กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ครั้งที่ 8 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 16:00 ประชุมตารางเรียน งานวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการ นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
"
16:30 - 18:30 อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4 (ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 11:30 ประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 18:00 ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 3A ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (หลักสูตรบูรณาการ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 18:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ (นางสาวพรพันธ์ และ นายลิขิต ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน logo 25 ปีคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 14:00 ประชุมคณะกรรมการงานกิจการนักศึกษา นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 17:30 ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 16:30 ประชุมกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (นางสาววลัยพร) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 4/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 17:00 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Social นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:00 - 18:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตร ปร..ด.เภสัชศาสตร์ (นางวรรณพร และนางสาวโสภาพรรณ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 17:30 ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (พิจารณาข้อมูลผลลัพธ์ หมวด 7 เกณฑ์ EdPEx) นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:00 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 18:30 อภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ กลุ่ม 4 ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 15:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 3B ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
"
18:00 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.จุฑามาศ โดยเบญจมาภรณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 17:30 ประชุมกลุ่มย่อยวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2B ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 14:00 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (Video Conference) นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 เภสัชบำบัด 1 กลุ่มย่อย ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ chronic dz ผศ.ทวนธน บุญลือ
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 15:30 ประชุมเตรียมงานคืนสู่เหย้า ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 จัด package การฝึกงานชั้นปี 6 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 14:00 - 17:00 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 15:00 สอบสัมภาษณ์โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ปีการศึกษา 2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 17:00 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : Techno นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 17:00 รอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 10:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 สอบสัมภาษณ์หลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 16:00 กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอเคสโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:30 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Care นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:30 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Care ครั้งที่ 2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 15:00 สอบสัมภาษณ์โควตาผู้มีคุณลักษณะพิเศษ ปีการศึกษา 2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 08:30 - 13:00 ประชุมโครงการสร้างกลุ่มงานวิจัย "วิจัยกัญชาเป็นยารักษาโรค" นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 12:55 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบสภาเภสัชกรรม (ชุดใหญ่) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
13:00 - 16:00 ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบ (ผศ.ดร.สุวรรณา) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 16:00 ประชุมวิชาการ DIS รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สารนิพนธ์ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:00 Meeting รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
16:00 - 17:00 ให้คำปรึกษานศ.ปี3 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อการบำรุงผิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นวัตกรรมการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 14:00 - 17:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม 10 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 11.การเสนอบทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
16:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.ไพจิตร โดย ภรภัทร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 15:00 - 16:30 ประชุมกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
17:00 - 19:00 พบนักศึกษาชั้นปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 วิพากย์ ข้อสอบรายวิชาการออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับ ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคหัวข้อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:30 ประชุมตารางเรียนเภสัชวิทยา และสัมมนาทางเภสัชวิทยา ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
17:00 - 19:00 rdu project อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10:45 - 15:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
16:30 - 18:00 เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 10:30 - 13:00 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:30 พบนักศึกษาโปรเจคชั้นปี 5 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
13:00 - 16:00 พบนักศึกษาโปรเจค อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์และการกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาครายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:30 senior project ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีสวิทยา Discussion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนองาน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 สอนเสริมกลุ่มย่อยรายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน โดย อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
16:00 - 17:30 พบนักศึกษาชั้นปี 4 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 7/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
19:00 - 21:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 16:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00 ประชุมติดตามความก้าวหน้า เว็บไซต์ CPE นางสาวิตรี สอนพงษ์
"
15:00 - 17:00 ประชุมกรรมการดำเนินงานเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 6/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
17:00 - 19:00 case present PT1 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 15:30 สอบทักษะทางคลินิก อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 SOAP รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 19:00 เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษา ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 16:30 - 19:00 Community pharmacy case discussion อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 เตรียมห้องเพื่อใช้ประชุมทางไกล นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
"
13:00 - 16:00 ประชุมทางไกล CDD&HTM 2018 นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
"
17:00 - 18:00 เภสัชบำบัด 3 นำเสนอกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:30 นำเสนอกรณีศึกษาโรงพยาบาล กลุ่ม อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:30 - 16:00 การเรียนการสอน อ.ระวิวรรณ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:30 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติครั้งที่ 10/2561 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 3 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:05 - 16:30 ประชุมคณะคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 16:00 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร วท.ม. ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 12:00 - 17:00 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : Techno นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 12:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 4/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 4 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 สอบชดเชย ปลายภาค รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานินพธ์ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 พบ senoir project อาจารย์ฑิภาดา สามสีทองตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 21:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่ม อ.ไพจิตร โดยณัฐิดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 พบนักศึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาเภสัชบำบัด 3 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
"
17:00 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Conference กลุ่มอ.พรทิพย์ โดยณภัทร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย กรณีศึกษาเพิ่มเติมด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมล์ และ อ.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:30 ประเมินสื่อการดูแลสุขภาพตามวัย ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 15 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ อ.ไมค์และ อ.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา​เภสัชบำบัด3 อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 08:30 - 16:00 ห้องเก็บตัว OSPE เภสัชบำบัด ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 14:00 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการฯ ปี 2562 บริการข้อมูลยา รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เคมีไฟฟ้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 สอบรายวิชาปฏิบัติการกายวิภาค 1 (กักตัวก่อนเข้าห้องสอบ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
18:30 - 20:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Blood cells, and blood coagulation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cell cycle, cell division and Apoptosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 11:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Cancer genetic and oncogenes(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณของเภสัชกรในการประกอบวิชาชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Laboratory simulation in physiology:Endocrine system physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10 Case presentation ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ การนำเสนอบทบาทวิชาชีพเภสัชกรภาคส่วนต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา นำเสนอผลงาน ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference III (Endocrine systemand Blood) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม กิจกรรมสอนเสริม อ.บัญชา /อ.ระวิวรรณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด ปฏิบัติการที่ 10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เคมีทางคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากรหลายกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ ความถดถอยเชิงเส้นและสหพันธ์อย่างง่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัย ในประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 18:00 - 21:00 ติวสอบปลายภาคของนักศึกษา ปี 5 จำนวน 50 คน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 17:30 ชี้แจงการเลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลักประจำปี 2562-2563 ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 18:00 - 20:00 สอบชดเชย รายวิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 เลือกแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ผศ.พีรวัฒน์ จินาทองไทยตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 14. Nonparametric statistics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Allergic extracts & Microbiological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 21:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Anemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข การแพทย์แผนไทยและทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 12. ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ภก.ธนัฎชา สองเมือง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Infant formula and medical foods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survival Analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 15. ความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 First aid and medical devices นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 16:00 ติวเตรียมสอบโดย นายฉัตราภัณฑ์ โอภาสตระกูล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 13.ระบบการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน นำเสนอกรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Research proposal and scientific article writing นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ การทดสอบวัคซีน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 17:00 ชี้แจงการเกิดค่าใช้จ่ายโครงการสารนิพนธ์ 2562 (ปี4) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1Agents for treatment of congestive heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CSV functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Anticancer agents ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Drugs affecting CNS นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Conference Lab 6-8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 10 Case presentation ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 15. Bioavailability and bioequivalence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting ANS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Analgesics, Antipyretics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Redox titration นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 08:30 - 16:30 สอบปฏิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 16.Basic concept on pharmacokinetics-pharmacodynamic relationship and clinical นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 14 Case presentation ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Hospital/Community Pharmacy presentation (แบ่งนำเสนอ 2 ห้อง) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Antihyperlipoproteinemics and inhibitors of cholesterol biosynthesis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Carcinogens and Mutagens นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 11:00 ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 16:30 - 18:00 แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4B (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
18:00 - 19:00 แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 18:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 DNA fingerprint นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 17:00 - 19:00 นำเสนอเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.ฑิภาดา อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยาของแข็ง (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 10/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:30 ประชุมกก.ออกและคัดเลือกข้อสอบ กลุ่มย่อย Product : chem นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2561 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Group Discussion อ.พรทิพย์ โดยเศรษฐวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 18:00 พบอาจารย์รายวิชาเภสัชบำบัด 1 (ดร.สุทธาสินี) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 16:00 - 19:00 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นำเสนองานกลุ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 08:00 - 12:00 เภสัชบำบัด 3 นำเสนอ กรณีศึกษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 12 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 09:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 13 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 14 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติบัติการที่ 15 Standardized patient ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -