กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนธันวาคม 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 09:30 - 11:00 พบนักศึกษา สารนิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดอบรมหลักสูตร Non Degree ปีงบประมาณ 2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 08:30 - 09:00 แนะนำรายวิชา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
09:00 - 16:00 ความหมาย ขอบเขตและความจำเป็นของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการเกิดประช นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 09:30 - 16:00 ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 12:00 - 16:00 ทดสอบสัญญาณการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 08:00 - 14:00 รับรองญาติบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 09:30 - 12:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ (นางสาววิราวนันท์) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 13:30 - 15:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (นางสาววาริณี เบิกบาน) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 10/61 (วาระรับรองเกรด) นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
13:00 - 14:00 ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ เพื่อพิจารณารับรองผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาต้น นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:30 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ป.ตรี ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 13:00 - 14:00 ประชุมกรรมการสรรหากรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 12:00 - 16:00 กลุ่มย่อย 4.1& 4.2 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชี&พ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที 12/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 สอบชดเชยรายวิชาพิษวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบชดเชยเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (รับรองผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 13:30 - 14:30 ประชุมติดตามความก้าวหน้า CPE website รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
15:30 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อย ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 14:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 16:30 - 17:30 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 08:30 - 10:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 09:00 - 14:00 รับรองอาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา อาจารย์จะประสานนักศึกษาอีกครั้ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 12:00 - 16:00 กลุ่มย่อย 4.3 & 4.4 RA โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 16:00 - 18:30 ประชุมเตรียมงานกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 12:30 - 16:30 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (สาขาการบริหารเภสัชกิจฯ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 10:00 - 11:30 คณบดีพบปะคณาจารย์ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Introduction to Pharmacotherapy in cancer patients นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process (ตอนที่ 1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 12:00 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 11/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง The Anticancer drug development process ( ตอนที่ 2 ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 529-การบริบาลเภสัชกรรมด้านมะเร็ง Symptoms management in cancer patients -Cardiitoxicity -Mucositis -Hypersensitivity reaction นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 08:30 - 16:30 รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 08:30 - 16:30 รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 dis รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 08:30 - 16:30 รายวิชา 1503 327 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคงตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาคหัวข้อ 6-10 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 09:00 - 13:00 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยาของมะเร็ง ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
"
16:00 - 17:00 พบนักศึกษาชั้นปี 5 อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 สอบชดเชยรายวิชาทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 10:00 - 12:00 พบนักศึกษาสารนิพนธ์ ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 08:45 - 10:00 ประชุมย่อยกลุ่มเภสัชเคมีฯ นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 10:00 - 16:00 พบนักศึกษา สารนิพนธ์ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 ประชุม รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 16:00 - 18:00 Senior project ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 09:30 - 13:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
15:00 - 16:30 ประชุมกลุ่มย่อยคลินิก ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 การค้นพบยาทางเทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology in drug discovery) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 สารที่ใช้ในเครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:30 แนะนำรายวิชาและวิธีการเก็บคะแนน วัตถุดิบ กระบวนการผลิตการบรรจุและการตรวจสอบคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:30 - 12:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1. วัฎจักรของเซลล์ 2. การสื่อสารระหว่างเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 11:00 - 12:30 โครงสร้างโปรตีน (Protein structure) และความคงตัวของโปรตีน (Protein stability) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 3. โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอและโครโมโซม นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอาง (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 09:30 - 13:30 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 12/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
"
13:35 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (รับรองผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ 11/61 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด นิยามเกี่ยวกับสุขภาพ องค์ประกอบของสุขภาพ ระบบสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบวิทยานิพนธ์ (Teleconference) ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
"
17:00 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสัมมนา รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา อ.สมชาย ขอจองโดย น.ส.บุญญรัตน์ ทาปศรี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 . บทนำ - Preformulations and characterization for solution solid นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 บทนำ (ต่อ) - Calculations: unit and concentration นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 วิธีการสกัดสมุนไพร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) แนะนำรายวิชา และ Analgesics (opioids) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 โครงการ Pharmacy event 2018 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 หลักการวิจัย - ความหมายและความสำคัญ - ประเภทของการวิจัย - ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย - ชนิดตัวแปรและระ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
15:00 - 16:00 การสร้างงานวิจัย - การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย - การวิเคราะห์ปัญหา - การตั้งคำถามงานวิจัย - กา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 16:00 - 18:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 2) NSAIDs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 524-พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมที่กำหนดสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 Drug counselling ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 14:30 - 17:30 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 12:00 - 16:00 กลุ่ม 2&3 DM&HIVโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษา 2/2561 ครั้งที่ 3 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:30 - 17:30 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1502 221-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 บทนำสู่วิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 ครั้งที่ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท กิจกรรมอนุรักษ์พรรณพืช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 17:30 แนะแนวการเตรียมสอบ PLE-CC1 ปี 4 ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1บทนำ : แนะนำกฎ ระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนน และแหล่งค้นคว้า แนะนำจุดประสงค์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง บทนำสู่รายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ แนะนำวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บรรยายภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1) (เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:30 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic sys นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา บทนำสู่เทคนิคทางจุลชีววิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Introduction to Microbiology & Taxonomy and Evolution นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น บทนำ ความสำคัญของเทคโนโลยีเภสัชกรรมวิถีการให้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy and histology: structure and organization of the circulatory and lymphat นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช (1)(เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1503 211-ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ ศึกษาสมุนไพรในสวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 326-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1- เภสัชเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ - ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณ - เครื่องชั่งและเทคนิคการใช้เครื่องชั่ง - เทคนิคการใช้เครื่องแก้วต่างๆ - เกรดของสารเคมี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยาของพืช(1)(เนื้อเยื่อและสัณฐานวิทยาของราก ลำต้น ใบ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติกาารที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 327-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 ปฏิบัติกาารที่ 2 การคำนวณและแปลผลการวิเคราะห์ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Excel นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 104-น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ข้อมูลสำคัญของน้ำมันหอมระเหย ส่วนของพืช กลุ่มสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Pathogenicity Bacterial growth & Cultivation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 231-ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา การศึกษาจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการแยกเชื้อให้ บริสุทธิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา Bacterial growth & Cultivation ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1504 200-เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น รูปแบบยาเตรียมประเภทต่างๆ (ลักษณะทั่วไป ข้อดีข้อเสีย องค์ประกอบทั่วไป ภาชนะบรรจุและการเก็บรักษา)-ยาน้ำ ยาแขวนตะกอน อิมัลชั่น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 226-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 Anatomy, physiology and pathophysiology of the cardiovascular and lymphatic system(cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Introduction to Biochemistry and Molecular Biology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Cell and Chemical Compositions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 Biological Buffers นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ Introduction to human body นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 07:00 - 17:30 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล หลักการพื้นฐานทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ปฏิกิริยาระหว่างยาและอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล การคำนวณขนาดยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1505 201-เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล ยาเฉพาะที่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 นัดสอนเสริมสำหรับนศ. อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 512-สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน สมุนไพรในการบรรเทาโรคเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Amino Acids and Proteins นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 227-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 แนะนำรายวิชาและรับคู่มือปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ และ ทบทวนคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 The Structures and Properties of Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1502 232-หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยือ Disease: etiology, pathogenesismorphology, clinical manifestations, diagnosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 1.Tropical infections - Leptospirosis Scrub typhus - Melioidosis - Malaria - Enteric fever 2. Non-Tuberculosis Mycobacterium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 3. Antimicrobial prophylaxis in surgery 4. Invasive fungal infections นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 แนะนำรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม กลุ่ม 1 เภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อที่ใช้ในโรงพยาบาล (การศึกษาก่การศึกษาก่อนการก่อการตั้งตำรับ ส่วนประกอบในส่วนประกอบในตำรับของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคที่จำเป็นในการเตรียมและการประเมินความคง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเเภสัชกรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่และเทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยาทั่วไปและปราศจากเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.1 ความสำคัญของการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.2 ศัพท์ทั่วไปและศัพท์ทางการแพทย์สำหรับส่วนของร่างกายและหน้าที่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1. บทนำสู่การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.1 ความสำคัญของการให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 1.2 ศัพท์ทั่วไปและศัพท์ทางการแพทย์สำหรับส่วนของร่างกายและหน้าที่ 1.3 การเริ่มต้นและการปิดการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การประเมินความเสี่ยทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม 3. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)(ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และมาตรฐาน ของการเตรียมยาเฉพาะคราว การคำนวณ วิธีการเตรียม ภาชนะบรรจุ การประเมินผล การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) Infective endocarditis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 6. Meningitis/encephalitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม 3. การเตรียมยาเฉพาะคราว (Extemporaneous compounding)(ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และมาตรฐานของการเตรียมยาเฉพาะคราว การคำนวณวิธีการเตรียม ภาชนะบรรจุ การประเมินผล การเก็บรักษา ความคงตัวของยาเตรียมเฉพาะคราว) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 520-เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม ปฏิบัติการ 1: การเตรียมตำรับเภสัชตำรับโรงพยาบาลและยาฆ่าเชื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3. การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 4. การซักประวัติผู้ป่วยและพฤติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 2.การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 7. Skin and soft tissue infection 8. Therapeutic drug monitoring (TDM) of vancomycin นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ 3.การสนทนาเพื่อแสดงอาการและอาการแสดง และการซักประวัติผู้ป่วยและอ.ติกรรมสุขภาพด้วยภาษาอังกฤษ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ ความหมายและความสำคัญของการบริการเภสัชสนเทศกิจกรรมในงานบริการเภสัชสนเทศ การตอบคำถามอย่างเป็นระบบการจัดประเภทคำถามการหาภูมิหลังของคำถามการตอบคำถามด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Drug Monograph นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การจัดทำ Drug specification นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Hypertension and hypertensive crises นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 14:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Dyslipidemia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ Congestive heart failure (CHF) -Systolic heart failure 3.2 Diastolic heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ บทนำ การศึกษาเชิงพรรณนาทางระบาดวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ หลักการบริหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การวางแผน (Planning) และการจัดองค์กร (Organizing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การควบคุม (Controlling) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลสำหรับการบริการเภสัชสนเทศและการเลือกใช้ : แหล่งข้อมูลปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การอ่านและประเมินบทความทางการแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 09:00 - 15:00 1503 310-เภสัชเวท Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ Lab1-2: ปฏิบัติการ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 08:00 - 11:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 Coronary heart diseases (CAD) Acute coronary syndrome - Chronic stable angina นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ 5. Valvular heart disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 13:00 - 14:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ การชี้นำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 16:00 1507 300-การบริหารเภสัชกิจ พฤติกรรมองค์กร (Organization behavior) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 10:00 1503 324-เภสัชเคมี 2 (กลุ่ม 1) Analgesics (opioids) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1501 400-นิติเภสัชและจรรยาบรรณ แนะนำรายวิชา กฎหมายเบื้องต้น - ลำดับชั้นของกฎหมาย - กระบวนการในการบัญญัติกฎหมาย - การบังคับใช้และการตีความกฎหมาย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 403-ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ การศึกษาแบบ Cohort study นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 08:00 - 17:00 1501 502-สารนิพนธ์ นำเสนอสารนิพนธ์แบบปากเปล่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 09:00 - 11:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Micromeritics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 Tablets นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 08:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Used in Respiratory Diseases นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:30 - 12:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 ชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการ “ชีวเภสัชศาสตร์สัญจรเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Drugs Affecting the Blood and the Blood Forming Organs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ แนะนำรายวิชา และ ปฏิบัติการที่ 1 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ - นักศึกษาเช็คและรับเครื่องแก้ว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 09:30 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท ชี้แจงรายวิชาเภสัชเวท นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Introduction to Pharmacognosy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 07:00 - 17:30 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 09:00 - 16:00 เรียนเพิ่มเติมรายวิชารูปแบบยาเตรียม 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง (การไหลและขนาด) ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และการเตรียมยาเม็ด ด้วยวิธี wet granulation ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 1 การหาคุณสมบัติของอนุภาคของแข็ง (การไหลและขนาด) ปฏิบัติการที่ 2 วิธีการใช้เครื่องตอกยาเม็ด และการเตรียมยาเม็ด ด้วยวิธี wet granulation ปฏิบัติการที่ 3 การตอกยาเม็ดและการควบคุมคุณภาพยาเม็ดเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 08:30 - 09:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Antimigriane Drugs & Cerebroactive Agents นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:30 - 11:30 1505 302-เภสัชวิทยา 2 Opioids & Narcotic Analgesic นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 302-เภสัชวิทยา 2 1. Antiasthmatic Drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1503 321-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1. Introduction 2. UV 3. Fluorescence นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1503 220-เคมีทางยา แนะนำรายวิชา Drug discovery process นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 322-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ ปฏิบัติการที่ 2 เทคนิคในการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท Carbohydrates นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 321-รูปแบบยาเตรียม 2 ปฏิบัติการที่ 4 Dissolution test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 13:00 - 15:00 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 ให้คำปรึกษานศ.สารนิพนธ์ รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 senior project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 Drug counselling ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 Drug counselling ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 09:00 - 12:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 516-บริการเภสัชสนเทศ การประเมินวรรณกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 1-2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ1. พยาธิสรีรวิทยาและจุลชีววิทยาของการติดเชื้อ 2. การแปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อ 3. การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (Antimicrobial stewardship) 4. การเปลี่ยนวิธีการรักษาจากการให้ยาทางหลอดเลือด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 1: กรณีศึกษา เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 5. การจัดทำรายงานความไวต่อยาของเชื้อจุลชีพ 6. การแพทย์เชิงประจักษ์สำหรับโรคติดเชื้อ 7. การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล - นโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล - โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฎิบัติการที่ 2: กรณีศึกษา เรื่องการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาลนโยบายในการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล การป้องกัน โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ8. การประเมินความเสี่ยงทางคลินิกสำหรับโรคติดเชื้อ - clinical risk assessment - severity classification 9. การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาสำหรับโรคติดเชื้อ 10. การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 3: กรณีศึกษา เรื่อง เครื่องมือในการประเมินผู้ป่วยโรคติดเชื้อ การประยุกต์ใช้เภสัชจลนศาสตร์/เภสัชพลศาสตร์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรีย การติดตามและป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)ปฎิบัติการที่ 1: Tropical Infection Quiz#1(online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 424-เภสัชบำบัด 2 ปฏิบัติการครั้งที่ 1 cardiology 1 (Hypertension, dyslipidemia, ACS) รูปแบบปฎิบัติการ : comprehensive SOAP (case-based pharmacotherapy) Submit : Group SOAP note Quiz #1 ก่อนเริ่มปฏิบัติการ Cold calling quiz #1 ท้ายปฎิบัติการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11. แนวทางปัจจุบันสำหรับโรคติดเชื้อและการรักษา 11.1 แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมลบ - MDR Gram Negatives: Epidemiology and Prevention - XDR-GNB - PDR-GNB - Colistin-resistant GNB นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 12:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อย่หลายขนานแกรมลบ(e.g. MDR-GNB, XDR-GNB, PDR-GNB, colistin-resistant GNB) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ 11.2 แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก - MRSA - VRSA - VRE - MDR-Clostridium difficile นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ปฏิบัติการที่ 5: กรณีศึกษา เรื่อง แบคทีเรียดื้อยาหลายขนานแกรมบวก (e.g. MRSA, VRSA, VRE, MDR-Clostridium difficile) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 13:00 - 16:00 1506 515-เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV) ปฏิบัติการที่ 2: - Infective endocarditis and TDM of vancomycin - Invasive fungal infections Quiz#2 (online) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 08:00 - 09:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ ค้นคว้าอิสระหัวข้อเรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูลการศึกษาผลของความไวต่อยาต้านจุลชีพ และ IV to oral switch therapy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 10:00 1506 536-แนวโน้มเภสัชบำบัดด้านโรคติดเชื้อ การการจัดทำ antibiogram ของโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -