กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ดูตารางการใช้ห้องทั้งหมด เพื่อพิจารณาห้องที่ว่าง
วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่ ผู้ประกาศ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principles of drug dispensing and communication skills
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
09:00 - 11:30
ลงนามสัญญาจ้างทำของ
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :2. State of Matter and Physical Properties of molecules molecules (ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1 ฐานข้อมูลทางเคมียาและการนำไปใช้
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
ป.เอก
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
11:00 - 13:00
รับรอง คณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :3. Solutions and Colligative Properties
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Medical terminology quiz 1
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:00
ประชุมโครงการวิจัยตำรับยา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 10:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 1. บทนำการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Extraction and Isolation of Natural Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 1. ธรรมชาติของมะเร็ง (The nature of cancer)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 1. แนะนำรายวิชา และ บทนำเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 1. การศึกษาก่อนตั้งตำรับ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวคิดและหลักการของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : แหล่งสืบค้นข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:30
1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
10:00 - 12:00
ประชุมตามงานคืนสู่เหย้า
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 2. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 2. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 3. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : สถานการณ์ นโยบายเรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประเทศ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : 2. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation; HA) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement; CQI)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 2. ระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 1. Acute decompensated heart failure
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
งานวิชาการจัดห้องเรียน
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
งานวิชาการจัดห้องเรียน
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
งานวิชาการจัดห้องเรียน
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 6/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:30 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ โครงการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่งการกุศล "หมอยาพาแล่น"
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 2.Cardiac arrhythmias
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 3. จิตวิทยาในการบริการด้านสุขภาพ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Chromosome and chromosomal disorders
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมชุมชน อ.จีริสุดา และ นพ.อนุชิต (รพ.วาริน)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 : 3. Cerebrovascular diseases
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : หลักการในการเยี่ยมชุมชน 1
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 17:30
Post test สารนิพนธ์ PD
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 3. Bacterial growth & Cultivation 4. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:00 - 11:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacodynamics
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 16:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:30
ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี (ต่อ )
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :hypothesis formulation
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 16:00
ลงนามสัญญาซื้อขาย
ห้องประชุมชั้น 1
นางสาวปนิดา มุขมณี
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Adverse drug reaction and drug interaction
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:00
ประชุมคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ วาระ พิจารณารับรอบสมาชิกหน่วยงานในเครือข่าย
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 13:00
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุน
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
12:30 - 13:30
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก วาระพิเศษ/2562 พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:30
ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวดารุณี นามห่อ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง ครั้งที่ 6/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวปนิดา มุขมณี
16:15 - 18:00
ประชุมการแสดงคืนสู่เหย้าฯ
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ประวัติวิชาชีพเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 09:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Adrenergic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (6 hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
นัด เภสัชวิทยา PD
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
09:00 - 11:00
พิธีมอบทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
09:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 2. การสนทนา
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 1 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 1 : ทักษะที่จำเป็นในการบริบาลทาง เภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 1 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดย
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทวนธน บุญลือ
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : CChromosome and chromosomal disorders (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : The Importance of Dose and the Dose–Response Relationship
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Complements
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:30 - 13:10
ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายวิชา ป.ตรี เทอม 3/2561
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 1. สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชนชนบทไทย การพัฒนา :ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชนบท ความเข็มแข็งของชุมชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 1 เทคนิคทั่วไปในปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท และการสกัดพืช
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses.
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 3. การวิจัยแบบ intervention study
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
08:30 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : ชี้แจงการค้นคว้าเอกสาร การเลือกหัวข้อ การทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รูปแบบการนำเสนอและการประเมินผล
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 17:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 4. การวิจัยแบบ advanced case-control สำหรับเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : แนะนำรายวิชา
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 2. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ช่วงที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
โครงการพาแลงเขียวมะกอก
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 14:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม C
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 21:00
แต่งตัวเตรียมพร้อมสำหรับนักแสดงในงานราตรีเขียวมะกอก
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 3. ปฏิบัติการที่ 1 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : กิจกรรม 1: Pharmacists’ Role in Drug Marketing
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562
08:00 - 11:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Adverse drug reactions
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 11:30
ประชุมหารือการพัฒนานักศึกษาตามฐานชั้นปี
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
09:00 - 11:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานคืนสู่เหย้า
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 1. ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง Physical properties of molecules: Solubility and miscibility
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 14:00
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาจารย์ประจำห้อง โครงการ IPE
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 14:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug allergy and drug-induced dermatological disorders
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
พบนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
13:00 - 14:30
นัด เภสัชวิทยา PD
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบังคับ
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 2. ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Physical properties of molecules: Partition coefficient
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
14:00 - 17:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 3 Medical terminology quiz 2
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
การตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
นัด เภสัชวิทยา PD
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:00 - 19:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม A
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:30
IPE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:30 - 09:55
1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 2. สาเหตุของโรคมะเร็ง (Identifying the causes of cancer)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 16:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 3. หลักการออกแบบและตั้งตำรับอิมัลชันทางเครื่องสำอาง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 2 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (2)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การวิเคราะห์และประเมินรายงานข้อมูลสมุนไพร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 4. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : แนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:30
นัด เภสัชวิทยา PD ทบทวน (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง 3.ยีนก่อมะเร็งและจีนต้านมะเร็งในเซลล์ (Cellular oncogenes and tumor suppressor genes)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ: ปฎิบัติการที่ 3 การศึกษาก่อนตั้งตำรับ (3)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 2 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 2 : อภิปรายกลุ่มย่อยโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการสั่งจ่ายยาที่ดีเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และทักษะการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Structure and function of the NS (cont.)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 3. ระบบประกันสุขภาพ และการปฏิรูประบบสุขภาพและ
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
16:00 - 17:00
นัด เภสัชวิทยา กลุ่ม D E F
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
16:15 - 18:30
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม B
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
17:00 - 20:30
IPE
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
17:00 - 20:30
IPE
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ดร.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :4. Drug-induced cardiac disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 10:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :5. Peripheral arterial disease
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:30 - 12:00
ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ)
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
10:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :6. Venous thromboembolism
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 3 UV-Vis spectroscopy for qualitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:30
นัด เภสัชวิทยา PD ทบทวน (2)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
13:00 - 15:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :7. Cirrhosis and its complications
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:30 - 16:00
ประชุมเตรียมงานคืนสู่หย้า ฝ่ายสถานที่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายทยากร วริทธานนท์
15:00 - 17:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :8. Cholelithiasis and pancreatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 11:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 5. Structure & physiology of bacteria
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :สเตอริโอเคมี
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the autonomic nervous system(ต่อ)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:30
ประชุม senior project
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
13:00 - 15:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 6. Bacterial genetics 7. Mechanisms of antibiotic resistance
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (1)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Physical examination skills for pharmacists
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 16:30
นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ รอบเพิ่มเติม
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Sensory system (6 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :การสืบค้นข้อมูลทางเภสัชสนเทศ เพื่อการสร้างสื่อวิชาชีพ
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา Cholinergic drugs (ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immune response
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :9. Alcoholic hepatitis
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 11:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Pattern of inheritance (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : 2.3. Methods to Reduce or Prevent Absorption
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :10. Drug induced GI disorder
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Population genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 14:00
ทดสอบประชุมทางไกล
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 2. ปัจจัยสังคมกับสุขภาพ ความยากจนกับสุขภาพ ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Chromosome
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Amino Acid Derived Products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 5. การวิจัยเชิงสำรวจและการวิจัยเชิงประเมิน
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : กิจกรรม 2: Market Survey
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อที่ 2: กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 4. ปฏิบัติการที่ 2 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 14:00
จัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา 2563
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2563
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 16:00
สอบสัมภาษณ์รับเข้าศึกษา 2563
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : Marketing Strategy for Pharmaceutical and Healthcare Businesss
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 5. ปฏิบัติการที่ 3 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 14:00
1507 521-การตลาดยา หัวข้อ : 7.Product Life Cycle, IMC, and CSR 8. Effective Marketing Plan
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:00 - 18:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :Interpretation of clinical laboratory data
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :4. Solubilization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics (ต่อ)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
10:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Principle of drug interaction
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
12:00 - 14:00
ทดสอบ tele conference
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฎิบัติการครั้งที่ 4 Medical terminology quiz #3
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมภายใน โครงการคืนสู่เหย้า 25 ปี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
14:00 - 17:00
ประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 17:00
นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D, E และ F
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
-
-
-
-
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
08:30 - 11:30
สอบโครงร่างสารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Neuromuscular blocking agents
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 8. Gram positive & Gram negative cocci
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Experimental, quasi-experimental, non-experimental research and other types of research(ต่อ)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 12:00
เตรียมงานฝ่ายเอกสารและประเมินผล
ห้องประชุมชั้น 1
ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Sympathomimetic and sympatholytic drugs
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการชั้นปีที่ 1 (รับรองวิทยากร)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 16:30
การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 3
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
12:00 - 15:00
กิจกรรมเสริมทักษะ :เทคนิคการอ่านตำราเรียน (ปี 1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
ผศ.ทวนธน บุญลือ
12:30 - 17:30
การสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นายดำรงศักดิ์ จินารัตน์)
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : 2. Pharmacokinetics - Pharmacodynamics (2)
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Drug use evaluation (DUE)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :สอบทักษะการใช้กล้องจุลทรรศน์
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:00 - 17:00
สารนิพนธ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
09:00 - 12:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 3. วัฒนธรรม ความเชื่อ กับสุขภาพ ความแตกต่างของมุมมองด้านสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Clinical Toxicology Conference I
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunopathology , Immunological techniques
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : ปฏิบัติการที่ 1 เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชน แนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชน ระบบสุขภาพ การดูแลสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 6. การวิจัยแบบ advanced cohort study สำหรับเภสัชกรรมคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 3: เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจในเวชปฏิบัติทางคลินิก
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
17:00 - 19:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
08:00 - 11:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 6. ปฏิบัติการที่ 4 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 4)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 2 (ต่อ) กระบวนการของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 7. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านไตและทางเดินปัสสาวะที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Women’s health
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:30 - 16:30
การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 16:30
การตรวจเยี่ยมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเกณฑ์ EdPEx 200 รุ่นที่ 6
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสดใส ตะรินันท์
09:00 - 12:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 3. ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง Solutions and solubilization: Micellar solubilization
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Clinical use of Absorption and Distribution principle
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
12:00 - 15:00
1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้ จากตัวอย่าง (Sampling distributions)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 4. ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง Solutions and solubilization: Complexation
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :ปฎิบัติการครั้งที่ 5 Medical terminology quiz #4
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
15:30 - 18:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
16:30 - 21:00
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
09:00 - 12:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 4.วัฏจักรของเซลล์ละการควบคุม (Cell cycle and control)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) : 4. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 2. การตั้งตำรับยาน้ำ
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Basic Biosynthesis Pathway of Secondary Metabolites
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 14:00
รับรองอาจารย์พิเศษ ภก.วิพิน กาญจนการุณ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 5. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 4. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นและดัชนีสุขภาพอนามัย
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 12:30
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Flow of genetic information (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 5.การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน (Multistep tumorigenesis)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
13:00 - 16:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :5. ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :4. การซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 3 : การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 15:00
1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : วิกฤติเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สเตอริโอเคมี
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 15:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Motor system (4hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
14:30 - 16:30
ประชุมสรุปงานฝ่ายสวัสดิการ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.ธนวดี ปรีเปรม
16:00 - 20:00
ซ้อมพิธีไหว้ครู
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
16:30 - 21:00
สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
08:00 - 10:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก 3. Clinical Toxicology Conference I 4. Chemicals and Environmental Toxicants 4.1. Nitrates and Nitrites
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 5. Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 11:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :11. Pulmonary arterial hypertension
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 4. ทักษะการสื่อสาร
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
ตรวจรับ ระบบติดตามสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพ 1 ระบบ
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวปนิดา มุขมณี
11:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :12. Drug induced pulmonary disorder
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Flow of genetic information (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก ปฏิบัติการที่ 1 Cardiology Assignment
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 4 UV-Vis spectroscopy for quantitative analysis
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 18:00
ประชุมเตรียมการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562
08:30 - 09:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Introduction to CNS pharmacology
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
Senior project
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
09:00 - 13:00
ชี้แจงข้อมูลจากศูนย์สอบสภาเภสัชฯ
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
09:00 - 12:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก(ต่อ)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Survey Research
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:30
1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs used in mood disorder
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
11:00 - 12:00
1505 400 พิษวิทยา (สอนเสริม)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 17:00
พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
17:00 - 19:00
ซักซ้อมการนำเสนอ Sakura Exchange Program
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562
08:00 - 09:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antihistamines
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
08:00 - 10:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Motor system (4hrs)(ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 13:00
ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 5/62
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
09:00 - 10:00
1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 12:00
1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Pesticides
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
10:00 - 11:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Introduction to biological products
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
11:00 - 12:00
1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Bacterial vaccines and toxoids : BCG vaccine
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 3. Group discussion: Pattern of Inheritance
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา Group discussion: Pattern of Inheritance
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : การจัดตั้งร้านยา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 2 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรต และการตรวจสอบสารกลุ่มกรดอะมิโนและไซยาโนเจเนติกส์ไกลโคไซด์
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกทั่วไป (general senses หรือ sensations)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:00
ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) ฝ่ายสถานที่
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
08:30 - 16:30
กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลย กลุ่มโรค
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
09:00 - 16:00
1501 805-สัมมนาทางเภสัชกรรมคลินิก 1 : นำเสนอบทความวิชาการ (ครั้งที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 21:00
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
08:00 - 20:00
ซ้อมospe ร่นพี่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562
08:00 - 20:00
ซ้อม ospe รุ่นพี่
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 12:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :5. Pharmaceutical Buffers
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :6. Pharmaceutical Packaging
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบที่ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 09:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : การประยุกต์ใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 16:00
RDU ย้ายไปเรียนศรีพานิช เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
09:00 - 10:30
ประชุมเตรียมงานโครงการความก้าวหน้าฯ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
09:00 - 16:00
1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์ (Growth factors and their receptors and cytoplasmic signaling)
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
09:00 - 12:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :5. ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 2. การตั้งตำรับยาน้ำ (ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 11:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 6. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
09:00 - 12:00
RDU ย้ายไปเรียนร้านยา เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 10:00
1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้ในงานสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:00 - 12:00
1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Alkaloids
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
09:30 - 11:00
1102 100 เคมี 1
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
10:00 - 12:00
แนะนำการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามสุขภาวะเด็กวัยเรียน (กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
10:00 - 12:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
11:30 - 13:00
ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวพัทธนันท์ คำผา
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 15:00
1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ: การตั้งตำรับยาน้ำ ( ต่อ)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) :6. เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่นเพื่อการตกแต่ง
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 4 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการเลิกบุหรี่
ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
RDU ย้ายไปเรียนร้านยา เนื่องจากรุ่นพี่ขออนุญาตใช้ห้องเพื่อซ้อม ospe
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก (ต่อ)
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ระบบกระจายยาในโรงพยาบาล (Drug distribution system)
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integrative neurophysiology (7 hrs)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
16:00 - 19:00
เภสัชบำบัด 3 กิจกรรมสอนเสริม อ.มานิตย์
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562
08:00 - 12:00
1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 6. Polarimeter 7. Refractometer
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 18:00
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
08:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
08:00 - 12:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :13. Hematologic disorders
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
08:30 - 12:30
นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก (รอบ 1)
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางวรรณา พุ่มพฤกษา
09:00 - 12:00
รับรอง Prof.Hayakawa
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางสาวดารุณี นามห่อ
09:00 - 10:00
1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ - การสืบค้นข้อมูล คัดเลือกและวิเคราะห์บทความวิชาการ - จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
10:00 - 12:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 5. การให้การปรึกษา
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
10:00 - 12:00
1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Regulation of gene expression (ต่อ)
PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 4. Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 14:00
1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 5 Infrared spectroscopy
PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:00 - 16:00
1506 514-เภสัชบำบัด 3 :14. Shock
PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking)*
PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3
นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH403 ห้องประชุม ชั้น 4
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 16:00
1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Drug actions in flow of genetics
ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2
นางสาวสมพร นันตะเสน
13:00 - 14:00
1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :ความรู้สึกพิเศษ (special senses): การมองเห็น (vision) และการได้ยิน (hearing)
PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3
นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
13:30 - 16:30
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)
นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
16:00 - 18:00
สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1
PH402 ห้องประชุม ชั้น 4
ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก