กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนมิถุนายน 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 13:30 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 15:00 - 16:00 ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนต่อเติมพื้นที่ใช้สอย นางสาวปนิดา มุขมณี
"
16:00 - 17:30 ประชุมสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 08:30 - 11:30 ลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมเตรียมงานฝ่ายต้อนรับงานวันครบรอบวันสถานปนาคณะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 06:00 - 16:00 พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (จัดทำ SAR ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมเตรียมจัดงานโครางการประชุมวิชาการผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามครั้งที่ 3 นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 08:00 - 12:00 ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
"
13:00 - 16:00 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับและพิธีการ งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 3/2562 ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
"
13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารเส้นทางและการจราจร นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (โครงการหมอยาพาแล่น) นางอนุพร กลางคำ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
"
16:00 - 17:00 ประชุมพิจารณาแผนการเรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 12:00 - 13:00 ประชุมกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนประจำปี นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และยานพาหนะ เพื่อเตรียมจัดประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
16:00 - 17:00 ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 09:30 - 11:30 ประชุมฝ่ายเทคนิค งานเดิน-วิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) นางสาวปนิดา มุขมณี
"
11:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จัดงานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมเตรียมงานโครงการประชุมวิชาการ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ (คณะกรรมการอำนวยการ) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ นางสาวพัทธนันท์ คำผา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวท.ม.สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 06:00 - 12:00 รับรองแขก VIP งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 25 ปี นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 สอบสัมภาษณ์อาจารย์ tele conference นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาแก้ไขผลการเรียน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
12:00 - 13:30 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (วาระพิเศษพิจารณาการรับนักศึกษาต่างชาติ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 15:00 - 17:00 ประชุมคณะทำงานวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ดร.จินตนา นภาพร
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 11:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 08:30 - 16:30 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 14:00 - 18:00 สอบสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13:30 - 15:30 ติดตามการดำเนินการจ้างจัดทำระบบฯ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 11:00 - 12:00 ประชุมหารือด้านงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการงวิชาการ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 06:00 - 12:00 รับรองแขก VIP งานทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 25 ปี นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 13:30 เตรียมงาน Roadshow หมอยา พาแล่น ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (VDO Conference) นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
14:00 - 16:00 สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งการกุศล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 5/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 08:00 - 17:00 กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “แบบ Outcomes-based education” และ “แบบ blended learning” นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะทำงานคืนสู่เหย้า 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 Sakura ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 11:00 - 12:00 ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการฝ่ายการเงิน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:30 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เครือข่าย IPE ประจำปีการศึกษา 2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 12:00 - 13:30 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาอุบลราชธานี พ.ศ. ....... นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
"
13:30 - 16:30 ขอเชิญร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Ed นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 09:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 5/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการการจัดการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 12:00 - 16:30 KM เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended Lear โดยใช้ UBU-LMS นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 16:00 - 16:30 สอบภาษาอังกฤษ ออนไลน์ บัณฑิตศึกษา นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติงานพัสดุ) นางนิธินันท์ สุยะลาตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 ประชุม ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ (จัดทำ SAR ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุมพิจารณาเกณฑ์การนำเสนอและรายงานรายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 1/2562 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 ประชุม ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
"
13:00 - 16:00 ประชุมติดตามงานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการทางศาสนา งานครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 08:30 - 12:00 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 1502 703-ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หัวข้อแนะนำรายวิชา อธิบายกิจกรรมและงานมอบหมาย - หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ดีในการทำปฏิบัติการ และงานวิจัย (GLP) - แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:45 - 12:15 1503329 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม 1. Introduction to Microbiology &Taxonomy and Evolution 2. Pathogenicity นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 704 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 1 - ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา - การอบรมวิธีการสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 13:00 - 14:30 นัดพบนักศึกษา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 13:30 - 15:00 นัดพบนักศึกษา อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 Sakura ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:30 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยเทคโน รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 13:00 - 14:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
"
15:00 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย เอกสารและประเมินผล งานประชุมวิชาการ ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 13:00 - 14:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผล ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมภายใน (โครงการคืนสู่เหย้า 25 ปี) นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
17:00 - 20:00 นำเสนอการฝึกงาน อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 4/62 นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :แนะนำรายวิชา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:30 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ งานคืนสู่เหย้า ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 1. กระบวนการวิจัยและประเภทของการวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 2. การออกแบบวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 08:00 - 09:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 1: ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
09:00 - 12:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 1 ความสำคัญของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 1. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านหัวใจหลอดเลือดที่ซับซ้อน (ช่วงที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 09:00 - 16:00 ติวสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (PLE-C1) โดย น.ส.สุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 09:00 - 21:00 เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ รอบ 2 โดยนางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 12. Sterilization and disinfection Antiseptic & preservative 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 13. Spirochetes, Chlamydia and Rickettsia (ต่อ) 14. Mycoplasma and Mycobacterium นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 13:00 - 15:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 15. Fungi ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) Virus ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 16. Applied microbiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 230-เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology) 18. Parasite ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทนำ ข้อมูลสถิติและมาตราวัด นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 13:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Body temperature regulation and fever (2hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:30 - 17:30 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Nervous system (NS, 27 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Biochemical genetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : ntroduction to Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Organization and general principles of the NS (4hrs)(ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Classical genetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Introduction to Biochemistry and Molecular Biolog นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 19:00 คัดเลือก freshy Boy and Girl และ Lady boy นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1502320 เภสัชจุลชีววิทยา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : แนะนำรายวิชา 1. โครงสร้างอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :ระบบสาธารณสุขของไทย นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :บทนำเข้าสู่ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน 2561 วิชา 1503320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน และ 1503326 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Introduction to pharmacotherapy and pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Systematic approach to pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : Systematic approach to pharmaceutical care (ต่อ ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : บทนำการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุข นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข : 1. แนวคิด ความหมาย ความสำคัญของสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น 2. จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : แนะนำรายวิชาและแนวปฏิบัติในการเรียนและเกณฑ์ประเมิน 1. จิตวิทยาเบื้องต้น 2. จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 13:00 - 16:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Introduction นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Adrenergic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Principles of Toxicology นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ : บทนำเภสัชกรรมชุมชน นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :1.Introduction to Dosage Forms and Biopharmaceutics นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :2. State of Matter and Physical Properties of molecules นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Introduction to Pharmacognosy นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 11:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Ethnobotany นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Extraction and Isolation of Natural Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 pretest สารนิพนธ์ PD (กลุ่ม1) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 13:00 - 14:00 pretest สารนิพนธ์ PD (กลุ่ม2) อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 08:30 - 09:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : แนะนำรายวิชา นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : General principle of pharmacology นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacokinetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ Immunology นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : แนะนำรายวิชา / ดูภาพยนตร์ / ตรวจรับเครื่องแก้ว นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 09:00 - 10:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 15. Integration of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 16. Energy Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 17. Control of Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 18. Biochemical Aspect of Hormones นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 09:00 - 11:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 19. Porphyrins, Related Compounds and Blood นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 09:00 - 12:00 1502 220-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 20. Nutrition นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 14:00 - 17:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 1 Introduction to Pharmacotherapy and Pharmaceutical care นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -