กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โควต้ารับตรงพื้นที่ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โควต้ารับตรงพื้นที่ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โควต้ารับตรงพื้นที่ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โควต้ารับตรงพื้นที่ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าศึกษา โควต้ารับตรงพื้นที่ โอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
08:00 - 16:30
ประชุมวิชาการโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรื่องยาและการดูแลผู้ป
ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวดารุณี นามห่อ
08:00 - 11:00
แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากผล เมล็ด เปลือก แก่น
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
2 Antiviral & antifungal agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
โครงการอบรม อสม.
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
โครงการอบรม อสม.
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
โครงการอบรม อสม.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
โครงการอบรม อสม.
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
โครงการอบรม อสม.
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 15:00
5. งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน (IPD)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 4 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.3 The respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยการนวด
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.3 The respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการประชุมวิชาการ 3 สถาบัน ปี 60
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
17. Epilepsy and status epilepticus
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว
09:30 - 13:30
ประชุมศิษย์เก่าฯ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 12:00
2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
4. รูปแบบยาเตรียม 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ชี้แจงรายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พร้อมวิธีการเก็บคะแนนต่างๆ และการแบ่งกลุ่มนักศึกษา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
18. Therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Mass Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Cardiovascular function (2):
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 15:30
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
15:00 - 18:00
วัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย วิตามินแร่ธาตุ สมุนไพรเพื่อความงาม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 16:45
ประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference (ครั้งที่ 1)
โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
08:00 - 11:00
ยาต้านจุลชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
14. Sexually transmitted diseases
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
6. Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
15. Intra-abdominal infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Cardiovascular function (2):
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
7. ข้อบังคับและการควบคุม ด้านเทคโนโลยีเพื่อความงาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค (หัวข้อที่ 1-5)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
8. Genetic disorders
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการออนไลน์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 16:00
ส่งสอบข้อ Take Home หัวข้อ 1-5 (25%)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
7. การวิจัยพัฒนาด้านสมุนไพรเพื่อใช้ทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
ทำสัญญาทุนองค์การเภสัชกรรม
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
7. อาหารเสริมบำรุงร่างกาย (วิตามินและเกลือแร่)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
9. Genetic testing and genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 10:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต (ต่อ)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
19. Bipolar 20. TDM of lithium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
Drug Monograph
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8. Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8. Gram negative cocci 9. Gram positive bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ครังที่ 1/60
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินหายใจ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
การจัดทำ Drug specification
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab7: ปฏิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 3
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
Clinico Pathological Conference : Bloods
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
วุคซีน
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
สมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
16. Pharmacotherapy of HIV infection
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
9. β-lactam antibiotics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 12:00
3. ยีนก่อมะเร็งและจีนต้านมะเร็งในเซลล์ (Cellular oncogenes and tumor suppressor genes)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรวท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภญ.กิตติยาพร สสจ.อุบล
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
17. Opportunistic infections in HIV-infected patients
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
10. Fluoroquinolones & Miscellaneous
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
17. Opportunistic infections in HIV-infected patients
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
4. Drugs Used in Gout
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Gram positive bacilli (ต่อ)10. Gram negative bacilli
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (3 สถาบัน)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:00 - 16:00
อบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
14:00 - 16:00
18. Tuberculosis
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
Clinico Pathological Conference : Bloods
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
16:00 - 19:00
สอบเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมชุมชน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
16:00 - 18:00
Group discussion: Pattern of Inheritance (make up กลุ่ม 2B)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:30 - 19:30
Clinicopathological conference: CVS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
17:00 - 21:00
ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
แหล่งที่มาของน้ำมันหอมระเหยจากใบ รากเหง้า แร่ธาตุ สัตว์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
3. Antimalarial & Antimycobacterial agents
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
4. วัฏจักรของเซลล์ละการควบคุม (Cell cycle and control)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
พบผู้ปกครองนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 15:00
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา วท.ม.บริหารบริการสุขภาพ นางสาวเขมณัฏฐ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:00 - 15:00
สุคนธบำบัดและสปา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
5. ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 5 Acid-base titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.3 The respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 19:00
Clinico Pathological Conference : Bloods
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ภูเบศร์ นิลาทะวงศ์
16:30 - 19:30
Clinicopathological conference: CVS
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
21. Schizophrenia 22.Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
9. พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2560
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.3 The respiratory system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
อภิปรายกลุ่มและนำเสนอความก้าวหน้าผลการวิจัย ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
5. เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
คำนิยามเครื่องสำอางตามกฎหมาย โครงสร้างผิว ชนิดของผิวและการเลือกใช้เครื่องสำอางทำความสะอาดผิว
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
รับรอง Professor Dr. Adelheid H. Brantner
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5. Mass Spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Clinico-pathological conference I: Blood & CVS
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
สาเหตุการเกิดสิงและการรักษา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
6. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
Clinicopathological conference: CVS
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
17:00 - 19:00
ซ้อมพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 09:00
ยาต้านจุลชีพ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหายใจ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
23. Alzheimer disease 24. Dementia and delirium
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
19. Upper respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 12:00
Lecture “Treatment of life-style related diseases with natural products” by Prof. Dr. AH Brantner
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 16:00
Discuss about possible research collaboration คณะผู้บริหารคณะฯ และProfessor Dr. Adelheid H. Brantner
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8.การวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยา การแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5. Clinico-pathological conference I: Blood & CVS
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 17:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินงบประมาณโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องประชุมชั้น 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
8. เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้ โบท็อกซ์(Botox) และ การฉีดสารเติมเต็ม (Filler)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
8. การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 17:00
9. เทคโนโลยีการปรุงแต่งความงามโดยการใช้แสงเลเซอร์ (Laser)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
9. การวิจัยพัฒนาด้านสปา สุคนธบำบัดและนวัตกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ต่อ)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
9. อาหารเสริม สำหรับเพศชายและเพศหญิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
10. การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
-
-
-
-
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน (1-12 ปี)
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
พืชและสัตว์มีพิษ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
20. Lower respiratory tract infections
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
11. Sulfonamides and Trimethoprim
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
12. Tetracycline, Macrolides and Chloramphenical
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
13. Aminoglycosides
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
14. Drugs used in TB & Leprosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.4 Urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 15:00
15. Antifungal Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
ซ้อมพิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
15:00 - 16:00
16. Anthelmintics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค , วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา(พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา(พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่1)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา(พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่1)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 09:30
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยาครั้งที่ 1
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
09:00 - 12:00
5. การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน (Multistep tumorigenesis
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ปฏิบัติการที่ 6 Precipitation titration
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
พบนักศึกษาชั้นปีที่5 สารนิพนธ์2559
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
วัยและการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย วิตามินแร่ธาตุ สมุนไพรเพื่อความงาม
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 13:30
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
13:00 - 16:00
6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
8. บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานวิชาการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการที่ 7 Atomic Absorption (AAS)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
5.4 Urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ งาน 3 สถาบัน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
16:00 - 19:00
พิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
10. พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 11. พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:55
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 2/2560
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 12:00
25. Pharmacotherapy in cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
11:00 - 12:00
6. เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว กำจัดฝ้าและผลิตภัณฑ์กันแดด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 14:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 16:00
Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
6. Nuclear Magnetic Resonance
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
The Respiratory system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 18:00
รูปแบบเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและลดริ้วรอย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอ JC รายวิชาบริการเภสัชสนเทศ (อ.สุทธาสินี)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
17:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 กลุ่ม 5
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 10:00
10. Basic technique in molecular biology and biotechnology (DNA)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
ประชุมกรรมการวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 11:00
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
9.การวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางมนุษย์วิทยา วัฒนธรรม และสังคมวิทยา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Genetic counseling
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. Group Discussion: Genetic counseling
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
The Respiratory system
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมกรรมการสรรหาเภสัชกรคนดีศรีอีสาน ครั้งที่ 2/2560
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:30 - 17:30
พบ นศ project อ.ธนวดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 16:00
10. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ Medicare - เทคโนโลยีการร้อยไหม (Thread Lift) - เทคโนโลยีการใช้เซลส์ต้นกำเนิด (Stem cell)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
18:00 - 21:00
- การนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความงาม (15%) และส่งรายงานในรูปแบบ Word,Word-PDF, PowerPoint และ PowerP
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
นำเสนองาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 10:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
Lab8: ปฏิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 4 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
สอน เภสัชบำบัด
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
09:00 - 12:00
26. Solid cancers :Breast cancer, Lung cancer
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
8. Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
11. Gram negative bacilli (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบ รายวิชาเภสัชวิทยา 2 /อ.นุตติยา จำนวน 4 ท่าน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Lab 8 Clinical Skills #3: MMSE and rating scale in psychiatric
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
Lab9: ปฏิบัติการ: การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 5 (นำเสนอ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 4
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
ทบทวนความรู้เภสัชวิทยาให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:30 - 18:30
เวชศาสตร์ชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพของวัยรุ่น และวัยเจริญพันธุ์ (เริ่ม 12 ปี)
CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
สวนสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมรายงานความก้าวหน้าในในการดำเนินงานแต่ละฝ่าย (โครงการ 3 สถาบัน)
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 12:00
6. สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
17. Antiviral Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน ภญ.รุ้งรักพิณ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
5. Antibacterials
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. Anaerobic bacteria13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบผิวหนังกล้ามเนื้อ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
วิพากษ์ข้อสอบ กลางภาค 2-2559
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
09:00 - 12:00
ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่ง สัญญาณ ในเซลล์ (Growth factors and their receptors and cyto
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Conference ครั้งที่ 1 ปฏิบัติการที่ 4-7
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
เครื่องสำอางบำรุงผิวและลดริ้วรอย
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:45 - 16:00
วิพากษ์ข้อสอบรายวิชาเภสัชเคมี 2 /อ.พรรณรัตน์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.5 Fluids, electrolytes, acid-base balance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 17:00
KM เรื่อง ความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มหาวิทยาลัย Monash ประเทศมาเลเซีย
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
14:30 - 16:30
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 11:00
การดูแลสุขภาพด้วยอายุรเวท
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
12. พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 13.พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
5.6 The gastrointestinal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
27. Hematologic cancers - Acute leukemia - Lymphoma
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
10:00 - 11:30
ประชุมย่อย
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
11:00 - 12:00
2. ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
7. เทคนิคพื้นฐานในการเตรียมยา 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 15:00
สุคนธบำบัดและสปา
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
28. Pain management - Pain classification - Pain assessment - Somatic and visceral pain management - Neuropathic pain
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
7. Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
15:00 - 18:00
สมุนไพรเพื่อลดน้ำหนักและขจัดเซลลูไลท์
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
08:00 - 12:00
11. Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่ง สัญญาณ ในเซลล์ (Growth factors and their receptors and cyto
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 11:00
ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด , ยาต้านมะเร็ง
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
10.การศึกษาวิจัยปัญหาชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยา สำนักเศรฐศาตร์การเมือง 11.การวิเคราะห์การกระจายปัญหาสาธารณสุข
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:30 - 11:00
สารนิพนธ์ อ.อุไรวรรณ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
13:00 - 16:00
Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
6. ยาเม็ดเคลือบ (Film coated tablet and sugar coated tablet)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electroph
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 12:00
-สารที่ใช้ในเครื่องสำอาง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
-วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 16:00
1.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น - พ.ร.บ.วัตถุอันตราย - พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค - กฎหมายทรัพย์สินทางปัญ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 16:00
สอบกลางภาครายวิชาเภสัชจุลชีววิยา และ ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา นายจิรวิทย์ ยอดวันดี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบ รายวิชารูปแบบยาเตียม 2 /อ.วิภาวั จำนวน 4 ท่าน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
16:00 - 20:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
09:00 - 13:00
พบนักศึกษาสารนิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
09:00 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสุตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
จัดสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2559
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาววิไลภรณ์ มหาวรรณ
14:00 - 16:00
ประชุมย่อยงานวิชาการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ