กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561
09:00 - 12:00
บทนำอาหารเสริมและฉลากอาหารเสริม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
12:30 - 14:30
กลุ่มสัมมนา 7
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
13:00 - 16:00
การควบคุมคุณภาพเวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
08:00 - 11:00
ยาต้านพิษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
9. กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อและการตรวจสอบความถูกต้อง
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
เก็บห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
lab19-20: ปฏิบัติการ Drug monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
lab19-20: ปฏิบัติการ Drug monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab19-20:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 1-2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
ยาต้านพิษ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
ประชุมเตรียมงานโครงการบุญสงกรานต์ ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา รา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
11. สถานที่และผังโรงงานผลิตยาปราศจากเชื้อและยารูปแบบอื่น
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Urinary system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 16:30
ประชุมผู้บังคับบัญชาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
สารนิพนธ์ 61
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
17:00 - 18:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
08:00 - 11:00
12.พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
ไฮบริโดมาเทคโนโลยีและโมโนโคลนอลแอนติบอดี
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Common psychiatric disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
23. Insulin & Oral Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 13:30
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ 5/2561
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
11:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 3/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
11:00 - 12:00
24.Drugs Used in Men’s Health Problems
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ/ร้านยา2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
Common psychiatric disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
7. Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
5.6 The gastrointestinal system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
ประชุมหัวหน้ากล่มวิชาเพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
16:00 - 18:00
Blood and Urine Chemistry
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2561
09:00 - 14:00
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. ครั้งที่ 6/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 09:30
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 10:00
14. Nucleic acid Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
9.รา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Urinary system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
13. Liquid Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 11:00
15. Integration of Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ บริการเภสัชสนเทศ/ร้านยา2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 18:00
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่9 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
14. การบริหารความเสี่ยง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Blood and Urine Chemistry (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
5.6 The gastrointestinal system (Cont.) Module 6 energy balance and temperature regulation (2 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
11. Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
11. Group discussion : lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
11. Group discussion : lipid metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
11. Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
11. Group discussion : lipid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 19:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
08:00 - 10:00
8. Adrenocorticoids
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
11. Group discussion : lipid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
11. Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
11. Group discussion : lipid metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
11. Group discussion : lipid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
11. Group discussion : lipid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
7. Drug metabolism
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:30 - 12:00
ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
9Sex hormones
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 12:00
เตรียมความพร้อมการสอบรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
11:00 - 12:00
การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:30 - 16:30
สอบ MCQ (ครั้งที่ 4)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
นัดพบนักศึกษาอภิปรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (กลุ่ม 2A และ 2ฺB)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
Seminar in Biopharmaceutical Sciences I & II
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่9 Refractometry
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. การวิเคราะห์และประเมินผลบริการสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561
08:00 - 12:00
ฝึกทักษะ OSPE Ep.1 ครั้งที่ 4/2561
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
08:00 - 18:00
วันหยุดจักรี
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
วันหยุดจักรี
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Clinico-pathological conference: Respiratory system
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
13:00 - 17:00
กลุ่มสัมมนา8
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
09:00 - 12:00
8. การเขียนวิทยานิพนธ์และการจัดการเอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft word
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
9. วิธีการสืบค้น และการเขียนเอกสารอ้างอิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561
09:00 - 12:00
อาหารเสริม สำหรับเพศชายและเพศหญิง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 16:00
อาหารเสริมควบคุมน้ำหนักและอาหารเสริม สำหรับ body builder
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
09:00 - 14:00
ทำสื่อการสอน
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 11:00
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 วิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
10. การตรวจสอบยาปราศจากเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้ว
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
Lab21-22:ปฏิบััติการ: Drug Monograph ครั้งที่ 3-4
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
บรรยายรายวิชา Selected Topics in Biopharmaceutical Sciences
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
13:00 - 16:00
ปรายกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปรายกรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ปรายกรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
12. เภสัชภัณฑ์ที่ใช้กับตา หู คอ และจมูก
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:30
ประชุมชี้แจง การเปลี่ยนแปลงนโยบายทุนวิจัยของชาติและแนวทางการเตรียมขอทุนวิจัยในปี 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
16:00 - 18:00
กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย อ.สุทธาสินี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:00
CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
08:00 - 11:00
13.สมุนไพรเพื่อการค้า
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 09:00
Obesity
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
การบำบัดด้วยยีน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
Nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
25. Estrogen, Progestin & Oral Contraceptives
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:30 - 11:30
ประชุมตัดเกรด กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ วาระพิเศษ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 15:00
นัดพบนักศึกษาอภิปรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (กรณ๊ศึกษาที่ 2)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
13:00 - 16:00
8. Hypoglycemic Drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
Module 7 reproductive and development, 7.1 The reproductive systems (10 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:00
เตรียมงานแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตเขียวมะกอก ม.ทราย รุ่น 19
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษา ครั้งที่ 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
อภิปรายกรณีศึกษา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Clinico-pathological conference II: respiratory and urinary systems
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
14. Gas Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 13:00
โครงการ Bye Nior
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
15. การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
Module 7 reproductive and development, 7.1 The reproductive systems (10 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561
08:00 - 11:00
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
12. Group discussion : พบอาจารย์ที่ปรึกษา CBC
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
หัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
7. Drug metabolism ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 10 UV-Vis (Qualitative and Quantitative analysis)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
09:00 - 12:00
Parenteral nutrition
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:45 - 16:00
สอบชดเชยเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
17:00 - 18:30
กิจกรรมเสริมรายวิชาเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ อ.มานิตย์
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
08:00 - 12:00
14. Gas Chromatography
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบ MCQ ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 11:00
16. Energy Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
วิพากษ์ข้อสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
จัดห้องสอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 11HPLC1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
16. การสมัครงานและสัมภาษณ์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
ปรึกษาการทำสัมมนา โดย นางสาวพรรษชล โสดาจันทร์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 19:00
CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
10Cardiac glycosides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 11:00
13. Group discussion : nucleic acid metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Anti-CGRP
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:00 - 12:00
8. Prodrugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
การคำนวณพื้นฐานทางเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 11HPLC1
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
17:00 - 19:00
นัดอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:30 - 19:30
การเรียนการสอน อ.ไพจิตร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
08:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โครงการพิเศษ)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
ประชุมประมวลผลสอบสัมภาษณ์ (โครงการพิเศษ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
17. Control of Metabolism
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 11:00
3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
12. Trends in Pharmacognosy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Metabolic disorders
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:30
ห้องชี้แจงการสอบความรู้ฯ OSPE
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 18:00
ห้องรายงานตัวสอบความรู้ฯ OSPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
พบอาจารย์รายวิชา DIS
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:30
สอบ E-Learning
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวิตรี สอนพงษ์
13:00 - 18:30
ห้องเก็บตัวหลังการสอบความรู้ฯ OSPE
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
ติวสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
19:00 - 22:00
นักศึกษาพบอาจารย์ กลุ่มย่อยรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561
08:30 - 13:30
สอบความรู้ฯ (MCQ1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 17:00
การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 10:30
สอบข้อเขียน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
10:30 - 12:00
สอบปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 15:30
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
นำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
15:30 - 18:00
9. Group Discussion: DNA fingerprintand pharmacogenetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
18:00 - 21:00
ติวสอบ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
08:30 - 13:30
สอบความรู้ฯ (MCQ2)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 12:00
นำเสนองาน
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 17:00
์Nurse
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
สอบปลายภาค
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
14:00 - 15:00
การเรียนการสอนหลักสูตร ป.โท
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
15:00 - 16:00
CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 17:00
CBC ปี 2 กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
07:00 - 12:00
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 16:30
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
ยาต้านจุลชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ยาใหม่ที่ใช้ในโรคเบาหวาน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
จัดทำสื่อนำเสนออาจารย์ประจำกลุ่ม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
วิพากษ์ข้อสอบ บริหารเภสัชกิจ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์รจเรศ เนตรทอง
13:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์ รับเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 (โควตาพื้นที่)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
จัดทำสื่อนำเสนออาจารย์ประจำกลุ่ม
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Gastrointestinal system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
ซ้อมพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
08:00 - 08:30
14. ปฏิบัติการสาธิตครั้งที่ 1 การเตรียมยาสมุนไพร/เครื่องสำอางสมุนไพร 1 (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 10:00
Vaccines. toxoids and other immunobiologics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 18:00
พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 12:00
จัดห้องสอบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
จัดห้องสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
ประชุมประมวลผลสอบสัมภาษณ์ (โควตาพื้นที่)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
เทคนิควิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:00 - 12:00
26. Drugs Used in Postmenopausal Women 27. Drugs Induce Ovulation & Drugs Affecting Uterine Motility
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 14:00
รับรองนายกสภาเภสัชกรรม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
10:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 12:00
Medication in pregnancy and lactation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
CBC ปี 1 กลุ่ม 5-6A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
13:00 - 15:00
confernce วิชา อ.ไพจิตร
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 รายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
9. Sex hormones
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 16:30
เก็บห้องสอบ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 16:30
เก็บห้องสอบ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 20:00
พบนักศึกษากลุ่มย่อย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 ครั้งที่ 10
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
17:00 - 19:00
CBC A อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
17:00 - 18:00
CBC ปี 2 กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
17:00 - 20:00
เรียนกลุ่มย่อยรายวิชา ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561
08:30 - 16:00
Special lecture: Literature evaluation Dr.Suzanna Gim
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
08:30 - 13:00
ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ(ข้อเสนอแนะหลักสูตรและการบริหารการเงินสำหรับวัยทำงาน)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
09:00 - 11:00
17. Control of Metabolism ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
Gastrointestinal system
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
15. Method validation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 13:00
รับรองวิทยากร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
12:00 - 14:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
โครงการปัจฉิมนิเทศฯ(การบริหารการเงิน)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 12HPLC2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
Metabolic disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/2561
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
14:00 - 16:00
7.1 The reproductive system (Cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 17:30
14. Clinicobiochemical Conference I (Presentation)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 19:00
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
17:00 - 20:00
สโมสรนักศึกษาสรุปโครงการ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 19:00
การเรียนการสอน อ.ชลลัดดา
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
08:00 - 11:00
14. Clinicobiochemical Conference I (Presentation)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
present ฝึกงาน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางวิลาวัลย์ บุตรี
09:00 - 11:00
ประเมินทดลองงาน อ.รชตะ มังกรแก้ว และอ.พนัชกร เตชอังกูร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
10:00 - 12:00
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
11:00 - 12:00
ประชุมอนุกรรมการประเมินผลการสอน อ.อุไรวรรณ อกนิตย์
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
11:00 - 12:00
การชั่ง
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
13:00 - 14:00
ปฏิบัติการที่ 12HPLC2
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
13. การประเมินทางด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 4/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
นัดหมายอภิปรายแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:30 - 17:30
การเรียนการสอน อ.พรทิพย์
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
17:00 - 19:00
กรรมการฝึกงานพบนักศึกษา ปี 5
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
08:00 - 10:00
18. Biochemical Aspect of Hormones
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
13. Quality Control of Herbal Medicines
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบ MCQ ชั้นปีที่ 5
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 11:00
3.3 Neoplasia: a disorder of cell proliferation and differentiation ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
Cell cycle, cell division and Apoptosis
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 13:00
1102 102 เคมี 2
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการเตรียมความพร้อมฯ ภาคสาขาหลัก ประจำปี 2561
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
จัดห้องสอบ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
10. Laboratory: Urine Chemistry Test
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
ปฎิบัติการครั้งที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซต์และซาโปนิน
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:00
วิทยานิพนธ์
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
15:00 - 16:00
Thesis
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
16:00 - 18:00
การเรียนการสอน อ.จารุวรรณ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
16:30 - 19:00
นักศึกษาเภสัช ปี 3 ปรึกษากลุ่ม conference
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวภัณฑิรา กัลยา
17:00 - 19:00
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม อ.พรรณรัตน์ โดย 58115400384 น.สเบญจลักษณ์ นามโครต
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561
09:00 - 17:00
โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
08:00 - 12:00
ยาต้านจุลชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค 2/2560 ชั้นปีที่ 4
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
องค์ความรู้ใหม่และวิทยาการทันสมัยด้านพิษวิทยา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
09:30 - 12:30
ประชุมกลุ่มวิชา 4/61
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
13:00 - 16:00
นำเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาทางจุลชีววิทยา
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
Anatomy of the reproductive system
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 16:00
ประชุมผู้รับเหมาก่อสร้าง
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
17:00 - 19:30
Conference รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา (กลุ่มดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
17:00 - 19:00
Group discusson 1502 221 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา1 กลุ่มที่ 1 section A
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง