กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2016 2017 2018>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกันยายน 2560ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 งานพัสดุ นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 14:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ/ทำนุฯ คณะเภสัชสาสตร์ นางสาวดารุณี นามห่อตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 6.วิธีการเตรียมเครื่องสำอางจากสมุนไพร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 สุคนธบำบัดและสปา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 7. วิธีการเตรียมสมุนไพรในตำรับยาขี้ผึ้ง ยาหม่อง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:30 การเรียนการสอนแบบสหวิชาชีพ เพื่อการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ อ.จีริสุดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 13:00 - 17:00 เตรียมห้องสอบ MCQ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 เตรียมห้องสอบ MCQ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 สอบ MCQ1 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 สาเหตุการเกิดสิวและการรักษา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 8.พืช และสัตว์มีพิษ (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 เครื่องสำอางบำรุงผิวและลดริ้วรอย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 9. สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์สมุนไพร (**สอบในชั่วโมงที่เรียน**) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 13:30 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 4. เทคโนโลยีการใช้สีเพื่อการตกแต่ง ประเภทและองค์ประกอบสี หลักการเลือกใช้สีในเครื่องสำอาง นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 แนวทางการตั้งตำรับและการประเมินลักษณะ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 ตัวอย่างการนำเสนอสัมมนาครั้งที่ 2 นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 14:00 - 15:30 ปรระชุมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเภสัชศาสตร์ระหว่าง Monash University และคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบล นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ อาจารย์ฑิภาดา สามสีทอง
"
14:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการห้องเอกสารอ้างอิง ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 09:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 นวัตกรรมการตั้งตำรับเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 KM Google classroom และ Features นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 (กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนฯ) นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 17:00 เรียนวิชา ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 6. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม แป้งผัดหน้า นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 การนำเสนองานมอบหมาย นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 นำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สัมมนาครั้งที่ 1 นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 13:00 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 5/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ กลางภาค 1-2560 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 สอบปลายภาคหัวข้อ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 16:00 สัมมนาครั้งที่ 2 นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิกฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 09:30 - 12:00 ประชุคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 10/2560 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคองตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 Gram positive & Gram negative cocci (cont.) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
11:00 - 12:00 Gram negative bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การออกแบบงานวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 5. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 ประชุมตรวจสอบครุภัณฑ์ นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 11:30 - 13:00 รับรองแขกชาวต่างประเทศ นางสาวดารุณี นามห่อ
"
14:15 - 15:30 หารือร่วมกับคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชกรรมและแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพปฏิบัติถึงแนวทางการพัฒนางานวิจัย อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 5. วัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม สุคนธบำบัด และสารใหม่ทางเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 Gram positive bacilli (Cont.) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 การสุ่มตัวอย่างประชากร นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษสำหรับโรคตา หู คอ จมูก และผู้ป่วยโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 6. การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ลิปสติก ผลิตภัณฑ์สีทาตาและแก้ม แป้งผัดหน้า นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
12:00 - 13:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 . Gram negative bacilli นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 สถิติพื้นฐาน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 7. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษในการใช้ยาเทคนิคพิเศษ กลุ่มยาเหน็บ ยาสอด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 09:40 - 10:00 แนะนำและชี้แจงรายละเอียดวิชา นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 09:30 - 16:00 พบคณบดีและworkshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 นำเสนอบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 รายวิชาสัมมนา หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 10:30 - 16:30 workshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 10:45 - 12:00 workshop สัมมนา และบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาชาวต่างชาติ นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 08:00 - 13:00 การประชุมวิชาการ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 08:30 - 16:00 ทดสอบระบบการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการงานวันเภสัชกรโลก นายนรเศรษฐ์ ทองคำ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 08:00 - 16:30 ถ่ายทอดสด งานประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก: เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน ดร.ฐิติเดช ลือตระกูลตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 การใช้งานโปรแกรมสร้างโมเดล (อาจารย์สุรชัย) นางสาวิตรี สอนพงษ์
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 12:00 - 13:00 กิจกรรมเสริม อ.สุรชัย (สารนิพนธ์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 20:00 กิจกรรมเสริม อ.สุรชัย (สารนิพนธ์) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 09:30 - 12:00 พบนักศึกษาอภิปรายบทความนำเสนอรายวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
17:00 - 18:00 สรุปผล นำเสนอรายงานผลการวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 โปรตีโอมิคส์ (Proteomics) นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 13. บทนำสู่ชีวเภสัชภัณฑ์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 15. วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 18. อิมมูโนโกลบูลิน นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 นำเสนอ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 09:30 - 12:30 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 การดัดแปลงยีนและเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
12:00 - 14:00 รับรองอาจารย์พิเศษ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบ ดร.สุรชัย จูมพระบุตร
"
13:00 - 16:00 วิพากย์ข้อสอบ Anatomy & Physiology 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 สอบปลายภาค นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
13:00 - 17:30 วิพากษ์ข้อสอบ ชีวเคมี อาจารย์ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:00 - 16:30 สอบปลายภาคเภสัชศาสตร์ชีวภาพขั้นสูง 2 ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 เทคนิคทางอณูชีววิทยา: การแยกและการทำให้บริสุทธิ์สารชีวโมเลกุล นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
14:00 - 17:00 สอบมิดเทอมรายวิชาเภสัชพฤษศาสตร์ เพิ่มเติม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: ชนิดของเซลล์ไลน์ เทคนิคการนับเซลล์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ: การเพาะเลี้ยงเซลล์และการเก็บเซลล์ การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ นางสาวนิภาดา พวงผะกา
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 สอบกลางภาค นางสาวนิภาดา พวงผะกา
"
16:00 - 17:00 พบ นศ project ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 15:00 - 20:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม D อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 การวางแผนการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 วิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการทดสอบความคงตัว นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 12:00 - 13:00 พบกลุ่ม conference ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:30 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม F อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 16:30 - 19:00 นัดพบนักศึกษาเตรียมนำเสนอสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 กลุ่ม E อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 Anatomy & Physiololgy I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
13:30 - 16:00 ประชุมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่4/2560 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร ภ.ม. เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มย่อยในวิชาสัมมนา สำหรับนักศึกษาฯ และ อาจารยประจำวิชาฯ (อ.สมชาย) นางสาวภัณฑิรา กัลยา
วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 วิธีการหาอายุของผลิตภัณฑ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 นำเสนองานที่มอบหมาย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 สอบปลายภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ 10/2560 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 Anatomy & Physiololgy I ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการหน่วยการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 ประชุมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ป.เอก ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 09:30 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/2560 ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชเคมีฯ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 09:00 - 16:00 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 2 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอกตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 11. Marketing planning / Situational and SWOT analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 12. Distribution channels นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 13. Marketing structure and marketing mix,14.Marketing control and marketing ethics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 15. Code of sales & marketing practices ,16. Pharmaceutical market trend and new paradigm นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 5.ภาวะพหุสัณฐานทางพันธุกรรมและการ ตอบสนองต่อยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 10:00 - 12:30 นัดพบนักศึกษาสารนิพนธ์ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 2) อ.Mike Smyth ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 กิจกรรม 2 : Market Survey Presentation Pharmaceutical Marketing Strategy Simulation Game นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรม 2 : Market Survey Presentation Pharmaceutical Marketing Strategy Simulation Game (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 6. เภสัชพันธุศาสตร์ในการคิดค้นพัฒนายา และการประยุกต์ใช้ยาเฉพาะสำหรับบุคคล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 กิจกรรมที่ 3: Marketing plan for new health-related product (ครั้งที่ 1 นำเสนอ Product / Idea / Concept / แนวทางในการจัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 7. ชีวสถิติและการใช้หลักเภสัชเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความคุ้มค่าต่อการตรวจ วินิจฉัยทางเภสัชพันธุศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 3) อ.Mike Smyth ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 Special sensory functions and disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Enzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Structure and chemical properties of biomolecules (lipid and nucleic acid) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 17:00 - 21:00 เตรียมงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 14:00 - 16:00 Motor system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 7)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 1 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Vitamins and Coenzymes นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Lab conference นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 Motor system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 16:00 Motor disturbances นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 Hierarchical organization of the autonomic system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 11:00 Vitamins and Coenzymes ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Introduction to Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Lab conference นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 14:00 - 16:00 Higher cortical function นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 8)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค 2 - วิธีเลือกใช้ในการรักษาโรคในระบบผิวหนังกล้ามเนื้อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Carbohydrate Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 Dementia and Alzheimer’s disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 Anatomy and physiology of the integumentary system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Carbohydrate Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 Enzyme นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 9)การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในการรักษาโรค. 3 - การใช้ร่วมกับศาสตร์แพทย์ทางเลือกต่าง ๆ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 Protein and Amino Acid Metabolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 Anatomy of the musculoskeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 Bone development, formation and resorption นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 Protein and Amino Acid Metabolism ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 12:45 - 16:00 เก็บตัวนักศึกาาก่อนเข้าห้องสอบปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ นางสาวนิภาดา พวงผะกาตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 องค์กรวิชาชีพและสภาเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Neurophysiology of nerve impulses. นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 3.การดูแลสุขภาพด้วยเภสัชกรรมไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 2) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 บทบาทเภสัชกรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 08:15 - 12:00 ห้องเก็บตัว โครงการ PASS (OSPE ครั้งที่ 1) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 ยาที่ใช้ในโรคผิวหนัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 4.การดูแลสุขภาพด้วยเวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 บทบาทเภสัชกรในสายงานอาจารย์มหาวิทยาลัย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ความรู้สึกทั่วไป นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงาม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ความรู้สึกพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 5.การดูแลสุขภาพด้วยการนวด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 3) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 บทบาทเภสัชกรในร้านยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ความรู้สึกพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 08:00 - 11:00 การออกกำลังกายให้เหมาะกับภาวะโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 3 Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 5. การทำงานเป็นทีม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 6. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 5 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในประชากรกลุ่มพิเศษ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 13.Cirrhosis and its complications นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 14. Alcoholic hepatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 2) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 7. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีสังคมวิทยาการแพทย์ สำนักโครงสร้างหน้าที่ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข จิตวิทยาชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 Stereochemistry on drug efficacy and pharmacokinetics (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 6. การบริหารความขัดแย้ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 15:30 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ กลุ่ม อ.สมหวัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 7. จริยศาสตร์กับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 6 : อภิปรายปัญหา เรื่องธรรมาภิบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 15.Cholelithiasis and pancreatitis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 16.Drug induced GI disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 17. Venous thromboembolism นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
15:00 - 17:00 18. Acute decompensated heart failure นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 08:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
13:00 - 16:00 8. การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพชุมชนจากทฤษฎีทางสังคมวิทยาวิทยา สำนักเศรษฐศาสตร์การเมือง สำนักหลังทันสมัย ,9. การวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 4 Clinical use of Absorption and Distribution principle นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 7. การจัดการงานบริการด้านเภสัชกรรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 8. การเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 7 : อภิปรายปัญหาเรื่องการเข้าถึงยา ความเป็นธรรม ความเสมอภาคในการใช้ยา และต้นทุนประสิทธิผลเพื่อการใช้ยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 08:00 - 09:00 19. Peripheral arterial disease นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 20. Cardiac arrhythmias นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 21. Drug-induced cardiac disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 15:00 - 17:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 3) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 เครื่องมือ 7 ชี้น ในการศึกษาบริบทชุมชนแนวทางการวิเคราะห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 1.6 Immune response (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการครั้งที่ 3 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 8.Interpretation of clinical laboratory data นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9.Physical examination skills for pharmacists นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 5.สมุนไพรที่มีแนวโน้มการใช้งานสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 5. ระบาดวิทยากับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 6. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด,7. การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 6. ความรู้และทักษะของเภสัชกรที่พึงมีในการเยี่ยมชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9. การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยบทความและโปสเตอร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 08:00 - 09:00 4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
09:00 - 11:00 Survey Research นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
11:00 - 12:00 4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:45 Lecture from Monash staff อาจารย์พีรวัฒน์ จินาทองไทย
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 1.7 Immunopathology ,1.8 Immunological techniques นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 10.Women’s health นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 5 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 6.สมุนไพรที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 6. หลักการ การดำเนินการ และปัญหาของการป้องกัน และควบคุมโรค นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 8. บทบาทหน้าที่ของเภสัชกรในงานวิชาการ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 7. กิจกรรมเภสัชกรเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 การฝึกพูดในที่สาธารณะ (Public speaking) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 08:00 - 12:00 Qualitative research methods นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 เภสัชศาสตร์นิเทศ อ.น้องเล็ก นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3.Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
12:00 - 17:00 นำเสนอการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาขาหลัก ครั้งที่ 1 นางวรรณา พุ่มพฤกษา
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 ปฎิบัติการครั้งที่ 6 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 7.สมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 7. หลักและการดำเนินงานสุขศึกษา,8. เทคโนโลยีสมัยใหม่กับปัญหาสาธารณสุข นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 9. บัญชียาหลักแห่งชาติและบัญชียาโรงพยาบาล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 8. บทนำเภสัชชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 10. ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น ทักษะเฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การแจ้งข่าวร้าย 11 เภสัชกรกับการสื่อสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 10. ทักษะการให้การปรึกษาเบื้องต้น ทักษะเฉพาะ เช่น การเจรจาต่อรอง การแจ้งข่าวร้าย 11 เภสัชกรกับการสื่อสาร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 Data analysis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 4.Viral vaccines นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 9.บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 3. Adrenergic drugs ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 2. Principles in Management of Poisoned Patients (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 7. Solutions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง Solutions I นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:30 นัดนักศึกษาปี 3 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 5.สมุนไพรกลุ่มเห็ดรา และสาหร่าย, 6. สมุนไพรกลุ่มเฟิร์นและคล้ายเฟิร์น นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 7. Compartmentalization,8. One-compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 2. Pharmacokinetics Pharmacodynamics (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 08:30 - 11:30 Antipsychotic drugs (ต่อ) ,9. Sedative-hypnotics and anxiolytics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 4. CNS stimulants Anticonvulsants Antidepressants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 2. Principles in Management of Poisoned Patients (ต่อ),3. Chemicals and Environmental Toxicants นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 8. Colloidal systems and coarse dispersions นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง Solutions II นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 7. สมุนไพรกลุ่มพืชเมล็ดเปลือย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 One-compartment models (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 19:00 ซ้อมนำเสนอ รายวิชาสัมมนาเภสัชวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 5. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 4. Drugs affecting CNS functions (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 10. Antiepileptic drugs ,11. General and local anesthetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 2. Introduction to biological products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 15:00 3. Bacterial vaccines and toxoids นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 09:00 - 10:00 5. Antipsychotic drugs, anxiolytic drugs, Hypnotics ต่อ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 3.2. Metals นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 3. การคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 9. Interfacial phenomena, rheology and viscosity นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 10. Suspension theories & Suspension preparations นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 08:00 - 10:00 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 9.Multiple compartment models นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 8. สมุนไพรกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (ต่อ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 4. Drugs affecting CNS functions (2) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 09:00 - 12:00 12. Autacoids Drugs affecting ANS system, 13. Introduction to autonomicpharmacology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 10:00 - 12:00 3.3. Hydrocarbons and Household Products นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 4. เภสัชตำรับ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2560 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 Polymer based particles (Nano/Microparticles) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 17:00 Workshop, Seminar, and Lecture from Visiting Professors and Exchange Students นางสาวติณณา ภาษาพรม
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 16:00 - 19:00 สอนเสริมรายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 อ.พรทิพย์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 Polymer based particles นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 Mucoadhesive dosage form นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 2) ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 12:00 - 15:00 การเรียนเการสอน อ.พรทิพย์ นางสาวจิรัสยา สมลา
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 09:00 - 11:00 นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 09:00 - 10:30 อภิปรายและวางแผนงานวิจัย ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
13:00 - 16:00 นำเสนอสัมมนาบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 3) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 3 Topic review ครั้งที่ 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 13:00 - 16:00 ปฏิบัติการที่ 4 Gastrointestinal section นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -