กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2017 2018 2019>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกันยายน 2561ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 ประชุมการจัดสรรงบประมาณฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:30 - 15:00 งานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 ประชุมหารืองานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณี
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 09:00 - 10:30 ประชุมหารือเพื่อเตรียมงาน 25 ปี คณะ อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
"
10:30 - 12:30 ลงนามสัญญาก่อสร้าง งบจังหวัด นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 10:00 - 16:00 งานพัสดุ นางสาวปนิดา มุขมณีตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 สอบความรู้ MCQ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 08:00 - 16:00 สอบความรู้ MCQ ปี 4 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 มอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 08:00 - 17:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 5. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 15:00 - 17:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 11:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 11:00 - 13:30 กิจกรรม KM เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านเภสัชกรรมปฏิบัติ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 6. วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และสุคนธบำบัด นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนองานมอบหมาย นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 การทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ การประเมินประสิทธิภาพของสารกันแดด ผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาวและผลิตภัณฑ์รักษาฝ้า นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (โครงการงบจังหวัด) นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:30 - 14:00 ประชุมกรรมการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบปลายภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 10:00 - 13:30 นำเสนอแบบก่อสร้างอาคารฯเบื้องต้น นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งท่ี 8/2561 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาหัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 08:30 - 16:30 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วท.ม.เภสัชศาสาตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:30 - 19:00 ซ้อมนำเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา นายมงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและเส้นผม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 12:00 - 16:30 ตรวจรับงานจ้างออกแบบ งวดที่ 1 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นายธนวุฒิ แสงบุญ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 10:00 - 16:00 ปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 14:00 - 16:00 หารือแนวทางการพัฒนาระบบ PhaPAB ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 16:00 - 16:30 งานวิชาการ พิจารณาปัญหาการเปิดรายวิชา 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 14:00 - 16:30 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ภบ. ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:00 - 15:00 เตรียมห้อง Video Conference นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10:00 - 16:30 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน/IJPS (Video Conference) นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08:30 - 12:00 บริษัทนำเสนอ เครื่อง vertex e-record นางสาวปนิดา มุขมณี
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09:00 - 13:00 ประชุมอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 สัมภาษณ์อาจารย์กลุ่มเภสัชเคมี นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 10:00 - 11:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 11:00 - 13:00 รับรองกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 14:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 13:30 - 17:00 ประชุม อ.ทวีศักดิ์ นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 11:30 - 13:30 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 11:30 - 13:30 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 09:30 - 12:00 สัมภาษณ์การคัดเลือกพนักงานเงินรายได้เพื่อเปลี่ยนหมวดการจ้างเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน นางนิธินันท์ สุยะลา
"
12:00 - 16:00 Pharmacotherapy 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 09:30 - 16:30 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 ห้องรับประทานอาหารกลางวันคณะกรรมการตรวจประเมินระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบทักษะ รายวิชา 1506 423 เภสัชบำบัด 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 สอบทักษะรายวิชาเภสัชบำบัด 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการวิชาโรคเรื้อรัง รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เข้าพบปะคณาจารย์และบุคลากรเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาฯ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 8/2561 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 08:30 - 16:00 ติดตามความก้าวหน้่าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 16:00 - 19:00 สอบกลางภาค 1/2561 (สอบชดเชย) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 Pharmacotherapy 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์ตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 08:30 - 12:00 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก นางสาวิตรี สอนพงษ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 5.การเกิดมะเร็งหลายขั้นตอน นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 10:00 - 11:30 วางแผนงานวิจัย อาจารย์อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 6.ปัจจัยการเจริญเติบโตและตัวต้อนรับ และการส่งสัญญาณ ในเซลล์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาคหัวข้อ 1-5 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบชดเชยวิชา เภสัชกรรมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 สอบกลางภาครายวิชาชัววิทยาของมะเร็ง นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์ (Nutraceuticals) และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อดูแลสุขภาพ (Functional Foods) นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงตัว นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 12:30 - 16:30 สอบกลางภาค รายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง 1 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 1 อ.สุทธาสินี นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:00 นัดพสอบชดเชย สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 จำแนกประเภท ประโยชน์และอธิบายกลไกของวิตามินและเกลือแร่ในโภชนเภสัชภัณฑ์ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 ความไม่คงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 1 นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ครั้งที่ 8/2561 นางสาวจิรัสยา สมลา
"
13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 16:00 - 17:30 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 09:00 - 16:00 Clinicopathological conference: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 กิจกรรมสอนเสริม อ.สุภารัตน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 ประชุมวิพากษ์ข้อสอบ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 คุยงานโครงการ (อ.จิริสุดา) นางสาวจิรัสยา สมลา
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 13:30 - 15:30 ประชุมคณะกรรมการเภสัชศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5/2561 ผศ.ดร.นิภาพร เมืองจันทร์
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 10:00 - 16:00 ประชุมกรรมการประจำหลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มวิชา อาจารย์ทวนธน บุญลือ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 การตลาดและแนวโน้มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ความงาม นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 การนำเสนอสัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ครั้งที่ 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:30 - 16:00 อ.นุตติยา นางสาวจิรัสยา สมลา
"
16:30 - 19:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาเภสัชบำบัด 3 อ.วันนิศา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:30 - 12:00 อบรมการใช้งานเครื่องอ่านไมโครเพลท นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์
"
13:30 - 16:00 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 กิจกรรมสอบทักษะเก็บคะแนน วิชาเภสัชบำบัด 1 กลุ่ม อ.ฑิภาดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 จำแนกประเภทและอธิบายกลไกของโภชนเภสัชภัณฑ์สำหรับการควบคุมน้ำหนัก นางสาวอาธัญญา พวงผะกาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การเข้าถึงยา ความเสมอภาคในการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ความร่วมมือของสหวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปฏิบัติการที่ 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 14:00 - 16:00 สอบทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Motor system (4 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Higher cortical function (3 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ Themodynamics in pharmaceutical chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 2.6 Higher cortical function (3 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic disorders ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 12:00 - 13:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Genetic testing and genetic counseling ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 Tutorial: Nervous system ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไก ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การประมาณค่า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 เก็บตัวนักศึกษา รายวิชาปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (ดร.กุสุมา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 เก็บตัวก่อนสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Laboratory: Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 1503 201-เภสัชเคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Integumental& Musculoskeletal systems (13 hrs) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Blood and Urine Chemistry ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Laboratory: Urine Chemistry Test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 7 การดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนและวัยเรียน (1-12 ปี) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 การตรวจปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ (Reflex Testing) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Market survey ภก.วรพงศ์ ศุภนันธร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 8. การดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ (เริ่ม 12 ปี) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference I (Nervous system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Clinico-pathological conference I (Nervous system) ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing planning ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา Marketing structure and marketing mix ภก.ธีระ ฉกาจนโรดม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อที่ 9. โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาล ร้านยาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด Shock นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด Acute kidney injury นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Acute kidney injury นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด Fluid and electrolyte disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Fluid and electrolyte disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้คำปรึกษาด้านยาและการประเมินภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด Drug-induced renal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Comm ปัญหาและแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนตามทฤษฎีทางแพทย์ศาสตร์ ระบาดวิทยาและการสาธารณสุข และเภสัชศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 7. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยาการแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก Metabolism and Excretion ในทางเภสัชเคมีคลินิก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 08:00 - 11:00 1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 13:00 1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Immunosuppression in solid organ transplantation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชน แนวทางการวิเคราะห์ โครงสร้างสังคม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 4. บทนำสู่เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Survey Research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน การจัดการร้านยายุค 4.0 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การฝึกพูดในที่สาธารณะ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Qualitative research methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 10:00 - 11:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Introduction to biological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Women’s health นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล 6. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กิจกรรม IPE นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ Data analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข 7. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 17:00 จัดห้องสอบ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Pharmacotherapy 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข สมุนไพรที่ใช้ในงานแพทย์ทางเลือก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข ปัญหาการป้องกันและควบคุมโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล บทบาทของเภสัชกรในงานวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน ขั้นตอนการเปิดดำเนินการร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์พื้นฐานที่ใ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ One sample t-test, Independent t-test, Dependent t-test นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 Dermatologic disorders (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 Aanatomy of the muscular system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 08:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 7.Compartmentalization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Antipsychotic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Metals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Colloidal systems and coarse dispersions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลอย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 8.Compartmentalization ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1Autacoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 Drugs affecting CNS functions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Hydrocarbons and Household Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Interfacial phenomena, rheology and viscosity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:05 - 16:00 Pharmacotherapy 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
17:00 - 20:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 422-ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ 9.Multiple compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1503 210-เภสัชพฤกษศาสตร์ สมุนไพรพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 20:00 สอบกลางภาค 1/2561 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1504 320-รูปแบบยาเตรียม 1 Emulsion theories & Emulsion preparation I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 Parasympathomimetic and parasympatholytic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 Hypoglycemic drugs นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก Toxic alcohols นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1503 320-เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Introduction to volumetric analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 18:30 เตรียมสัมมนาทางเภสัชวิทยาครั้งที่ 6 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 13:00 - 15:00 Group discussion : Sec 2. Topic Drugs in Flow of geneticcs ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 17:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 Drug actions in flow of genetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 17:00 - 20:00 กิจกรรมสอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 อ.จุฑามาศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับยาน้ำ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:00 - 19:00 สอนกลุ่มย่อย หัวข้อ Genetic conseling รายวิชา 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 Pharmacotherapy 1 รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 09:30 - 12:00 เรียนรายวิชาชีววิทยาของมะเร็ง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 09:00 - 11:00 Project รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 13:30 - 16:00 กิจกรรมสอบทักษะ อ.จีริสุดา คำสีเขียว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 : Genetic counseling นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 13:00 - 16:30 พบอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอาธัญญา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 14:30 - 16:30 ประชุมอาจารย์ต่างคณะ รายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุวรรณา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดผิดปกติ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด Drug-induced renal disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 ปฏิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -