กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2019 2020 2021>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
09:00 - 12:00
นำเสนอบทความวิชาการ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
12:00 - 16:00
14. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเภสัชกรรมคลินิกในโรคติดเชื้อ และกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
การนำเสนอบทความทางวิชาการ รายวิชา สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
สัมนา ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
08:00 - 16:00
สอบปลายภาค 2/2562
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ ชีวภาพ(รับรองผลการเรียน 2/62)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
-
-
-
-
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
08:30 - 13:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ระดับรายวิชา ป.ตรี เทอม 2/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์