กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principles of drug dispensing and communication skills
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Medical terminology quiz 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement; CQI)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Chromosome and chromosomal disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 17:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
08:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacodynamics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 16:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี (ต่อ )
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :hypothesis formulation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Adverse drug reaction and drug interaction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 09:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Adrenergic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : CChromosome and chromosomal disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Complements
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:30 - 16:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
08:00 - 11:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Adverse drug reactions
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 14:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug allergy and drug-induced dermatological disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Medical terminology quiz 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:30
IPE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
17:00 - 20:30
IPE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
09:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :สเตอริโอเคมี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system(ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Physical examination skills for pharmacists
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Sensory system (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immune response
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : 2.3. Methods to Reduce or Prevent Absorption
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Population genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Amino Acid Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Interpretation of clinical laboratory data
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principle of drug interaction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฎิบัติการครั้งที่ 4 Medical terminology quiz #3
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Neuromuscular blocking agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research(ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sympathomimetic and sympatholytic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug use evaluation (DUE)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Clinical Toxicology Conference I
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunopathology , Immunological techniques
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Women’s health
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Clinical use of Absorption and Distribution principle
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :ปฎิบัติการครั้งที่ 5 Medical terminology quiz #4
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:30 - 12:30
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สเตอริโอเคมี
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Motor system (4hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Flow of genetic information (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Introduction to CNS pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Survey Research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in mood disorder
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Motor system (4hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Pesticides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Introduction to biological products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids : BCG vaccine
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดตั้งร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล (Drug distribution system)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ