กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ /กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ /กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฎิบัติ /สำนักงานเลขานุการ /งานปฏิบัติการ /งานบุคคล /ข่าวสาร /ปฏิทินกิจกรรม /ตารางใช้ห้อง /ตารางใช้รถ /รวมลิงค์


<<2018 2019 2020>>ตารางการใช้ห้องประจำเดือนกันยายน 2562ตารางการใช้ห้องประชุมชั้น 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 ลงนามสัญญาซื้อขาย นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 นางสาวดารุณี นามห่อ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 17:00 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 13:30 - 16:30 หารือแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 08:00 - 16:00 เลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์และอนุกรรมการสภาอาจารย์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 เข้าพบอาจารย์เพื่อนำเสน SOAP กลุ่ม อ.ประสิทธิชัย โดย ศุภเดช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 08:00 - 11:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หัวข้อ : . การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 1 การดูแลสุขภาพด้วยอาหาร และเครื่องดื่ม นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12:00 - 17:00 สอบกลางภาคครั้งที่ 2 เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 13:00 - 15:00 สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1506421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 1502 100-การดูแลสุขภาพตามวัย หัวข้อ : การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:00 - 18:00 โครงการมอบรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดี นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 สรุปกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ (นักศึกษานำเสนอรายกลุ่ม) ปี1 ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้PH202 ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 (15-20 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 09:00 - 13:00 ติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1503 797-วิทยานิพนธ์ : เตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 10:00 - 14:00 รับรองอาจารย์พิเศษ ภก.วิพิน กาญจนการุณ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 คุมสอบวิชา อ.ทวีศักดิ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 ประชุมคณะกรรมการหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ครั้งที่ 1/2562 นางกฤตติญารัตน์ พิมพ์พงษ์
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:30 - 15:30 ประชุมคณะอนุกรรมการงานวิ่งการกุศล (หมอยาพาแล่น) จัดเตรียมสถานที่ เวที แสง และเสียง นางสาวดารุณี นามห่อ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 11:00 - 13:00 ประชุมกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลคณะเภสัชศาสตร์ นางนิธินันท์ สุยะลา
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มงานบริการการศึกษา นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:30 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารเส้นทางและการจราจร นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพจิตฯ ครั้งที่ 1/2562 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:30 - 15:00 ประชุมรายวิชาสถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์และพยาบาล หมอยาพาแล่น นางกรชนก แก่นคำ
"
13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1503 797-วิทยานิพนธ์ : สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ นางวรรณา พุ่มพฤกษา
"
15:00 - 19:00 ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 3 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 11:30 - 13:00 ประชุมกรรมการฝ่ายวิชาการ วาระพิเศษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
15:00 - 17:00 ประชุมกลุ่มวิจัยฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบ 64 ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 วิชาธุรกิจความงามและสปา หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานคณะเภสัชศาสตร๋ ครั้งที่ 8/2562 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชา เภสัชกรรมโรงพยาบาล อ.แสวง โดย นศภ.พงศธร แก้วบุปผา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 ็Hospital pharmacy นำเสนอความก้าวหน้า รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์
"
13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 รายวิชาเทคโนโลยีความงาม หลักสูตร วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางฯ นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH203 ห้องรับรอง ชั้น 2 (10-15 ที่นั่ง)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 15:00 - 17:00 ตรวจรับสื่ออนิเมชั่น ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 10. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :9. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 11:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 14:30 พบนักศึกษาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 กลุ่ม 2A ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบวิชาเภสัชบำบัด 1 จำนวน 5 ท่าน อ.ทวนทน ประสาน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 11. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :10.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคหืด และการงดบุหรี่ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:30 - 14:00 ประชุมทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 5-7 นางสาวสดใส ตะรินันท์
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 นักศึกษานำเสนองาน (ผศ.ทวนธน บุญลือ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 วิพากษ์ข้อสอบกายวิภาคศาสตร์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:30 - 15:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสันทนาการและห้องพัก งานประชุม 3 สถาบัน ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 12. การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :11.การให้คำแนะนำด้านการใช้ยาและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยภาษาอังกฤษแก่ผู้ป่วยในโรคเบาหวาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:00 - 11:30 ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ : 13. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 527-การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ :12. การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาและการปฏบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมในผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด และ high alert drug นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 19:00 Discussion Laboratory:Chemistry Test กลุ่ม อ.ไพจิตร โดย รัตนาภรณ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 13:00 - 14:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
17:00 - 19:00 Conference รายวิชา ปฏิบัติการชีวเคมี 2 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 15:00 - 17:00 พบ นศ โปรเจค ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 สอบคัดเลือกหลักสูตร ปร.ด. เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ หลักสูตร วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 11:00 ปรึกษาอาจารย์ในการทำเคส กลุ่ม .อไพจิตร โดย วริศรา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 compharvisit เภสัชบำบัด 1 ผศ.ทวนธน บุญลือตารางการใช้ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 08:00 - 09:30 ห้องชี้แจงการสอบ OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
10:00 - 15:00 สอบทักษะ รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:00 - 16:30 โครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษา นายธีรศักดิ์ แสนทวีสุข
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 13:00 - 17:00 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิก (ป.โท) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 13:30 - 16:30 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ครั้งที่ 8/2562 นางสาวปนิดา มุขมณี
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 08:00 - 16:00 ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 08:00 - 16:00 ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 ประชุม งานเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล (ประธานและเลขา อนุกรรมการ ทุกฝ่าย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:00 - 19:00 นัดคุยนำเสนองาน อ.จุฑามาศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13:30 - 16:30 ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2562 นางกฤษดาภรณ์ เคนประคอง
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:30 - 13:00 ประชุมประธานอนุกรรมการและเลขานุการแต่ละฝ่าย งานวิ่ง เพื่อการกุศล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 การติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ หลักสูตร ปร.ด.เภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิตารางการใช้PH 204 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ๒ ชั้น 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:00 - 11:00 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน (อ.สุรีวัลย์) นางสาวิตรี สอนพงษ์ตารางการใช้PH402 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 Anaerobic bacteria นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 8.การตายตามกำหนดโปรแกรมของเซลล์ (Apoptosis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 9. การแพร่กระจายของเนื้องอกที่อื่นและการสร้างเส้นเลือด บริเวณเนื้องอก (Invasion, metastasis, and angiogenesis) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 Applied Microbiology นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทำConference ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา (จิรภิญญา อ่อนธรรมา) อ.ไพจิตร นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 สอบทักษะ นักศึกษาปี 4 วิชาเภสัชบำบัด 1 ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 14:00 - 16:00 วิทยานิพนธ์ ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 809-ชีววิทยาของมะเร็ง : 10.การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การป้องกันและรักษามะเร็ง (Cancer screening, Diagnosis, and treatment) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 16. Virus นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
14:00 - 16:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 09:00 - 15:00 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 08:45 - 14:00 FOCUS GROUP ผู้สูงอายุชุมชนบ้านศรีไค ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:00 - 15:00 การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
"
15:05 - 18:00 Senior project ผศ.ดร.สุวรรณา ภัทรเบญจพล
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมกลุ่มย่อยวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 สอบกลางภาค นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ผศ.ทรงพร จึงมั่นคง
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 811-จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม : 16. Virus (ต่อ) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 16:00 นัดพบนักศึกษา ผศ.ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1502 704-สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1 : พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ- การสืบค้นข้อมูล คัดเลือก และวิเคราะห์บทความวิชาการ -จัดเตรียมและปรับปรุงแก้ไขสไลด์และบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 รับคำปรึกษาแฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ กลุ่ม อ.ไพจิืตร โดย ฐิติรัตน์ เทพพิทักษ์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 อภิปรายกรณีศึกษาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุลตารางการใช้PH403 ห้องประชุม ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 10. ความน่าจะเป็น สถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 15:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 16. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ตอนที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
15:00 - 18:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 4 การประยุกต์ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในทางเภสัชกรรมคลินิก นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 13:00 - 17:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 18:30 สารนิพนธ์ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมกลุ่มย่อยเภสัชกรรมคลินิก ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 11. สมการถดถอยเชิงเส้น สมการถดถอยแบบพหุ สมการถดถอยลอจิสติกส์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 12. โมเดลเชิงเส้น โมเดลเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สมการการประมาณค่านัยทั่วไป นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 17. ปฏิบัติการที่ 10 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านต่อมไร้ท่อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 16:00 - 20:00 นัดกลุ่ม 7สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 10:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ครั้งที่ 10/2562 นางสาวพัทธนันท์ คำผา
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 Group discussion : DNA recombinant กลุ่ม B ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 13. การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 18:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : หัวข้อบรรยายที่ 5: หัวข้อปัจจุบันของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 19. ปฏิบัติการที่ 11 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 1) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 20. ปฏิบัติการที่ 12 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 10:00 - 13:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภ.ม.เภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 5/2562 นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
16:30 - 19:00 นัดกลุ่ม 8 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:30 - 12:00 สารนิพนธ์ อาจารย์วันนิศา ดงใต้
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
17:00 - 20:00 นำเสนองานวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นส.ลลิตา กลุ่ม อ.จุฑามาศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 14. การวิเคราะห์อภิมาน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 08:00 - 11:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 21. ปฏิบัติการที่ 13 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 3)) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 17:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 22. การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2562 ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
13:00 - 16:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:00 - 17:00 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 13:00 - 15:30 กิจกรรมปฏิบัติการเภสัชเวท ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:30 - 16:00 .การประชุมกลุ่มวิชา วาระพิเศษ และการประชุมกลุ่มวิชาครั้งที่ึ ึ7 นางสาวณัฐาดานันท์ สมลา
"
16:30 - 17:30 พบนักศึกษาอภิปรายกรณีศึกษาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
"
18:00 - 20:00 นำเสนองานวิชาปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 นส.ลลิตา กลุ่ม อ.จุฑามาศ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 การเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
"
14:00 - 16:00 อภิปรายกรณีศึกษาทางภูมิคุ้มกันวิทยาฯ ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1501 803-เภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ : ปฏิบัติการที่ 5 (ต่อ) หัวข้อปัจจุบันของเภสัชบำบัดตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1501 802-ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ : 15. การเขียนโครงร่างการวิจัยและบทความวิจัย นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
"
13:00 - 16:00 1501 804-เภสัชบำบัดขั้นสูง 1 : 24. ปฏิบัติการที่ 15 การให้บริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคระบบทางเดินหายใจที่ซับซ้อน (ครั้งที่ 2) นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 ซ้อมนำเสนอ ป.โท/เอก ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
"
16:30 - 20:00 นัดกลุ่ม 9 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพาตารางการใช้PH407 ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 09:00 - 16:30 ห้องกักตัวหลังสอบ OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ : การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อการป้องกันอันตราย นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 ติวใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 9 : อภิปรายกรณีศึกษากลุ่มย่อยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 10 : อภิปรายกรณีศึกษา เรื่อง ความผิดพลาดที่เกิดอันตรายกับผู้ป่วยและแนวทางป้องกัน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 08:30 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 กิจกรรมเสริมทักษะ ชั้นปีที่ 1 การนำเสนอเชิงวิชาการ/การพูดในที่สาธารณะ ผศ.ทวนธน บุญลือ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 การเรียนสาธิต 1503 512 สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 สอบ cliniccal skill วิชาเภสัชบำบัด 1 อ.ทวนธน โดย นางสาวทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:30 สอบ clinical skill วิชาเภสัชบำบัด 1 (อ.สุทธาสินี) ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 08:00 - 18:00 ทบทวนความรู้ด้านวิชาการ ปี 5 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การทำความเข้าใจและการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 18:00 - 20:00 สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย วรากร วงษ์ขันธ์ กลุ่ม อ.ศักดิ์สกล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 16:00 - 18:00 สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ธัญชนก ปริสุทธิวุฒิพร กลุ่ม อ.ฑิภาดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 ติวใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยสุภิญญา พูลเพิ่ม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ซ้อม PLE CC2 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
17:00 - 18:00 ิอภิปรายกรณีศึกษา แยกกลุ่ม รายวิชาเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 11 : เรื่องการจัดการกับความเสี่ยงทางคลินิก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1506 533-การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 12 : การพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:00 - 13:00 ประชุมกลุ่มย่อย รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์
"
13:00 - 16:00 สอบกลางภาค ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษา 1/2562 : 1502 225 ปฏิบัติกาารกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 18:00 สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ธัญชนก ปริสุทธิวุฒิพร กลุ่ม อ.ฑิภาดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 ประชุมกลุ่ม com med ผศ.จีริสุดา คำสีเขียว
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
12:00 - 17:00 ฝึกทักษะ OSPE นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
"
17:00 - 20:00 ประชุมกลุ่มเภสัชบำบัด 3 กลุ่ม อ.สุวิดา โดยนายณัฐพล นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH301 ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 08:30 - 11:00 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก
"
12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ :Integumental & Musculoskeletal systems (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : 11. Basic technique in molecular biology and biotechnology (protein) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : 4. Endocrine system (12 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Molecular biology in medicine and gene therapy นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1503 200-การดูเลสุขภาพองค์รวม หัวข้อ :การสอนแบบสาธิตครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวกายเพื่อสุขภาพ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Endocrine system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Molecular biology in medicine and gene therapy (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 8. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นศภ.มิ่งกมล รินทะราช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1Endocrine system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Basic concepts in Pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 8. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร และ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา หัวข้อ : Endocrine system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Blood and Urine Chemistry นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 1 ทำการทดสอบปัสสาวะ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Endocrine system (cont.) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Blood and Urine Chemistry (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 1 ทำการทดสอบปัสสาวะ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 11:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Metabolic disorders นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 2 นำเสนอ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 18:00 นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่ม อ.จุฑามาศ โดยมิ่งกมล รินทะราช นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 1102 100 เคมี 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 15:00 สอบกลางภาค 1/2562 ครั้งที่ 2 วิชา 1502225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (เก็บตัวก่อนสอบ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1502 224-กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ห้วข้อ Blood cells, and blood coagulation (4 hrs) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1502 222-ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Metabolic disorders (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Laboratory: Urine Chemistry Test (ครั้งที่ 2 นำเสนอ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
18:00 - 20:00 พบ อ.ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.จุฑามาศ โดย นศภ.วิชรุดา ประเคน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 12:00 - 15:00 1501 101-สถิติเบื้องต้นสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : การวิเคราะห์ข้อมูลนามบัญญัติ นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH302 ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 08:00 - 16:30 ห้องรายงานตัว OSPE (PLE-CC2) นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : ปริมาณสัมพันธ์ และการคำนวณเกี่ยวกับการไตเตรต(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 10:00 - 11:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทเภสัชกรในโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :Anatomy of the skeletal system นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เลขนัยสำคัญและการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ(ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : บทบาทของเภสัชกรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ :PhysioEx9.0 Laboratory simulation in physiology: Skeletal muscle physiology นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : เคมีไฟฟ้า นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สถาบันการศึกษากับการพัฒนาบทบาทของเภสัชกร นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1502 225-ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 หัวข้อ : Clinico-pathological conference II (Musculoskeletal system) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 201-เคมีพื้นฐานสำหรับเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : สารอนินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1501 100-นิเทศเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :บทบาทเภสัชกรในงานการตลาดยาและบริษัทยา โครงสร้างการตลาดยา บทบาท/ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของเภสัชกร นางสาวสมพร นันตะเสนตารางการใช้PH304 ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เปรียบเทียบคุณสมบัติ และเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : ปฏิบัติการที่ 6 หลักการเข้าชุมชนและแหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :22. Cardiopulmonary resuscitation 22. Cardiopulmonary resuscitation นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
10:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :22.Cardiopulmonary resuscitation , 22.Cardiopulmonary resuscitation นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :26. Systemic lupus erythematous and drug-induced lupus นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :27. Other connective tissue disease นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 17:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : ฤทธิ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยา (Chemical structure and adverse drug reactions) (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Workshop: Product Concept วางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งไขข้อข้องใจ ประเด็นติดขัดต่างๆ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 521-การตลาดยา หัวข้อ :กิจกรรมที่ 3: Marketing Plan for New Health-Related Product (ครั้งที่ 2 นำเสนอ และอภิปราย Workshop: Product Concept วางกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งไขข้อข้องใจ ประเด็นติดขัดต่างๆ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เตรียมสอบโครงการ PASS นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine) : 5. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 514-เภสัชเคมีทางคลินิก หัวข้อ : เคมีคลินิก Clinical Chemistry (ต่อ) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 :ปฏิบัติการที่ 5 Prepare skills for hospital visit นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1507 515-เวชศาสตร์ชุมชน 5. แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชนชนบทแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
18:00 - 20:00 นำเสนองานวิชาเวชศาสตร์ชุมชน (พุทธิชาติ) กลุ่ม อ.อนุวัฒน์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมโครงการ PASS : ฝึกทำโจทย์และเฉลยข้อสอบ นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ตารางการใช้PH305 ห้องบรรยาย 4 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 สอบกลางภาค รายวิชา 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ นางสาวสุขุมา พวงมะลิ
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 13. Headaches 13.1 Migraine headache 13.2 Tension headache 13.3 Cluster headache นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 13. Headaches 13.1 Migraine headache 13.2 Tension headache 13.3 Cluster headache นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพในร้านยา นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :10. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล วิธีการควบคุมเวชภัณฑ์คงคลัง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การนำเสนอโดยสื่อสารสนเทศ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ : Correlation and Regression Methods นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Diuretics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Radiation นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน กลยุทธทางการตลาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy) 14. Musculoskeletal disorders (ต่อ) 14.3 Rheumatoid arthritis 14.4 Low back pain 14.5 Osteoporosis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 08:00 - 09:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นางสาวสมพร นันตะเสน
"
09:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข 10. ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :11. กฎหมายและนโยบายสาธารณสุขที่สำคัญด้านการ คุ้มครองผู้บริโภคของคณะกรรมการอาหารและยาและกระทรวงสาธารณสุข นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ :การจัดซื้อและควบคุมเวชภัณฑ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : 6. ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพและการประยุกต์ใช้ในงาน เภสัชกรรม นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 12. Correlation and Regression Methods 12.1. Correlation coefficient 12.2. Coefficient of determination 12.3. Model building นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Drugs affecting CVS นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :การให้คำแนะนำปรึกษาการอดบุหรี่ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 15. Respiratory disorders 15.1 Asthma 15.2 Chronic obstructive pulmonary disorder นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :12. การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมกับปัญหาสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล นางสาวสมพร นันตะเสน
"
15:00 - 17:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :13. การสาธารณสุขมูลฐาน/ ระบบสุขภาพภาคประชาชน / ประชาสังคมกับสุขภาพ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Logistic Regression นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Anticancer agents นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Drugs affecting CNS นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 15:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :การบริหารยาและเวชภัณฑ์ นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 513-สมุนไพรในระบบสาธารณสุข หัวข้อ : สมุนไพรที่ใช้ในงานการแพทย์ทางเลือก นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1507 400-เภสัชสาธารณสุข :14. การแพทย์แผนไทยและทางเลือก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 421-เภสัชกรรมโรงพยาบาล หัวข้อ : ระบบการใช้ยา นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : การซักประวัติและให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยใช้ภาษาอังกฤษ นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 17:00 1506 321-ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม : ภาคปฏิบัติการ : การฝึกซักประวัติผู้ป่วยและการให้คำปรึกษา นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1501 401-หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ หัวข้อ :Survival Analysis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 323-เภสัชเคมี 1 หัวข้อ : Angiotensin converting enzyme inhibitors, antagonists and calcium blockers นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 400-พิษวิทยาคลินิก หัวข้อ : Nonprescription Preparations นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1507 402-เภสัชกรรมชุมชน หัวข้อ :บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินที่เกี่ยวข้องในร้านยา 1 นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 08:00 - 12:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 16. Eye, ear, nose and throat disorders นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้PH306 ห้องบรรยาย 5 ชั้น 3

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :9. Pharmaceutical Excipients นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Acetate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:30 - 20:00 พบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม รายวิชาสัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 โดย นิลุบล ดอนโคตรจันทร์ กลุ่ม อ.นุตติยา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 9 Thin layer chromatography 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of hyperlipidemia นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 11:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Beta-adrenergic blocking agents นางสาวสมพร นันตะเสน
"
11:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Calcium channel blockers นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301-สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Drugs affecting the central nervous system (2) (Antiepileptic drugs) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การทดสอบวัคซีนทางคลินิกและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Mevalonate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :10. Pharmaceutical Solutions นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Mevalonate Derived Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 Thin layer chromatography 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 10. Introduction to Chromatography 11. Thin Layer Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 10 Thin layer chromatography 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ :Antihypertensive drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 7. Drugs affecting the central nervous system (3) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ : ปฏิบัติการที่ 7 การตรวจสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน และการสกัด และตรวจสอบน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1504 300-เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 :10. Pharmaceutical Solutions (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 8. ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง Basic compounding techniques นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 08:00 - 10:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Biological Screening of Natural Products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Trends in Pharmacognosy นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 13. Gas Chromatography นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 11 HPLC 1 : ความแรงของวัฏภาคเคลื่อนที่กับการแยกด้วย HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiarrhythmic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
10:00 - 12:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of heart failure นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 : 8. Drugs affecting the cardiovascular system (1) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1502 300-ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunoglobulin&Blood products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 311-ปฏิบัติการเภสัชเวท หัวข้อ :ปฏิบัติการที่ 8 การตรวจสอบสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ และซาโปนิน นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 9. ปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Aqueous solutions นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 10. ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง Pharmaceutical solutions I: Non-aqueous solutions นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1503 328-เภสัชเคมีวิเคราะห์ 14. Mass Spectroscopy 15. Method validation นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1503 329-ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 ปฏิบัติการที่ 12 HPLC 2 : การหาปริมาณ Paracetamol ในยาเม็ดโดยเทคนิค HPLC นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 09:30 - 11:30 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agent for treatment of peptic ulcers นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Antiemetic drugs นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 15:00 1505 300-เภสัชวิทยา 1 หัวข้อ : Agents for treatment of constipation and Diarrhea นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Antivenin นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 14:00 1503 310-เภสัชเวท หัวข้อ : Quality Control of Herbal Medicines นางสาวสมพร นันตะเสน
"
16:30 - 18:30 Conferene รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 10:00 - 16:00 วัดตัวตัดเสื้อกราวน์ กิจกรรม นศ. (อ.อุไรวรรณ) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 11. ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้รับประทาน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1504 301-ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 : 12. ปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำสารละลายที่ใช้ภายนอก นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ตารางการใช้คณะเภสัชศาสตร์

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 1

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 3. การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
16:00 - 19:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : แฟ้มประวัติบุคคลสำคัญ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.ชลลัดดา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
17:30 - 19:30 กิจกรรมสอนเสริม ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : ปฏิบัติการที่ 9 การตั้งตำรับยากึ่งแข็ง (3) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 15:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : การตั้งตำรับยาของแข็ง นางสาวสมพร นันตะเสน
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 สอบทักษะวิชาเภสัชบำบัด 1 โดย ตรีลดา คมใส กลุ่ม อ.วันนิศา นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 09:30 - 11:00 พบกลุ่ม urine (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
"
16:00 - 17:00 ปฏิบัติการชีวเคมี 2 ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 16:00 1504 400-การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ : 4. การตั้งตำรับยาของแข็ง (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 16:00 - 17:30 พบกลุ่ม urine (อ.ธนวดี) ดร.ธนวดี ปรีเปรม
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 09:00 - 11:00 แฟ้มประวัติ กลุ่ม 4A-4B ดร.ธนวดี ปรีเปรมตารางการใช้ห้องประชุม ชั้น 5 ห้อง 2

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 4 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 5 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 6 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม: แชมพู นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 14:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 7 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม: ครีมนวดผม นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 7. Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Polymerase Chain Reaction and DNA Separation by Gel Electrophoresis นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : อภิปรายกรณีศึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา) นางสาวสมพร นันตะเสน
"
13:00 - 16:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ :Group Discussion: Basic Technique in Molecular Biology: Recombinant DNA technology and protein characterization นางสาวสมพร นันตะเสน
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการที่ 8 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีเพื่อการตกแต่ง นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 หัวข้อ : Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสมพร นันตะเสน
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ หัวข้อ : Immunoglobulin & Blood products นางสาวสมพร นันตะเสน
"
14:00 - 17:00 1502 223-ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 9. Group Discussion: DNA fingerprint and pharmacogenetics นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 10:00 1504 611-วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences) ปฏิบัติการซ่อมเสริมในกรณีที่นักศึกษาต้องเตรียมผลิตภัณฑ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่คงสภาพ นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
16:00 - 18:00 ประชุมรายงานเวชศาสตร์ชุมชน นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 ทดสอบทักษะทางเภสัชกรรมคลินิก ปี 4 อ.อุไรวรรณ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ตารางการใช้ห้องประชุมใหญ่ สถานปฏิบัติการชุมชน

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 8 Medical terminology quiz #7 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 09:00 - 11:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 9. การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง (ต่อ) นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 9 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 9 Medical terminology quiz #8 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 10:00 - 12:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 10. การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 10 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 10 Medical terminology quiz 9 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฏิบัติการที่ 11 : การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 8 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 2 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ : ปฏิบัติการครั้งที่ 11 Medical terminology quiz#10 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 09:00 - 11:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : 11. โภชนาการในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
"
13:00 - 16:00 1506 530-การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง : ปฎิบัติการที่ 12 : การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยบำบัดทดแทนไต นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 09:00 - 12:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 12 Renal replacement therapy and electrolyte imbalance group 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
"
13:00 - 16:00 1506 514-เภสัชบำบัด 3 ปฏิบัติการที่ 13 SLE and immunosuppressant therapy group 1 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 13:00 - 16:00 1506 423-เภสัชบำบัด 1 หัวข้อ :ปฏิบัติการครั้งที่ 12 Medical terminology quiz#11 นางสาวสุดารัตน์ ทำนุตารางการใช้CLB 5201 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5202 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5203 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -ตารางการใช้CLB 5204 (ไม่ใช่ข้อมูลการจอง มีเพื่อแสดงข้อมูลห้องเรียนเท่านั้น)

เวลา หัวข้อ ผู้บันทึก
ห้องว่าง ยังไม่มีผู้แจ้งใช้งาน -