กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 12. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia (ต่อ) 14. Mycoplasma and Mycobacterium
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562
09:00 - 10:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Integration of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ของคณะกรรมการฝ่ายจัดงานคืนสู่เหย้าและศิษย์เก่าสัมพันธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Control of Metabolism
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Biochemical Aspect of Hormones
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Nutrition
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 16. Applied microbiology
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite ต่อ
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
09:00 - 12:00
สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 16:30
KM เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Lear โดยใช้ UBU-LMS
PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
09:00 - 16:00
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562
09:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:30 - 16:30
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
13:00 - 15:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Body temperature regulation and fever (2hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562
13:00 - 16:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ฯ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
06:00 - 16:00
พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
08:30 - 09:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 แนะนำรายวิชา
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ 1. Introduction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 1. General principle of pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 2. Pharmacokinetics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ Nervous system (NS, 27 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 Pharmacokinetics ต่อ
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
08:00 - 10:00
1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 หัวข้อ 2. Nervous system (NS, 27 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ 1.Immunology:
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยาคลินิก 1.Principles of Toxicology
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 225ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ฯ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
-
-
-
-
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562
-
-
-
-