintics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 14:00
1506 424-เภสัชบำบัด 2 :14. Coronary heart diseases (CAD
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 14:00
1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 : ปฏิบัติการที่ 6 Acid-base titration (Back titration) 1. Assay of aspirin USP 30
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1505 303-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 :กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
08:00 - 09:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม :4. ทักษะการสื่อสาร -หลักการสื่อสาร 5. การประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสาร
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 11. Carbohydrate Metabolism (ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 : 4. drug absorption and distribution
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ 8. อิทธิพลของกระแสบริโภคนิยมต่อพฤติกรรมสุขภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1506 529-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา 8. Colorectal cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : Pharmaceutical care in special populations - child and adolescent psychiatry (ADHD, Autism) - (Geriatrics e.g. BEERs, ACH burden, etc.) -pregnancy and lactation
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
10. Gram negative bacilli (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics (ต่อ) - Vancomycin - Voriconazole
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:30
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 523-การตรวจติดตามระดับยา : 8. Therapeutic drug monitoring of antibiotics (ต่อ) - Vancomycin - Voriconazole
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 524-การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช : New drugs and Novel concepts in psychiatry
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:30 - 17:30
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562
08:00 - 12:00
Gram negative bacilli (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 11:00
1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม : 6. การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย (ต่อ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 11:00
1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 7. Enzyme
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 324-เภสัชเคมี 2 : 4 NSAIDs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ : 8. One-compartment models (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Clinico-pathological conference I: CVS
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ :7. คุณภาพชีวิต (Quality of life) และการศึกษาการใช้ยา (Drug utilization study)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 10. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562
08:00 - 10:00
1503 411-ยาสมุนไพรในระบบสาธารณสุข: 8. การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์: 7. Nuclear Magnetic Resonance
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : Conference I (ปฏิบัติการ 1-5)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the urinary system (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1506 426-เภสัชกรรมการจ่ายยา :ปฏิบัติการที่ 5 : ทดสอบการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับยาเทคนิคพิเศษ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ Precipitation titration
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 2.5 Body tissues: epithelial, connective, muscle & nervous tissues
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 11. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม : 5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
09:00 - 12:00
14. ปฏิบัติการที่ 7 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมในกลุ่มประชากรจำเพาะ (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 15:00
15. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคนรีเวชที่ซับซ้อน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
15:00 - 18:00
16. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินอาหารที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
09:00 - 12:00
7. การเข้าถึงยา ต้นทุนและคุณภาพ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
4. แนวปฏิบัติทางคลินิกที่เป็นปัจจุบันของโรคติดเชื้อ ในหัวข้อ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
-
-
-
-