หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551


1. ชื่อหลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต2. ชื่อปริญญา :  เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.)3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา5. โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 224 หน่วยกิตรายวิชา

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต2. กลุ่มวิชาภาษา : จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้


2.หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวนไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยกลุ่มวิชา และรายวิชาต่างๆ ดังนี้

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ2.2 กลุ่มวิชาแกน : จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ : จำนวนไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต โดยประกอบด้วยรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต


3. หมวดวิชาเลือกเสรี : ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่คณะและมหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นวิชาเลือกเสรีตามที่นักศึกษาสนใจ

แผนการศึกษาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาระบบการศึกษาการลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาการวัดผลและการสำเร็จการศึกษา


ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561