หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. วิทยาเขต/คณะ            : เภสัชศาสตร์

3. รหัสและชื่อหลักสูตร

            รหัสหลักสูตร        :  0122

            ภาษาไทย            :  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

            ภาษาอังกฤษ       :  Doctor of Pharmacy Program

4. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ภาษาไทย       ชื่อเต็ม    :  เภสัชศาสตรบัณฑิต

                                    ชื่อย่อ     :  ภ.บ.

            ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม   :  Doctor of Pharmacy

                                    ชื่อย่อ     :  Pharm.D.

5. วิชาเอก  : ไม่มี

6. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร         :  ไม่น้อยกว่า 224 หน่วยกิต

7. รูปแบบของหลักสูตร

7.1    รูปแบบ      :  หลักสูตรระดับที่ 2 ปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

7.2    ภาษาที่ใช้ : จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

7.3      การรับเข้าศึกษา    : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

7.4      ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

7.5      การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา : อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐ     และเอกชน  เภสัชกรรมโรงพยาบาล  สถานบริการสาธารณสุข  เภสัชกรรมชุมชน  เภสัชกรรมคลินิก เภสัชกรรมการตลาด เภสัชศาสตร์สังคม การบริหารเภสัชกิจ เภสัชกรรมการวิจัย การพัฒนายาด้านสมุนไพร  เภสัชอุตสาหกรรมการผลิตยาและเครื่องสำอาง  การวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพยา  การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  งานคุ้มครองผู้บริโภค

ความสำคัญปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1.1 ความสำคัญของหลักสูตร

       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 นี้ เป็นหลักสูตร 6 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม    และมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคม ไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  ทักษะ  และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม    คือการให้คำปรึกษาแนะนำ   การวางแผน  การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน  โดยสามารถทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์และพยาบาลเพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด  โดยเพิ่มจำนวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ   และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย  ทั้งนี้โครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วยด้านผลิตภัณฑ์และด้านสังคม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์  หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 ข้อ 5 “ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป   สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองเฉพาะปริญญาที่เกิดจากหลักสูตร   ที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี” (ปีการศึกษา 2557 หมายถึงปีที่สำเร็จการศึกษา)  นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม สามารถบูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน  จากการที่หลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเพิ่มขึ้นมากนั้น  นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยของบัณฑิต เมื่อ     สำเร็จการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและสากล  ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณธรรมนำความรู้ สำหรับประกอบวิชาชีพโดยเน้นการดูแลการ     ใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น      บัณฑิตผู้มีวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การทำงาน และการดำรงชีวิตที่ดีงาม สร้างสรรค์สังคม ตลอดจนสามารถ   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้

1.3.1 มีความรู้ด้านบริบาลเภสัชกรรม รวมถึงการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์  การประยุกต์ใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งเน้นประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการและผู้ป่วยทั้งในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและสถานบริการสาธารณสุขทั้งหลาย

1.3.2 บูรณาการความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.3.3  บ่งชี้ปัญหา วิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างมีวิจารณญาณ โดยสื่อสารประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อวางแผน ดูแล และพัฒนาการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

1.3.4  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรม

1.3.5  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาเภสัชกรรมกำหนด

 2. แผนพัฒนาปรับปรุง :

 

 

 2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

 2.2 กลยุทธ์

2.3    หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 2.1.1 ด้านการบริหารหลักสูตร

  พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร

 

 

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและควบคุมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาต้องจัดทำแผนการสอน และจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการสอน

3) พัฒนาหลักสูตรโดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมมาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ โดยการศึกษาในหลักสูตรสามารถเชื่อมโยงความรู้กับประสบการณ์จริงในการทำงานและโครงสร้างของหลักสูตรมีวิชาเลือกที่สามารถให้ผู้เรียนเลือกได้ตามความสนใจอย่างแท้จริง

 ตัวบ่งชี้

 1) ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 2) รายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน

 3) รายงานหลักสูตรประจำปีการศึกษา

หลักฐาน

 1) จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำ  หลักสูตร

 2) จำนวนและคุณวุฒิคณะกรรมการบริหาร  หลักสูตร

 3) รายงานการจัดทำรายละเอียดรายวิชา  และรายงานรายวิชาที่ได้จัดการเรียนการ  สอน

 4) รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ  นักศึกษาและจัดทำรายงานหลักสูตรทุกปี  การศึกษา

 5) ผลการประเมินความคิดเห็นจาก  นักศึกษาและอาจารย์เพื่อนำข้อมูลมา  ปรับปรุงหลักสูตร

 2.1.2 ด้านการบริหารทรัพยากรการเรียนการ  สอน เช่น การบริหารงบประมาณ  ทรัพยากร  การเรียนการสอน

 จัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุตำรา ที่  เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารวม ทั้งมีเครื่อง  คอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถค้นคว้าผ่าน  ระบบออนไลน์ให้เพียงพอแก่ความต้องการ  ใช้งาน

 ตัวบ่งชี้

 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสิ่ง แวดล้อมการเรียนรู้

หลักฐาน

 1) จำนวนและรายชื่อตำราที่มีในห้อง  เอกสารอ้างอิง

 2) จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจำนวน  นักศึกษา

 3) โครงการพัฒนาห้องเอกสารอ้างอิงทาง  เภสัชศาสตร์

 2.1.3 ด้านการบริหารคณาจารย์

 1) กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ที่จบตรง  สาขาวิชาที่เปิดสอน

 2) ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย ตำรา  สื่อ นวัตกรรม

 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้  และประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอน เช่น  การเข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและ  ต่างประเทศ

 ตัวบ่งชี้

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 หลักฐาน

 1) จำนวนอาจารย์ที่ตรงตามสาขา

 2) ผลงานวิชาการ

 3) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้  และประสบการณ์

 4) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  อาจารย์

 2.1.4 ด้านการบริหารบุคลากรสนับสนุน

 1) จัดหาบุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตร  อย่างเพียงพอ

 2) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงาน  เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ การจัดการการ  บริการศึกษา

 ตัวบ่งชี้

ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

 หลักฐาน

 1) จำนวนบุคลากร

 2) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการ  พัฒนา

 3) รายละเอียดเอกสารโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

 2.1.5 ด้านการสนับสนุนและการให้คำแนะนำ  นักศึกษา

 1) ประชุมชี้แจงความรับผิดชอบต่อผลการ  เรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ประจำวิชา

 2) ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสำหรับ  นักศึกษาแต่ละคน เพื่อให้คำแนะนำและเป็น  ที่ปรึกษาด้านการเรียนของนักศึกษา

 ตัวบ่งชี้

 การติดตามผลการเรียนของนักศึกษาโดย  อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  หลักสูตร

 หลักฐาน

 1) รายงานการทวนสอผลสัมฤทธิ์ของ  นักศึกษาและจัดทำรายงานหลักสูตรทุกปี  การศึกษา

 2) รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการให้คำ  แนะนำนักศึกษา

 2.1.6 ด้านความต้องการของตลาด แรงงาน  สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 1) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต  ภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา

 2) วิพากษ์หลักสูตรโดยนักศึกษา  บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ

 ตัวบ่งชี้

 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร  หลักสูตร

 หลักฐาน

 1) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

 2) ผลการวิพากษ์หลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ระบบทวิภาค 1 ปี แบ่งเป็น  2     ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ประมาณเดือนเมษายนถึง พฤษภาคม จำนวน 1 ภาค

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี

2.  การดำเนินการหลักสูตร

   2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน : วัน-เวลาราชการ  ภาคต้นประมาณเดือนมิถุนายนถึง ตุลาคม ภาคปลายระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม  ภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน – พฤษภาคม

   2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี    พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 5 ดังนี้

       2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติตามที่    สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ

       2.2.2 ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

       2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีทำความผิดทางวินัย

       2.2.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

   2.3  ระบบการศึกษา : การจัดการเรียนการสอนระบบในชั้นเรียน

   2.4  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย :

        2.4.1 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 58 และประกาศหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนรู้ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2545

        2.4.2  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 11 ข้อ 54 - 56

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

            หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 6 ปี แบบศึกษาเต็มเวลาใช้เวลาศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา

   3.1 หลักสูตร

       3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 224 หน่วยกิต

       3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

                             1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                ไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต                                           

                              ก. กลุ่มวิชาภาษา                                            ไม่น้อยกว่า          14 หน่วยกิต

                              ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                ไม่น้อยกว่า            6 หน่วยกิต

                              ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์        ไม่น้อยกว่า            9 หน่วยกิต                                           

                              ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา                                      ไม่น้อยกว่า           1 หน่วยกิต     

                             2) หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า       188  หน่วยกิต

                                    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                   จำนวน                  24  หน่วยกิต

                                    2.2 กลุ่มวิชาแกน                                     จำนวน                  93  หน่วยกิต

                                    2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                             จำนวน                   55  หน่วยกิต

                                    2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก                              ไม่น้อยกว่า           16  หน่วยกิต

                             3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                     ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต

       3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

                        หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

               1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      ไม่น้อยกว่า          30         หน่วยกิต

                         ก. กลุ่มวิชาภาษา                                                  ไม่น้อยกว่า          14         หน่วยกิต

         ก. 1 กลุ่มภาษาไทย                                              ไม่น้อยกว่า            2        หน่วยกิต

1411 101   ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai Language andCommunication)                      3 (3-0-6)

1411 104   ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai Language Arts)                                                      2 (2-0-4)

                        ก. 2 กลุ่มภาษาอังกฤษ                                           จำนวน               12         หน่วยกิต

1421 102   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)                                                    3 (3-0-6)

1421 103   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)                                                   3 (3-0-6)

1421 208   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)                                                     3 (3-0-6)

1421 307   ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science)     3 (3-0-6)

ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์                                                                ไม่น้อยกว่า          6          หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1101 141   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences  in Daily Life)                                        3 (3-0-6)

1101 146   ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                            3 (3-0-6)

                     (Biodiversity and Climate Change)

1101 147   สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                                                          3 (3-0-6)

1101 148   ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and Microorganisms)                                                      3 (3-0-6)

1102 109   วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน                                                                       3 (3-0-6)

                    (Physical Science in Daily Life)

1103 128   การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                                                                 3 (3-0-6)

                    (Household  Electrical Appliance in Daily Life)

1104 113   คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน                                                            3 (3-0-6)

                    (Mathematics and Computers in Daily Life)

1200 108   อาหารเพื่อชีวิต (Food  for  Life)                                                                              3 (3-0-6)

            ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า          9         หน่วยกิต

            ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ตามความสนใจ

ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต

            ค.1 กลุ่มมนุษยศาสตร์                                                        ไม่น้อยกว่า          3         หน่วยกิต

1432 110   มนุษย์กับการใช้เหตุผล  (Man and Reasoning)                                                     3 (3-0-6)

1431 102   ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)                                  3 (3-0-6)

1431 101   มนุษย์กับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics)                                                           3 (3-0-6)

1432 101   วัฒนธรรมไทย  (Thai Culture)                                                                                  3 (3-0-6)

1438 100   ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts for Emotional Refinement)                               3 (3-0-6)

1435 100   ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)                                                                                  3 (3-0-6)

            ค.2 กลุ่มสังคมศาสตร์                                                         ไม่น้อยกว่า          3          หน่วยกิต

1441 100   มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                                            3 (3-0-6)

1442 100   วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture)                                                             3 (3-0-6)

1443 200   กฎหมายกับสังคม (Law and Society)                                                                        3 (3-0-6)

1445 100   พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                                                           3 (3-0-6)

1446 101   ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living)                                                                             3 (3-0-6)

1447 200   มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and Communication)                                                     3 (3-0-6)

1708 200   พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง                                                                       3 (3-0-6)

                 (Buddhist Economics and Sufficiency Economy)

1700 100   การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Business Management)                                   3 (3-0-6)

1703 110   ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills in Daily Life)                                    3 (3-0-6)

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา                                                             ไม่น้อยกว่า          1          หน่วยกิต

1439 100   การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)                                                   1 (0-2-1)

1439 101   กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports for Health)                                                                            1 (0-2-1)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า          188       หน่วยกิต

            2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                      จำนวน                   24     หน่วยกิต

1101 111

ชีววิทยา 1 (Biology I)       

3 (3-0-6)

1101 153

ชีววิทยา 2 (Biology II)      

3 (3-0-6)

1102 100

เคมี 1 (Chemistry I)

3 (3-0-6)

1102 101

ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)

1 (0-3-0)

1102 102

เคมี 2 (Chemistry II)

3 (3-0-6)

1102 103

ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)

1 (0-3-0)

1102 110

เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

3 (3-0-6)

1102 111

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

1 (0-3-0)

1102 120

เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

3 (3-0-6)

1104 141

สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)                       

3 (3-0-6)

 

            2.2 กลุ่มวิชาแกน                                                  จำนวน               93         หน่วยกิต

1501 100

เภสัชศาสตร์นิเทศ (Pharmacy Orientation)

1 (1-0-2)

1501 400

นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)

2 (2-0-4)

1501 401

หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Principles of Research in Pharmacy)

3 (3-0-6)

1501 502

สารนิพนธ์ (Senior Project)

3 (0-9-0)

1501 503

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (General Professional Practice)

66 (0-27-0)

1502 220

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)

3 (3-0-6)

1502 221

ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 222

ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology II)

3 (3-0-6)

1502 223

ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 224

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I)

4 (4-0-8)

1502 225

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 226

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II)

4 (4-0-8)

1502 227

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 230

เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology)

3 (3-0-6)

1502 231

ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology Laboratory)

1 (0-3-0)

1502 300

ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Immunology and Biopharmaceutical Products)

2 (2-0-4)

1503 210

เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)

2 (2-0-4)

1503 211

ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 310

เภสัชเวท (Pharmacognosy)           

3 (3-0-6)

1503 311

ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 220

เคมีทางยา (Drug Chemistry)

2 (2-0-4)

1503 320

เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental of Pharmaceutical Chemistry Analysis)

2 (2-0-4)

1503 321

เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis)

3 (3-0-6)

1503 322

ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 323

เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)

2 (2-0-4)

1503 324

เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)

2 (2-0-4)

1504 200

เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology)

1 (1-0-2)

1504 320

รูปแบบยาเตรียม 1 (Pharmaceutical Dosage Forms I)

4 (3-3-6)

1504 321

รูปแบบยาเตรียม 2 (Pharmaceutical Dosage Forms II)

4 (3-3-6)

1505 300

เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology I)      

3 (3-0-6)

1505 301

สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Seminar in Pharmacology I)

1 (0-3-0)

1505 302

เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology II)     

3 (3-0-6)

1505 303

สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Seminar in Pharmacology II)

1 (0-3-0)

1505 400

พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)

2 (2-0-4)

1506 321

ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Communication Skills and Psychology in Pharmacy Practice)

3 (2-3-4)

1506 421

เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)

2 (2-0-4)

1506 422

ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Biopharmaceutics and

2 (2-0-4)

 

Pharmacokinetics)

 

1507 300

การบริหารเภสัชกิจ (Pharmaceutical Administration)

2 (2-0-4)

1507 400

เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)

2 (2-0-4)

1507 402

เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)

2 (2-0-4)

1507 403

ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)

3 (3-0-6)

 

            2.3 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                                        จำนวน           55    หน่วยกิต

1503 513

สมุนไพรในระบบสาธารณสุข

(Herbal Medicines in Health Care System)

1 (1-0-2)

1503 514

เภสัชเคมีทางคลินิก (Pharmaceutical Chemistry in Clinical Practice)

3 (3-0-6)

1504 520

เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care) 

3 (2-3-4)

1506 423

เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I) 

5 (4-3-8)

1506 424

เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)

5 (4-3-8)

1506 514

เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)

5 (4-3-8)

1506 515

เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)           

5 (4-3-8)

1506 516

บริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Services)

3 (1-6-2)

1506 600

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

(Fundamental Professional Pharmacy Practice)

3 (0-11-0)

1506 601

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์(Pharmaceutical Care Clerkship in General Medicine)

5 (0-16-0)

1506 602

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care)

5 (0-16-0)

1506 603

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน(Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)

5 (0-16-0)

1506 621

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย (Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Management for Safety)

5 (0-16-0)

1507 515

เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)

2 (1-3-2)

                                               

            2.4 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                         ไม่น้อยกว่า  16    หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1502 506

โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Diet therapy)

3 (2-3-4)

1502 507

ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Safety of Food and Drinking Water)

3 (1-6-2)

1502 508

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม (Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences)  

3 (2-3-4)

1502 509

เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ (Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)

3 (3-0-6)

1503 420

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytical Instrumental Techniques)

3 (3-0-6)

1503 515

การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร (Production and Quality Control of Herbal Medicines)

3 (1-6-2)

1503 520

เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

3 (2-3-4)

1504 400

การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์  (Formulation and Development  of Pharmaceutical Products)

3 (2-3-4)

1504 522

การควบคุมคุณภาพสำหรับเภสัชภัณฑ์ (Quality Control for Pharmaceutical Products)

3 (2-3-4)

1504 611

วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences)

3 (2-3-4)

1504 612

เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ (Novel Dosage Forms and Drug Delivery Systems)

3 (3-0-6)

1504 613

ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Product Stability)

3 (2-3-4)

1505 512

ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Advances in Pharmacology)

3 (2-3-4)

1506 527

ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Special Problem in Pharmaceutical Practice)           

3 (1-6-2)

1506 528

การบริการยาปราศจากเชื้อ (Aseptic Dispensary)

3 (3-0-6)

1507 521

การตลาดยา (Drug Marketing)

3 (3-0-6)

 

1507 522

 

การบริหารและประกันคุณภาพ (Quality Management and Assurance)

3 (3-0-6)     

1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Drug Counseling in English)

3 (2-3-4)  

 

และให้เลือกเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิตจากรายวิชาต่างๆ ดังนี้

1504 600

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing)

5 (0-16-0)

1504 601

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control)

5 (0-16-0)

1504 620

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง (Pharmaceutical Clerkship in Cosmetics and Cosmeceuticals)

5 (0-16-0)

1504 621

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Clerkship in Research and Development of  Pharmaceutical Products)

5 (0-16-0)

1504 622

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์

(Pharmaceutical Clerkship in Animal Pharmaceuticals and Foods)

5 (0-16-0)

1504 623

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

5 (0-16-0)

1504 624

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา (Pharmaceutical Clerkship in Drug Registration)

5 (0-16-0)

 

1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Services) 5 (0-16-0)

1506 610

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatric)

5 (0-16-0)

1506 611

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ(Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)

5 (0-16-0)

1506 612

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช(Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatry)

5 (0-16-0)

1506 613

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา(Pharmaceutical Care Clerkship in Neurology)

5 (0-16-0)

1506 614

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา(Pharmaceutical Care Clerkship in Oncology)

5 (0-16-0)

1506 615

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์(Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)

5 (0-16-0)

1506 616

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยหนัก(Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)

5 (0-16-0)

1506 617

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1

(Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing I)

5 (0-16-0)

1506 618

 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2

(Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing II)

5 (0-16-0)

1506 619

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ

(Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Medical Care)

5 (0-16-0)

1506 620

 

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด (PharmaceuticalCare Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring)

5 (0-16-0)

 

 

 

1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  (Pharmaceutical Clerkship in Drug and Health Product Consumer Protection) 5 (0-16-0)

1506 624

 

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy and Family Pharmacist)

5 (0-16-0)   

1506 62 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค (Pharmaceutical Care Clerkship in Special Disease Out-patient Clinic)  5 (0-16-0)     

1506 626

การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน  (Pharmaceutical Care Clerkship in In-patient)

   5 (0-16-0)    

1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ(Pharmaceutical Clerkship in Sterile Product Preparation)    5 (0-16-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                     ไม่น้อยกว่า          6          หน่วยกิต

            นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเป็นรายวิชาเลือกเสรี  

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1  (First Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 ศึกษาทั่วไป

1104 103  คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน (Mathematics and Computer in Life)

3 (3-0-6)

1421 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)

3 (3-0-6)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย

               (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

2 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

               (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

3 (x-x-x)

เฉพาะ

1101 111  ชีววิทยา 1 (Biology I)                                

3 (3-0-6)

1102 100  เคมี 1 (Chemistry I)

3 (3-0-6)

1102 101  ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)

1 (0-3-0)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 103  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)

3 (3-0-6)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

               (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มพลศึกษา

               (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

1 (x-x-x)

เฉพาะ

 

 

 

1101 153   ชีววิทยา 2 (Biology II)

3 (3-0-6)

1102 102   เคมี 2  (Chemistry II)

3 (3-0-6)

1102 103  ปฏิบัติเคมี 2(Chemistry Laboratory II)

1 (0-3-0)

1104 141  สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)

3 (3-0-6)

1501 100  เภสัชศาสตร์นิเทศ (Pharmacy Orientation)

1 (0-3-0)

เลือกเสรี

xxxx xxx   รายวิชาเลือกเสรี

3 (x-x-x)

รวม (Total)

21 หน่วยกิต

           

ชั้นปีที่  2  (Second Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)

3 (3-0-6)

เฉพาะ

1102 120  เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)

3 (3-0-6)

1102 110  เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

3 (3-0-6)

1102 111  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)

1 (0-3-0)

1502 220  ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)

3 (3-0-6)

1502 221  ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)

1 (0-3-0)

1502 224   กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I)

4 (4-0-8)

1502 225  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1 (Anatomy and Physiology Laboratory I)

1 (0-3-0)

รวม (Total)

19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 (x-x-x)

เฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1502 222  ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

(Biochemistry and Molecular Biology II)

3 (3-0-6)

1502 223  ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

(Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 226  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II)

4 (4-0-8)

1502 227  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2 (Anatomy and Physiology Laboratory II)

1 (0-3-0)

1502 230  เภสัชจุลชีววิทยา  (Pharmaceutical Microbiology)

3 (3-0-6)

1502 231  ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology Laboratory)    

1 (0-3-0)

1504 200  เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Introduction to Pharmaceutical Technology)

1 (1-0-2)

รวม (Total)

17 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  3  (Third Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศึกษาทั่วไป

1421 307  ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (English for Health Science)

3 (3-0-6)

เฉพาะ

1502 300   ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Immunology and Biopharmaceutical Products)             

2 (2-0-4)

1503 320   เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental to Pharmaceutical Chemistry Analysis)

2 (2-0-4)

1504 320  รูปแบบยาเตรียม 1 (Pharmaceutical Dosage Forms I)

4 (3-3-6)

1505 300  เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology I)   

3 (3-0-6)

1505 301  สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Seminar in Pharmacology I)

1 (0-3-0)

1503 210  เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)

2 (2-0-4)

1503 211  ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany Laboratory)

1 (0-3-0)

1506 422  ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Biopharmaceutics and pharmacokinetics)

2 (2-0-4)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 321  เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis I)                        

3 (3-0-6)

1503 322  ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory)         

1 (0-3-0)

1504 321  รูปแบบยาเตรียม 2

(Pharmaceutical Dosage Forms II)

4 (3-3-6)

1505 302  เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology II)

3 (3-0-6)

1505 303  สัมมนาเภสัชวิทยา 2 (Seminar in Pharmacology II)

1 (0-3-0)

1503 220  เคมีทางยา (Drug Chemistry)

2 (2-0-4)

1503 311  ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory)

1 (0-3-0)

1503 310  เภสัชเวท (Pharmacognosy)                                                                         

3 (3-0-6)

รวม (Total)

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4  (Forth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1501 401  หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Principles of Research in Pharmacy)           

3 (3-0-6)

1503 323  เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)

2 (2-0-4)

1503 513  สมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Pharmacognosy in Health Care System)

1 (1-0-2)

1505 400  พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)                                                                                 

2 (2-0-4)

1506 423  เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I)

5 (4-3-8)

 

 

1507 400  เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)           

2 (2-0-4)

1507 402  เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)

2 (2-0-4)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 324  เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)

2 (2-0-4)

1501 400  นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)

2 (2-0-4)

1506 424  เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)   

5 (4-3-8)

1506 421  เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)

2 (2-0-4)

 

 

1506 516  บริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Services)

3 (1-6-2)

1507 403  ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Pharmacoepidemiology  and Pharmacoeconomics)

3 (3-0-6)

เลือกเสรี

xxxx xxx   รายวิชาเลือกเสรี

3 (x-x-x)

รวม (Total)

20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1501 503  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (General Professional Practice)

6 (0-27-0)

รวม (Total)

6 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  5  (The Fifth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1503 514  เภสัชเคมีทางคลินิก (Pharmaceutical Chemistry in Clinical Practice)

3 (3-0-6)

1506 321  ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Communication Skills and Psychology in Pharmacy Practice)

3 (2-3-4)

1506 514  เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)

5 (4-3-8)

1507 300  การบริหารเภสัชกิจ (Pharmaceutical Administration)    

2 (2-0-4)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก                    

3 (x-x-x)

xxxx xxx   รายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก

3 (x-x-x)

รวม (Total)

16 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

1504 520  เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical care)

3 (2-3-4)

1506 515  เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)

5 (4-3-8)

1506 600  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (Fundamental Professional Pharmacy Practice)

3 (0-11-0)

1507 515  เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)

2 (1-3-2)

 

1501 502  สารนิพนธ์ (Senior Project)               

3 (0-9-0)

รวม (Total)

16 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  6  (The Sixth Year)

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

(1506 xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5 (0-16-0)

(1506 xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5 (0-16-0)

(150x xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพเลือก)

x (x-x-x)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester)

หมวดวิชา

รหัสและชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

เฉพาะ

(1506 xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5 (0-16-0)

(1506 xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)

5 (0-16-0)

(150x xxx)  รายวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ  (ในกลุ่มวิชาชีพเลือก)

x (x-x-x)

รวม (Total)

15 หน่วยกิต

                    

คำอธิบายรายวิชา

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. กลุ่มวิชาภาษา

1411 101 ภาษาไทยกับการสื่อสาร (Thai  Language and Communication)                  3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดความคิดและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างมีระบบและมี
ตรรกวิจารณ์

1411 104 ศิลปะการใช้ภาษาไทย (Thai  Language Arts)                                             2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

ทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและมีศิลปะทั้งทักษะการรับสารและทักษะการส่งสาร

1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Foundation English I)                                           3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียน              

1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Foundation English II)                                          3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1421 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในระดับที่สูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน

1421 208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)                                             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1421 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ เน้นทักษะการอ่านทางวิชาการ  และการพูด การเขียนสรุปเรื่องที่อ่านได้              

1421 307 ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   (English for Health Science)  3 (3-0-6)             

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : 1421 208  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในบริบททางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์

การอภิปรายประเด็นสำคัญและการนำเสนอความคิดเห็นเชิงวิชาการ

  ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

1101 141 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences  in Daily  Life)                                3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์  ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติ ปรัชญา ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

1101 146 ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                         3 (3-0-6)

               (Biodiversity  and  Climate  Change)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                เหตุปัจจัยและหลักฐานในปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาคและระดับโลกซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศบนบก 
น้ำจืดและน้ำทะเล การสูญพันธุ์และการกลายพันธุ์ทางชีววิทยา  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่  ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตร  แนวทางแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล  ระดับชาติ และนานาชาติ

1101 147 สิ่งแวดล้อมกับชีวิต (Environment and Life)                                             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                ความสัมพันธ์แบบบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ความเข้าใจและกรอบความคิดในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต  แหล่งข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ความสำคัญของระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  สภาพปัจจุบันของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมายสิ่งแวดล้อม  บทบาทของเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม             

1101 148 ชีวิตกับจุลินทรีย์ (Life  and Microorganisms)                                            3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์  ชนิดและกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์   ผลกระทบในแง่ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์ก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์  การนำจุลินทรีย์มาบำบัดของเสียเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1102 109  วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน                                                          3 (3-0-6)

                   (Physical  Sciences  in  Daily  Life)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                 เคมีในชีวิตประจำวัน   การยับยั้งภัยคุกคามจากฝนกรด  เคมีเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน  การปกป้องชั้นโอโซนของโลก   อาหารและฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหาร  โลกของพอลิเมอร์และพลาสติก  การป้องกันและการจัดการกับขยะอันตราย   แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ  พลังงานกับการดำเนินชีวิต  การใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัย    คลื่นกลจากปรากฏการณ์สึนามิ  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า

1103 128  การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน                                                     3 (3-0-6)

                   (Household  Electrical  Appliances  in Daily Life)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                 แหล่งกำเนิดของไฟฟ้า  หลักการทางไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและการประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานชนิดต่าง ๆ

1104 113 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน                                                3 (3-0-6)

               (Mathematics  and  Computers  in  Daily  Life)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                การจำแนกประเภทของคณิตศาสตร์ จำนวนและสัญลักษณ์ โครงสร้างทางคณิตศาสตร์  การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์   การแก้ปัญหาด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์    คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น  สถิติในชีวิต ประจำวัน  การทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน  การใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ         

1200 108 อาหารเพื่อชีวิต (Food  for  Life)                                                              3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                อาหารหลัก 5 หมู่ และน้ำ ภาคเกษตรกรรมและการผลิตอาหาร  อาหารและประโยชน์ โภชนาการสำหรับช่วงวัยต่างๆ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตรวจประเมินสุขภาพ  การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย สมุนไพร ในอาหารและผลดีของสมุนไพรต่อชีวิต  พฤกษเคมีเพื่อสุขภาพที่ดี  กิจกรรมการผลิตอาหารสำหรับครัวเรือน  สื่อการประชาสัมพันธ์ทางการค้าและการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าอาหาร    

ค. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1432 110 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning)                                            3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเหตุผล ลักษณะและรูปแบบการใช้เหตุผล การประเมินการอ้างเหตุผล   ข้อบกพร่องของการใช้เหตุผล   การอ่านวิเคราะห์บทความ           

1431 102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม (Philosophy in Life and Society)             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

    ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของแนวคิดทางปรัชญาของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ประเด็นสำคัญทางอภิปรัชญา ทฤษฎีความรู้ จริยศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาชีวิตของคนไทยในมุมมองของศาสนาต่างๆ

1431 101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ       (Man and Aesthetics)                                3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

    ความงามที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติ  ความงามในศิลปะ ความงามและความอัปลักษณ์จากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สุนทรียภาพตามหลักอัตวิสัย ภววิสัย และอัตภววิสัย  ภาพรวมเรื่องความงามขั้นพื้นฐาน

1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture)                                                                3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

                พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะห์จากมรดกทางปัญญาของไทย  หัวข้อที่อยู่ในความสนใจเกี่ยวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

1438 100 ศิลปะเพื่อการพัฒนาอารมณ์ (Arts  for Emotional  Refinement)     3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน    : ไม่มี

               ความเป็นมาและลักษณะของศิลปะในแขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นศิลปวัตถุและศิลปะเคลื่อนไหวซึ่งมีบทบาทในการช่วยพัฒนาอารมณ์  การเลือกใช้ศิลปะเพื่อส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์อันจะนำไปสู่การพัฒนาอารมณ์  สังคม  และสติปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุนทรียภาพทางศิลปะ 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and  Life)                                                              3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    องค์ประกอบของดนตรี  ความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อมนุษย์ จุดมุ่งหมายและหน้าที่ของดนตรีที่มีต่อวิถีชีวิตและสังคม 

 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1441 100 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                       3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                มิติของสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สังคมวิทยา ชาตินิยม บริโภคนิยมกับโลกาภิวัตน์ ชนชั้นเพศ  สถานะ ปัญหาการเมืองไทย

1442 100 วัฒนธรรมร่วมสมัย (Contemporary  Culture)                                           3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                มโนทัศน์ของวัฒนธรรม    การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ร่วมสมัย  โครงสร้างและอำนาจของวัฒนธรรม  ทั้งระดับสังคมไทยและสังคมโลก  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเรื่อง

โลกาภิวัตน์  รัฐชาติ  ชาติพันธุ์  ความเชื่อศาสนาและเพศ 

             

1443 200 กฎหมายกับสังคม  (Law and Society)                                                       3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    แนวคิด ทฤษฎี บทบาท ภาระหน้าที่และประเภทของกฎหมาย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย กฎหมายกับการควบคุมสังคม กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การบังคับใช้กฎหมายในสังคม

   

1445 100 พลวัตสังคมไทย  (Dynamics of Thai Society)                                          3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                แนวคิด  พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยในประเด็นการเข้าสู่ทุนนิยม  พัฒนาการประชาธิปไตย  ลักษณะชาตินิยมของไทย  อุดมการณ์และกลุ่มทางสังคม

ต่าง ๆ

           

1446 101 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Art of Living)                                                                     3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 มนุษย์กับการคิด  ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น บุคลิกภาพและมารยาททางสังคม มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร

 

1447 200 มนุษย์กับการสื่อสาร (Man and  Communication)                                      3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี                               

    ความสำคัญและความจำเป็นของการสื่อสาร กระบวนการ  องค์ประกอบและรูปแบบในการสื่อสารของมนุษย์โดยเน้นที่หน้าที่และบทบาทของการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่  การสืบค้นและการใช้ข่าวสารเพื่อใช้ในการสื่อสาร

 

1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง                                                      3 (3-0-6)

                (Buddhist  Economics and  Sufficiency  Economy)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                ความสำคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก  ความเข้าใจมนุษย์แบบพุทธ  การบริโภค  การผลิตและการกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์  และบทบาทภาครัฐ   เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

1700 100 การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern  Business  Management)                       3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                ศาสตร์แห่งการบริหาร  แนวคิด  ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านเศรษฐศาสตร์  การจัดการองค์กร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การตลาด  การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การเงิน  การบัญชี  ภาษี

ธุรกิจระหว่างประเทศ   การบริหารความเสี่ยง   การประยุกต์เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจในโลกธุรกิจ

               

1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน (Finance Skills  in Daily Life)             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                ศาสตร์แห่งการบริหารการเงินในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคล   กระบวนการวางแผนการเงิน  การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ   การพักผ่อนบันเทิง  และการใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์

           

ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา

1439 100 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)                                                 1 (0-2-1)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    ประโยชน์ ขั้นตอน และข้อควรระวังในการออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ  การทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง

    

1439 101 กีฬาเพื่อสุขภาพ (Sports  for  Health)                                                      1 (0-2-1)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    ทักษะพื้นฐาน  กฎ  กติกา วิธีการเล่น และการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  

 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

1101 111 ชีววิทยา 1 (Biology 1)                                                                           3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่มี

วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

ความคิดรวบยอดทางชีววิทยา  กำเนิดและธรรมชาติของชีวิต พื้นฐานทางเคมีของชีวิต  ชีววิทยาของเซลล์  วัฏจักรเซลล์และวงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  การสืบเนื่องของชีวิต  วิวัฒนาการ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

1101153  ชีววิทยา 2 (Chemistry Biology II)                                                           3 (3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1101 111 ชีววิทยา 1

วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

     ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช การทำงานของพืช รูปร่างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์  ลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะและระบบการทำงานต่างๆ ของสัตว์ พฤติกรรม และการจัดระเบียบสังคมสัตว์ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

1102 100   เคมี 1 (Chemistry I)                                                                            3 (3-0-6)

       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             : ไม่มี

       วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน           : 1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1

บทนำ ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง จลนศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์

                  

1102 101      ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory I)                                             1 (0-3-0)

       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             : ไม่มี

       วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน           : 1102 100 เคมี 1 หรือ

                                                 1102 106 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 1

       สารเคมี เครื่องแก้วและอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการเคมี ความคลาดเคลื่อนในการใช้เครื่องมือ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี โมเลกุลของแก๊สออกซิเจน โครงสร้างผลึก การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีลด    จุดเยือกแข็ง เทอร์โมไดนามิกส์  จลนพลศาสตร์ และสมดุลเคมี

      

1102 102   เคมี 2 (ChemistryII)                                                                           3 (3-0-6)

       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             : 1102 100 เคมี 1

       วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน           : ไม่มี

สมดุลเคมี สมดุลเคมีของกรด-เบสไฟฟ้าเคมีเคมีของธาตุเรพรีเซนเททีพและธาตุทรานสิชันสารประกอบโคออร์ดิเนชันเคมีนิวเคลียร์เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเคมีสิ่งแวดล้อม

 

1102 103      ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory II)                                          1 (0-3-0)

       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             : 1102 101 ปฏิบัติการเคมี 1

       วิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน           : 1101 102 เคมี 2 หรือ

                                                 1102 107 เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 2

       การเตรียมสารละลายมาตรฐาน NaOH การไทเทรตกรด-เบส โครมาโทกราฟี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและการผุกร่อน การวิเคราะห์ไอออนลบเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ไอออนบวกเชิงคุณภาพหมู่ 1, 2 และ 3 การไทเทรตของปฏิกิริยารีดอกซ์ การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของสารประกอบอินทรีย์                                                                                                      

    

1102 110   เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)                                                           3 (3-0-6)

       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        : 1102 102 เคมี 2

       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : ไม่มี

โครงสร้าง พันธะเคมี สมบัติทางกายภาพ ความเป็นกรด-เบส สเทอริโอเคมี และปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน สารชีวโมเลกุล

 

1102 111      ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry Laboratory)                          1 (0-3-0)

       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        : ไม่มี

       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : 1102 112 เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์

       เทคนิคเบื้องต้นของการแยกสาร และการทำให้สารอินทรีย์บริสุทธิ์ การทดสอบคุณสมบัติที่สำคัญของสารอินทรีย์

    

1102 120   เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)                                                           3 (3-0-6)

       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        : 1102 102 เคมี 2 หรือ 1102 104 เคมีทั่วไป

       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : ไม่มี

คุณสมบัติของแก๊สอุดมคติและแก๊สจริง ฟังก์ชันสภาวะทางเทอร์โมไดนามิกส์กฏข้อที่ศูนย์ กฏข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สอง และกฎข้อที่สามของเทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานอิสระ เทอร์โมไดนามิกส์และสมดุลเคมี สมดุลระหว่างวัฏภาคจลนพลศาสตร์เคมี การหาอันดับของปฏิกิริยา กลไกการเกิดปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา ทฤษฎีการเกิดปฏิกิริยา บทนำเกี่ยวกับระบบเคมีไฟฟ้า ทฤษฎีของอิเล็กโตรไลท์ ศักย์เยื่อ ขั้วไฟฟ้าและเซลล์ไฟฟ้าเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ของเซลล์กัลวานิกที่ผันกลับได้ และการใช้ประโยชน์จากค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์

 

1104 141      สถิติเบื้องต้น (Elementary Statistics)                                                  3 (3-0-6)

       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน        :  ไม่มี

       รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

       ความหมายและระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้ม เข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องบางประเภท การกระจายตัวสถิติต่างๆ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น หลักการวางแผนการทดลอง

 

2.2  กลุ่มวิชาแกน

1501 100 เภสัชศาสตร์นิเทศ (Pharmacy Orientation)                                               1 (1-0-2)

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

                 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 บทนำเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม ความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิชาชีพเภสัชกรรมองค์กรและสาขาต่างๆ ทางวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน ภารกิจและบทบาทของเภสัชกรในงานสาธารณสุขและงานอื่นๆ        ที่เกี่ยวข้อง การสร้างทัศนคติและการพัฒนาแนวความคิดในงานเภสัชกรรม

                

1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ                                                                          2 (2-0-4)

                (Pharmaceutical Jurisprudence and Professional Ethics)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม

                

1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Principles of Research in Pharmacy)              3 (3-0-6)

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1104 141 สถิติเบื้องต้น

                 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ตั้งคำถามงานวิจัยได้อย่างเหมาะสมตั้งสมมติฐานให้สอดคล้องกับคำถามงานวิจัย สืบค้นและทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยได้อย่างมีระบบและครบถ้วนเลือกใช้รูปแบบและระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมอธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามและทดสอบคุณสมบัติของแบบสอบถามได้เลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมและคำนวณจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้อย่างถูกต้องเลือกใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบคำถามงานวิจัยได้ถูกต้อง แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเขียนโครงร่างการวิจัยและรายงานวิจัยได้

                

1501 502 สารนิพนธ์ (Senior Project)                                                                    3 (0-9-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสังคม การศึกษาวิจัยเบื้องต้นในหัวข้อหรือสาขาวิชาการเฉพาะอาทิ ด้านบริบาลเภสัชกรรม บริหารเวชภัณฑ์ สาธารณสุขมูลฐาน การบริโภคยาของประชาชน สมุนไพร เภสัชเวท เทคโนโลยีเภสัชกรรม การควบคุมคุณภาพยา

                

1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (General Professional Practice)                    6 (0-27-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

                                                1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล

                                                1507 402 เภสัชกรรมชุมชน

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงพยาบาลและร้านยา ตามข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม

                

1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Biochemistry and Molecular Biology I)              3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1101 153 ชีววิทยา 2

                                                1102 110 เคมีอินทรีย์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

                 บทนำสู่ชีวเคมีและอณูชีววิทยา เซลล์และองค์ประกอบทางเคมีระบบบัฟเฟอร์ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก เอนไซม์ วิตามินและโคเอนไซม์ บทนำเข้าสู่เมแทบอลิซึมและเมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโนและโปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลิอิก เมแทบอลิซึมเชิงบูรณาการ เมแทบอลิซึมของพลังงาน การควบคุมเมแทบอลิซึม ฮอร์โมนในทางชีวเคมี พอร์ไฟริน สารประกอบที่เกี่ยวข้อง และเลือด และโภชนาการ

                

1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1                                                             1 (0-3-0)

                (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory I)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

                 ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา เนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาชีวเคมีและ        อณูชีววิทยา 1

                

1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Biochemistry and Molecular Biology II)             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

                 กระบวนการพิเศษทางชีวเคมีของเนื้อเยื่อ ความผิดปกติของเมแทบอลิซึม ค่าการตรวจทางห้องปฏิบัติการจาการตรวจเลือดและปัสสาวะ วงชีวิตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์และการตายของเซลล์ การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน พันธุศาสตร์ชีวเคมี พันธุศาสตร์เบื้องต้น โครโมโซม รูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ประชากร ความผิดปกติทางพันธุกรรม การบำบัดรักษาด้วยยีน การให้คำปรึกษาทาง พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ของมะเร็ง อณูชีววิทยาทางการแพทย์

                

1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2                                                             1 (0-3-0)

                (Biochemistry and Molecular Biology Laboratory II)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

                 ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมีและอณูชีววิทยา เนื้อหาสอดคล้องกับรายวิชาชีวเคมีและ        อณูชีววิทยา 2

                

1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Anatomy and Physiology I)                     4 (4-0-8)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1101 153 ชีววิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

                 บทนำสู่วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ เนื้อเยื่อ การปรับตัวและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของเซลล์ การเกิดมะเร็ง กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ในระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อและระบบต่อมไร้ท่อ

                

1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1                                                    1 (0-3-0)

                (Anatomy and Physiology Laboratory I)       

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

                 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของโครงสร้างพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อต่อและระบบต่อมไร้ท่อ

                

1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Anatomy and Physiology II)                     4 (4-0-8)

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

                 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

                 เลือดและองค์ประกอบของเลือด ความผิดปกติของระบบเลือด กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ในระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์และระบบขับถ่ายปัสสาวะ สมดุลน้ำ เกลือแร่ และสมดุลกรด-ด่าง

                

1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2                                                    1 (0-3-0)

                (Anatomy and Physiology Laboratory II)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

                 ปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหารและระบบสืบพันธุ์                                    

                

1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Pharmaceutical Microbiology)                                     3 (3-0-6)

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน       : 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1

                 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน     : 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา

                 คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในคนประกอบด้วย แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต การทำให้เกิดโรค การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ การทำให้ปราศจากเชื้อ การพิสูจน์เอกลักษณ์จุลินทรีย์ ความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชจุลชีววิทยาในด้านเภสัชกรรม                      

 

1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา                                                                        1 (0-3-0)

                (Pharmaceutical Microbiology Laboratory)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา

                 ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์ เทคนิคการแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อจุลินทรีย์ การทดสอบทางชีวเคมีของแบคทีเรีย เทคนิคการทำให้ปราศจากเชื้อ การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ การทดสอบเภสัชภัณฑ์ด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา ผลิตภัณฑ์จากจุลชีพ 

1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์                                                                2 (2-0-4)

                (Immunology and Biopharmaceutical Products)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 บทนำสู่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย หน้าที่และองค์ประกอบ เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน การทดสอบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี พยาธิวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ชีวเภสัชภัณฑ์: วัคซีน เซรุ่ม ทอกซอยด์ สารทดสอบภูมิแพ้ ยาแก้พิษงู และผลิตภัณฑ์ทางชีววัตถุประเภทอื่นๆ  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการเก็บรักษาชีวเภสัชภัณฑ์ประเภทต่างๆการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ชีวเภสัชภัณฑ์              

 

1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany)                                           2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1101 153 ชีววิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์

                 ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์และเนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา ระบบอนุกรมวิธานเบื้องต้น และประโยชน์ทางเภสัชกรรมของพืชสมุนไพร เห็ด รา สาหร่าย และเฟิร์น   

 

1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany Laboratory)             1 (0-3-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์

                 เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเรื่องทางลักษณะทางกายวิภาค สัณฐานวิทยา ของส่วนประกอบต่างๆ ของพืชสมุนไพร การจำแนกพืชตามหลักอนุกรมวิธาน โดยใช้ประสาทสัมผัส และการใช้กล้องจุลทรรศน์   

 

1503 310 เภสัชเวท (Pharmacognosy)                                                                   3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท

                 กระบวนการชีวสังเคราะห์  แหล่งที่มาของเมแทบอไลต์ปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยจำแนกตามโครงสร้าง เทคนิคการสกัด การตรวจสอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้น การสกัด การแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารจากธรรมชาติ 

 

1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Pharmacognosy Laboratory)                                                1 (0-3-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 310 เภสัชเวท

การสกัด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การพิสูจน์เอกลักษณ์สารประกอบกลุ่มต่างๆ จากธรรมชาติ ด้วยเทคนิคทางห้องปฏิบัติการ ศึกษาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีจำหน่าย และกระบวนการการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร

 

1503 220 เคมีทางยา (Drug Chemistry)                                                                  2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1102 110 เคมีอินทรีย์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 หลักการออกแบบและพัฒนายา การดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของสารให้มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดีขึ้น อันตรกิริยาระหว่างยาและเป้าหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ กับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์   ของยา

 

1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน                                                                         2 (2-0-4)

                (Fundamentals to Pharmaceutical Chemistry Analysis)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1102 102 เคมี 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 เภสัชตำรับ สถิติพื้นฐานทางเคมีวิเคราะห์ เลขนัยสำคัญ เครื่องแก้ว การสอบเทียบเครื่องแก้ว เครื่องชั่ง เครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงน้ำหนัก เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์ปริมาณน้ำ

 

1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Pharmaceutical Chemistry Analysis)                          3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์

                 การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยวิธีไทเทรต โดยหลักปฏิกิริยากรด-เบส โดยหลักการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  โดยหลักการทำให้เกิดตะกอน โดยหลักการไม่ใช้น้ำ โดยหลักการรีดอกซ์  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหลักการโครมาโทกราฟี (โครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง และโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง) หลักการสเปกโทรสโกปี (อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี และฟลูโอโรสเปกโทรสโกปี) การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์การสอบเทียบมาตรฐานวิธีทดสอบ การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์ต่างๆ

 

1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์                                                                      1 (0-3-0)

                (Pharmaceutical Chemistry Analysis Laboratory)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1102 103 ปฏิบัติการเคมี 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  ปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการไทเทรตโดยหลักปฏิกิริยากรด-เบส  การไทเทรตโดยหลักการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน  การไทเทรตโดยหลักการทำให้เกิดตะกอน  การไทเทรตโดยหลักการรีดอกซ์แบบต่างๆ  การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โดยหลักการ สเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์

 

1503 323 เภสัชเคมี 1 (Pharmaceutical Chemistry I)                                              2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 220 เคมีทางยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์เภสัชวิทยาของยาตามระบบการจำแนกทางเภสัชวิทยาออตาคอยด์ ยาสลบ ยาชาเฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือด

 

1503 324 เภสัชเคมี 2 (Pharmaceutical Chemistry II)                                             2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 220 เคมีทางยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์เภสัชวิทยา ของ ยาระงับปวดโอปิออยด์ ยารักษาอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยารักษาโรคเก๊าท์และข้ออักเสบ  ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์

 

1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น                                                                     1 (1-0-2)

                (Introduction to Pharmaceutical Technology)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 รูปแบบยาเตรียมต่างๆ เภสัชตำรับ เอกสารอ้างอิงทางเภสัชกรรม ภาษาลาตินที่ใช้ในใบสั่งยา        การคำนวณเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เทคนิคเบื้องต้นในการเตรียมยา

 

1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 (Pharmaceutical Dosage Forms I)                               4 (3-3-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 บทนำในการตั้งตำรับยาเตรียม หลักการทางเคมีฟิสิกส์ของระบบสารละลาย สมดุลไอออน สารละลายบัฟเฟอร์และสารละลายไอโซโทนิก เทคนิคการเพิ่มการละลาย ปรากฏการณ์ที่ผิวประจัน ระบบกระจายตัว วิทยาการกระแสและความหนืด ความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ หลักการและเทคนิคพื้นฐานในการตั้งสูตรตำรับ ส่วนประกอบในตำรับ วิธีการเตรียมเภสัชภัณฑ์รูปแบบต่างๆยาน้ำสารละลาย ยาน้ำกระจายตัวและยากึ่งแข็ง

                

1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2 (Pharmaceutical Dosage Forms II)                              4 (3-3-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 สถานะของสสาร คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของของแข็ง วิทยาศาสตร์อนุภาคขนาดเล็ก กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพยาเตรียมในรูปแบบของแข็งและยาเตรียมปราศจากเชื้อ วิธีปฏิบัติที่ดีทางการผลิต การประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และระบบนำส่งยาต่างๆ

 

1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Pharmacology  I)                                                             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1505 301 สัมมนาเภสัชวิทยา 1

                 หลักการพื้นฐานทั่วไปทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชวิทยาของออตาคอยด์ ยาสลบ ยาชาเฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจและหลอดเลือด           

 

1505 301 สัมมนาเภสัชวิทยา 1 (Pharmacology  I)                                                    1 (0-3-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

                 วิธีการสืบค้นข้อมูลทางเภสัชวิทยาของยา สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับรายวิชาเภสัชวิทยา 1

 

1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Pharmacology  II)                                                             3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1505 303 สัมมนาเภสัชวิทยา 2

                 ยาระงับปวดโอปิออยด์ ยารักษาอาการปวดศีรษะแบบไมเกรน ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ยารักษาโรคเก๊าท์และข้ออักเสบ  ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ 

 

1505 303 สัมมนาเภสัชวิทยา 2 (Seminar in Pharmacology II)                                   1 (0-3-0)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 301 สัมมนาเภสัชวิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

วิธีการสืบค้นข้อมูลทางเภสัชวิทยาของยา สัมมนาในหัวข้อต่างๆ ทางเภสัชวิทยาที่สอดคล้องกับรายวิชาเภสัชวิทยา 2

 

1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Clinical Toxicology)                                                       2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การจำแนกกลุ่ม แหล่งที่มา คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ ของสารพิษในการเกษตร อาหารและเครื่องสำอาง สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพ พิษจากสารเสพติดและการได้รับยาเกินขนาด กลไกการเกิดพิษ ลักษณะอาการพิษ การตรวจเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน การแก้ไข สารแก้พิษ การป้องกันอันตรายจากสารพิษ  

 

1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม                                                  3 (2-3-4)

   (Communication skills and Psychology in Pharmacy Practice)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความสำคัญของจิตวิทยากับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพปัจจัยส่วนบุคคลต่อการปฎิบัติงานรวมถึงบุคลิกภาพลักษณะและพฤติกรรมในการทำงานจิตวิทยาและทักษะการสื่อสาร และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสื่อสาร และการสื่อสารกับผู้ป่วยเป็นภาษาอังกฤษ

                

1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Hospital Pharmacy)                                             2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

ความเชื่อมโยงในนโยบายของรัฐบาลทางด้านสาธารณสุข การจัดการในโรงพยาบาลทั้งด้านการการบริการเภสัชกรรม การบริหารเวชภัณฑ์ รูปแบบการกระจายยาและเวชภัณฑ์ การให้บริการวิชาการด้านเภสัชกรรม การบริหารงบประมาณ การเงิน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

 

1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์                                                               2 (2-0-4)

                (Biopharmaceutics and  Pharmacokinetics)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

ลักษณะทางกายภาพของยา  รูปแบบ วิธีการให้ยา การดูดซึมยา  การกระจายยา การเปลี่ยนรูปของยา การกำจัดยา ลักษณะคอมพาร์ทเมนท์ของยา การคำนวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ความสัมพันธ์แบบเป็นเส้นตรง ไม่ใช่เส้นตรง อิทธิพลของการกำจัดยาโดยตับ ชีวภาพพร้อมใช้และชีวสมมูลของยา  การประยุกต์ความรู้ทางจลนศาสตร์ทางคลินิก

 

1507 300 การบริหารเภสัชกิจ (Pharmaceutical Administration)                                2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการเบื้องต้นของการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนตามงาน การนำ           การควบคุม พฤติกรรมองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์  การประเมินผลการให้บริการทางเภสัชกรรม

 

1507 400 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy)                                            2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

แนวคิดสุขภาพและการสาธารณสุข โครงสร้างหลักการดำเนินงานสาธารณสุข  ระบบประกันสุขภาพ  การปฏิรูประบบสุขภาพและบริการสุขภาพในประเทศไทย ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และบทบาทของเภสัชกรในงานสาธารณสุขด้านต่างๆ  ตลอดจนระบาดวิทยา และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น

 

1507 402 เภสัชกรรมชุมชน (Community Pharmacy)                                               2 (2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการ แนวทาง การปฏิบัติงานในร้านยา การเปิดร้านยา ร้านยาคุณภาพ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม การเลือกทำเลที่ตั้ง แหล่งเงินทุน บัญชีร้านยา การบริหารการเงิน  การบริหารเวชภัณฑ์ การให้บริการด้านเภสัชกรรมบริบาลแก่ผู้ป่วยและชุมชนการสร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน

 

1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์                                       3 (3-0-6)

                (Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1104 141 สถิติเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

บทนำสู่ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์ รูปแบบการศึกษา การกระจายยา ผลการใช้ยาในกลุ่มประชากร การวัดคุณภาพชีวิต ระบบการเฝ้าระวังการใช้ยา หลักการทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุน เครื่องมือทางเภสัชเศรษฐศาสตร์

 

2.3  กลุ่มวิชาชีพบังคับ

1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข                                                                      1 (1-0-2)

   (Herbal medicines in Health Care System)

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 310 เภสัชเวท

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การใช้สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน โรงพยาบาล และการแพทย์ทางเลือก ปฏิกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาที่สำคัญ การสืบค้นข้อมูลด้านสมุนไพรกฏหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับยาสมุนไพร

1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก                                                                                 3 (3-0-6)

   (Pharmaceutical Chemistry in Clinical Practice)         

                 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 323 เภสัชเคมี 1 หรือ 1503 324 เภสัชเคมี 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเคมีของสารออกฤทธิ์กับความคงตัว ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีของยาเปรียบเทียบคุณสมบัติและเลือกใช้ยาจากคุณลักษณะทางโครงสร้างเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

 

1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม                                                3 (2-3-4)

               (Pharmaceutical Technology in Pharmaceutical Care)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การเตรียมยาเตรียมเฉพาะคราว ยาเตรียมที่เป็นพิษต่อเซลล์ สารอาหารครบถ้วนที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ความคงตัวและความไม่เข้ากันของเภสัชภัณฑ์และสารผสมที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ยาเตรียมรูปแบบพิเศษ การบรรจุและการเก็บรักษาเภสัชภัณฑ์ การเตรียมตำรับยาที่ใช้ในโรงพยาบาล

 

1506 423 เภสัชบำบัด 1 (Pharmacotherapy I)                                                        5 (4-3-8)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 300 เภสัชวิทยา 1

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยเบื้องต้น การใช้ยาในการรักษาภาวะความผิดปกติและโรคที่พบใน ระบบทางเดินหายใจ  ระบบทางเดินอาหาร ระบบการทำงานของไต ความผิดปกติของสารน้ำและอิเล็คโทรไลต์ การเลือกใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร การเลือกใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยา การประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยา การติดตามผลของยา กลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบ

 

1506 424 เภสัชบำบัด 2 (Pharmacotherapy II)                                                        5 (4-3-8)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยเบื้องต้น การใช้ยาในการรักษาภาวะความผิดปกติและโรคที่พบใน ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด  กระดูกและกล้ามเนื้อ  การคุมกำเนิด  โรคผิวหนัง การเลือกใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา การประยุกต์ใช้หลักการเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยา การติดตามผลของยากลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบ     

 

1506 514  เภสัชบำบัด 3 (Pharmacotherapy III)                                                      5 (4-3-8)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยเบื้องต้น การใช้ยาในการรักษาภาวะความผิดปกติและโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา โปรโตซัว พยาธิ  การเลือกใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ และปฏิกิริยาระหว่างยาการประยุกต์ใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยา การติดตามผลของยากลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบ   

 

1506 515  เภสัชบำบัด 4 (Pharmacotherapy IV)                                                     5 (4-3-8)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยเบื้องต้น การใช้ยาในการรักษาภาวะความผิดปกติในโรคต่างๆ ได้แก่ โรคทางจิตและประสาท โรคมะเร็ง ระบบเลือด การให้สารอาหารแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะความผิดปกติทางโภชนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเลือกใช้ยาให้มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย การติดตามผลการรักษา อาการไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาระหว่างยา การประยุกต์ใช้หลักการเภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดยา การติดตามผลของยากลุ่มที่มีดัชนีการรักษาแคบ

 

1506 516 บริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Services)                                       3 (1-6-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การจัดตั้งงานบริการเภสัชสนเทศ แหล่งข้อมูลทางยา หน้าที่และบทบาทของเภสัชกรด้านการบริการเภสัชสนเทศ การตอบคำถามทางยาอย่างเป็นระบบ การประเมินวรรณกรรมทางเภสัชศาสตร์ การจัดทำข้อมูลยาเพื่อตอบคำถาม ทักษะการสื่อสารในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้บริการ

                

1506 600  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น                                                                3 (0-11-0)

                (Fundamental Professional Pharmacy Practice)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานทั่วไป

                                                1506 423 เภสัชบำบัด 1

                                                1506 424 เภสัชบำบัด 2

                                                1506 514 เภสัชบำบัด 3

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

    การฝึกปฏิบัติงานเบื้องต้นเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ร่วมกับบุคลากรการสาธารณสุข และยังเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับการซักประวัติและการให้คำแนะนำ/ปรึกษา ทักษะการเขียนบันทึกการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ทักษะการนำเสนอกรณีศึกษาและการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการประยุกต์หลักการให้บริบาลทางเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะราย

             

1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์                               5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in General Medicine)            

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยอายุรกรรม การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก                       5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care)            

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งรวมถึงการวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้บริการสารสนเทศทางยา และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย การพัฒนาทักษะของการสื่อสารและสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ

 

1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน                         5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย การเลือกใช้ยา การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น รวมถึงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ การสร้างเสริมสุขภาพ

 

1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาเพื่อความ           5 (0-16-0)

    ปลอดภัย  (Pharmaceutical Care Clerkship in Medication Management for  

    Safety)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การจัดการระบบยา การใช้ยาที่ปลอดภัยเหมาะสมและได้ผล มียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้สำหรับผู้ป่วย การป้องกันการเกิดปัญหาด้านยาซ้ำ ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี เพื่อนำข้อมูลปัญหา ความเสี่ยง หรืออุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ด้านยาที่เกิดขึ้นจริงมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์กร

 

1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)                                                2 (1-3-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1507 400 เภสัชสาธารณสุข

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การค้นหาปัญหาสาธารณสุขในชุมชน การฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากสภาพความจริง กระบวนการวิจัยชุมชนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกิจกรรม การแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 

2.4  กลุ่มวิชาชีพเลือก

1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด  (Nutrition and Diet therapy)                            3 (2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความหมายและความสำคัญของโภชนาการ อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ปัญหาโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ โภชนศาสตร์ครอบครัว หลักการจัดโภชนบำบัด อาหารแลกเปลี่ยน อาหารที่ใช้ในโรงพยาบาล อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคตับ โรคไต โรคเก๊าท์ โรคระบบทางเดินอาหาร แผลไฟไหม้ และภาวะไข้  

 

1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม                                                             3 (1-6-2)

               (Safety of Food and Drinking Water)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ส่วนประกอบของอาหาร สิ่งเจือปนในอาหาร น้ำดื่มและภาชนะบรรจุ มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม การตรวจวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการทดสอบทางพิษวิทยากฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

 

1502 508  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม                                          3 (2-3-4)

                (Application of Biotechnology in Pharmaceutical Sciences)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

บทนำสู่แนวคิดและเทคนิคด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีชีวภาพด้าน จีโนมิค โปรตีโอมิคและเทคนิคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ระบบนำส่งยาสำหรับสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่  โมโนโคลนอล แอนติบอดี  ไซโตไคน์ ปัจจัยที่ทำให้เลือดแข็งตัว และเอนไซม์ และตัวควบคุมการทำงานของเอนไซม์ ในการนำมาใช้เป็นยา โอลิโกนิวคลิโอไทด์ และยีนบำบัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาวัคซีน การนำเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษา  

1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์

(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics)                                     3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

ความหมายและที่มาของเภสัชพันธุศาสตร์ การค้นพบยาและการพัฒนายา เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์และการกำจัดยา การควบคุมและการแสดงออกของจีน  ประชากรพันธุศาสตร์ ความแตกต่างทางพันธุกรรมในมนุษย์ เทคนิคทางชีวโมเลกุล การทำจีโนไทป์ การสืบค้นข้อมูลและฐานข้อมูลทางชีวสารสนเทศ ชีวสถิติ การศึกษาความสัมพันธ์ของจีน จริยธรรมทางเภสัชพันธุศาสตร์ การใช้ยาเฉพาะสำหรับบุคคลและการประยุกต์ใช้ อภิปรายงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเภสัชพันธุศาสตร์ อาทิเช่น อันตรายจากการใช้ยาและเภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด และเภสัชพันธุศาสตร์ในโรคทางจิตเวช

 

1503 420 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Analytical Instrumental Techniques)                 3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการและเทคนิคของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนโดยอะตอม โพลาริมิเตอร์ รีแฟลกโทมิเตอร์ โครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง โครมาโทกราฟีแบบแก๊ส  หลักการและเทคนิคเบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้างหรือการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสาร โดยใช้เทคนิคทางสเปกโทรเมตรี ได้แก่ สเปกโทรเมตรีมวล อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโทเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรโฟโทเมตรี และ นิวเคลียร์แมกเนติกสเปกโทรโฟโทเมตรี  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของวิธีวิเคราะห์ สถิติที่เกี่ยวข้องในการแปลผลข้อมูล

 

1503 515 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร                                                  3 (1-6-2)

                (Production and Quality Control of Herbal Medicines)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1503 310 เภสัชเวท

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ประเภท กฎหมายและการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป          การทดสอบตามข้อกำหนดของยาเตรียมรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ของเภสัชตำรับ

 

1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล                                                                   3 (2-3-4)

              (Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)                             

               รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             : 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 หลักการและวิธีการ การศึกษาชีวสมมูลของยา มาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางคลินิก กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาทางเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชวิทยา พิษวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาทางคลินิก การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาจากตำรับยาและจากของเหลวในร่างกาย การออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ดี การประเมินผลการศึกษาเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยาในการจัดซื้อยาและการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล

 

1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์                                                  3 (2-3-4)

               (Formulation and Development of Pharmaceutical Products)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การศึกษาก่อนการตั้งตำรับเภสัชภัณฑ์ แนวทางการตั้งตำรับและเทคนิควิธีเตรียม การนำความรู้ทางด้านเภสัชกรรมมาประยุกต์ในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาสูตรตำรับยาเตรียมของเหลว ยากึ่งแข็งและยาเตรียมของแข็ง การประยุกต์หลักการทางฟิสิกส์เคมีเพื่อคาดคะเนความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 

 

1504 522  การควบคุมคุณภาพสำหรับเภสัชภัณฑ์                                                         3 (2-3-4)

                (Quality Control for Pharmaceutical Products)         

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การวางแผนปฏิบัติการในระบบควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาและวิธีวิเคราะห์ การทดสอบความคงสภาพยาและผลิตภัณฑ์ หลักการและแนวคิดของการประกันคุณภาพทางเภสัชภัณฑ์ มาตรฐาน ข้อตกลงและข้อบังคับระดับชาติ และนานาชาติ

 

1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Cosmetic Sciences)                                               3 (2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ความหมาย ชนิด ข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง หลักการในการเลือกใช้เครื่องสำอาง หลักการเลือกวัตถุดิบ การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง  เส้นผม ช่องปาก เทคโนโลยีการใช้สีและกลิ่น การควบคุมคุณภาพและการทดสอบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใหม่ในการตั้งตำรับเครื่องสำอาง การออกแบบภาชนะและบรรจุภัณฑ์  การตลาดและหลักการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

1504 612   เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่                                                   3 (3-0-6)

                (Novel Dosage Forms and Drug Delivery Systems)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 เทคนิคในการควบคุมการปลดปล่อยตัวยา การเคลือบตัวยาด้วยสารที่มีค่าการละลายในน้ำได้น้อย การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวยาให้มีค่าการละลายในน้ำตามความเหมาะสม การใช้ไขมันและโพลิเมอร์ที่ไม่สลายตัวและสลายตัวเมื่ออยู่ในร่างกาย ชนิดและกลไกในการปลดปล่อยตัวยาของระบบนำส่งยาแบบทันทีและระบบที่ควบคุมการปลดปล่อยตัวยาแบบออกฤทธิ์เนิ่น 

 

1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical Product Stability)               3 (2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 ทฤษฏีของการสลายตัวของยาด้วยวิธีต่างๆ หลักการทดสอบความคงสภาพของยา การออกแบบการทดสอบความคงสภาพของยาแบบเร่ง แบบระยะยาว การประมาณอายุของยา การเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสม

1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Advances in Pharmacology)             3 (2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1505 302 เภสัชวิทยา 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 บทนำเข้าสู่เรื่องยาใหม่  แหล่งข้อมูลยาใหม่ การประเมินชนิดของแหล่งข้อมูล  การประเมินยาใหม่เบื้องต้นและในทางคลินิก  การประเมินการใช้ยา ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาต้านการอักเสบ ยาที่ใช้ในโรคติดเชื้อ ยารักษามะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยาที่มีผลต่อการทำงานของระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท 

 

1506 527 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Special Problem in Pharmacy Practice)  3 (1-6-2)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

ตั้งคำถามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมได้อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานของเภสัชกร สืบค้นและทบทวนวรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการพัฒนามาแล้ว หรือพัฒนาเครื่องมือหรือวิธีการแก้ไขปัญหา เลือกใช้รูปแบบวิธีวิจัยหรือการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งวางแผนการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอข้อมูลหรือผลที่ได้จากการแก้ไขปัญหานั้นอย่างต่อเนื่อง

 

1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Aseptic Dispensary)                                         3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการเตรียมยาปราศจากเชื้อและสารอาหารทางหลอดเลือดดำโภชนบำบัด การบริหารยาปราศจากเชื้อ การติดตาม การให้คำแนะนำการใช้ยาปราศจากเชื้อและสารอาหารทางหลอดเลือดดำ

 

1507 521 การตลาดยา      (Drug Marketing)                                                           3 (3-0-6)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการ เทคนิควิธีในการดำเนินงานทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาดยา การวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจยา การสำรวจตลาด การสำรวจความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค การวางแผนสินค้า การตั้งราคา การส่งเสริมการขาย การบริการลูกค้า

 

1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ                                                                    3 (3-0-6)

                (Quality Management and Assurance)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการบริหารคุณภาพ   การประกันคุณภาพ  การพัฒนาและควบคุมคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง  เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ การนำระบบการบริหารงานคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม

 

1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Drug Counseling in English)            3 (2-3-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการซักประวัติทั่วไปและประวัติทางการแพทย์ พฤติกรรมสุขภาพ การระบุอาการและอาการแสดง การให้คำปรึกษาด้านยาในโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง ในเด็กและผู้สูงอายุ สตรีและสตรีตั้งครรภ์ การให้คำปรึกษาสำหรับยาที่ใช้เทคนิคพิเศษ

 

1504 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา                                      5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Manufacturing)           

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                                                1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานในส่วนของการผลิตยา การบริหารการผลิต กระบวนการผลิตยาขั้นอุตสาหกรรมของรูปแบบยาประเภทต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บรรจุภัณฑ์ทางยา  การติดฉลาก การแก้ไขปัญหาที่พบในการผลิตและกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

 

1504 601 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุม              5 (0-16-0)

                คุณภาพเภสัชภัณฑ์

                (Pharmaceutical Clerkship in Quality Assurance and Quality Control )          

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                                                1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนระบบควบคุมและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตยาและวิธีวิเคราะห์ การทดสอบความคงสภาพยาและผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ข้อตกลงและข้อบังคับระดับชาติ และนานาชาติ

 

1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง                     5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Clerkship in Cosmetics and Cosmeceuticals)           

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

                                                1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในส่วนการออกแบบและพัฒนา ผลิต วิเคราะห์ ควบคุมและประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางและเวชสำอางการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์                  5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Research and Development of Pharmaceutical

              Products)      

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

                                                1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัยเพื่อการค้นคว้าและพัฒนายา รูปแบบการนำส่งยา เครื่องสำอาง และทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ       

 

1504 622 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์                                 5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Animal Pharmaceuticals and Foods)      

    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                  1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                                                  1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในส่วนการพัฒนา ผลิต วิเคราะห์ ควบคุมและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารสัตว์การคัดเลือกและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์         

 

1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล                 5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Pharmaceutical Equivalence and Bioequivalence)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                                                1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีทางคลินิก กระบวนการและขั้นตอนการศึกษาทางเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล  การศึกษาคุณลักษณะทางเภสัชวิทยา พิษวิทยาและเภสัชจลนศาสตร์ของยาทางคลินิก การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาจากตำรับยาและจากของเหลวในร่างกาย การออกแบบการทดลองการเขียนโครงร่างงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ดี การประเมินผลการศึกษาเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล เพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของยาในการจัดซื้อยาและการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล

 

1504 624  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา                                              5 (0-16-0)

    (Pharmaceutical Clerkship in Drug Registration)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป

                                                  1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์

                                                  1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

                 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา ขั้นตอนและการเตรียมเอกสารในการขึ้นทะเบียนยา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา                        5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Services )          

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 516 บริการเภสัชสนเทศ

  1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยให้บริการสารสนเทศทางยา การมีส่วนร่วมต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม และสนับสนุนงานเภสัชกรรมอื่นๆ การพัฒนาทักษะการเลือกใช้และสืบค้นแหล่งข้อมูลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ อย่างเป็นระบบ การวิพากษ์ความน่าเชื่อถือทางวิชาการ การสังเคราะห์ข้อสรุปที่ได้ รวมถึงทักษะการพูดและการเขียนสำหรับผู้รับบริการแต่ละระดับ การจัดทำสื่อสารสนเทศ การจัดทำรายละเอียดของยา (drug monograph) การเตรียมข้อมูลยาเพื่อรับรองเข้าบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล การประเมินผลการใช้ยา และการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์             5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatric)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยผู้ป่วยเด็ก การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ                                 5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)         

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช                                      5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Psychiatry)          

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยจิตเวช การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา                             5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Neurology)          

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางระบบประสาท การทำงานร่วมกับ         สหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา                                5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Oncology)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย           การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์                                5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Surgery)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยด้านศัลยศาสตร์ การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยหนัก                                 5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Care Clerkship in Critical Care)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยหนัก การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1                                     5 (0-16-0)

                (Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing I)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

หลักการและเทคนิควิธีการในการดำเนินงานทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ทักษะการขายและการตลาดยา

 

1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2                                     5 (0-16-0)

               (Pharmaceutical Clerkship in Drug Marketing II)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

  1507 521 การตลาดยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

 

การจัดทำสื่อสารสนเทศ การเขียนรายละเอียดของยา การเตรียมข้อมูลยาเพื่อรับรองเข้าบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อจัดทำข้อมูลยาสำหรับการตลาดยา

 

1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ                         5 (0-16-0)

               (Pharmaceutical Care Clerkship in Primary Medical Care)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

                 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัย/ศูนย์แพทย์ชุมชน/คลินิกชุมชนอบอุ่น) หรือร้านยาที่ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกร(Pharmacy Home Health Care) การมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย การเลือกใช้ยา การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การจัดทำบันทึกประวัติผู้ป่วย ค้นหาปัญหาจากการใช้ยาและแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำเรื่อง

ยาและการดูแลตนเอง การส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น รวมถึงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ การสร้างเสริมสุขภาพ

                        

1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด 5 (0-16-0)

               (Pharmaceutical Care Clerkship in Therapeutic Drug Monitoring)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน            : 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน          : ไม่มี

งานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย โดยเน้นด้านการติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดเพื่อการรักษาผู้ป่วย การคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การปรับขนาดของการใช้ยา การแปลผล การให้คำแนะนำ การติดตามดูแลผู้ป่วยที่ต้องติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือด การทำงานร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การวางแผน การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษา การฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

                

1506 622 การฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ                          5 (0-16-0)

   (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug and Health Product Consumer Protection)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่มี

ฝึกปฏิบัติบทบาทของเภสัชกรที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย เช่น กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายและการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค และการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน

 

1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว 5 (0-16-0)

               (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy and Family Pharmacist)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนหรือร้านยาเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วยกำหนดแผนการรักษา เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษาคัดกรองโรคเรื้อรัง การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านในฐานะเภสัชกรครอบครัวการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค                   5(0-16-0)

              (Pharmaceutical Care Clerkship in Special Disease Out-patient Clinic)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค เช่น คลินิกโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์  คลินิกโรควัณโรค  คลินิกวาร์ฟาริน คลินิกโรคลมชัก คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง การมีส่วนร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่น ๆ ในการดูแลผู้ป่วยนอก การวางแผนและติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน                                        5 (0-16-0)

(Pharmaceutical Care Clerkship in In-patient)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวบรวมและประเมินข้อมูลผู้ป่วย กำหนดแผนการรักษา เลือกการรักษาด้วยยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การติดตามการใช้ยา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 627  การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ                  5 (0-16-0)

               (Pharmaceutical Clerkship in Sterile Product Preparation)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

ฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อเช่น สารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำ หรือ ยาเคมีบำบัด การฝึกเทคนิคปลอดเชื้อ การกำหนดแบบแผนการให้ยาหรือสูตรอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ฝึกทักษะการสื่อสารการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์

 

1506 628 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา                                                5 (0-16-0)

              (Pharmaceutical Clerkship in Drug Use Evaluation)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี

การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา โดยวิธีการประเมินการใช้ยาแบบไปข้างหน้าหรือย้อนหลัง รวมถึงการประเมินการใช้ยาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกรฝ่ายผลิต 1 อัตราและเภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2560