หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ตารางเรียน

 

 

 

 

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักศึกษา 91 คน ห้องเรียน PH 301

วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12-13

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

จันทร์

 

1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา

 

1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (กลุ่ม 1)
1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (กลุ่ม 2)

อังคาร

 

1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (กลุ่ม 2)
1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (กลุ่ม 1)

 

1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (กลุ่ม 2)

พุธ

 

1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยา 2

 

1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (กลุ่ม 1)

พฤหัสบดี

 

1504 200
เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น

1502 226
กายวิภาคศาสตร์และสรีวิทยา 2

 

 

 

 

ศุกร์

 

1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2

 

 

 


ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักศึกษา 84 คน ห้องเรียน PH 306

วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12-13

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

จันทร์

1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2/ 1504 410 รูปแบบยาเตรียม 2 (หลักสูตร5ปี)

 

1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2 (ภาคปฏิบัติการ) (กลุ่ม 1) /
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (กลุ่ม 2)

อังคาร

1503 312 เภสัชเวท 2

1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ / 1503 402 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (หลักสูตร 5 ปี)

 

1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2/(ภาคปฏิบัติการ) (กลุ่ม 2) /
1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (กลุ่ม 1)/
1503 403 เภสัชเคมีวิเคราะห์ 2 (หลักสูตร 5 ปี)

พุธ

1505 302 เภสัชวิทยา 2

 

1505 303 สัมมนาเภสัชวิทยา 2

พฤหัสบดี

 

1503 220 เคมีทางยา

 

1503 404 เภสัชเคมี 2 (หลักสูตร 5 ปี)

ศุกร์

 

 

1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

 


ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาเภสัชภัณฑ์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักศึกษา 17 คน ห้องเรียน PH 304

วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12-13

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

จันทร์

 

1503 501 การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (บรรยาย)

 

1503 501 การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ (ปฏิบัติการ)

อังคาร

 

(วิชาเลือก) 1504 512 วิทยาการเครื่องสำอาง/ 1504 504 การวิจัยพืชสมุนไพร/

 

(วิชาเลือก) 1504 512 วิทยาการเครื่องสำอาง/
1504 504 การวิจัยพืชสมุนไพร/

พุธ

 

(วิชาเลือก) 1504 514 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่/ 1503 503 กระบวนการคิดค้นยาใหม่เบื้องต้น

 

(วิชาเลือก) 1504 514 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่/
1503 503 กระบวนการคิดค้นยาใหม่เบื้องต้น

พฤหัสบดี

1503 500 สัมมนาทางเภสัชภัณฑ์ 1

 

 

 

 

ศุกร์

 

1504 511 การออกแบบและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (บรรยาย)

 

1504 511 การออกแบบและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (ปฏิบัติการ)

หมายเหตุ วิชา 1421 212 การพูดฯ และ 1421 300 ภาษาอังกฤษฯ เรียนวัน จ.-อ. 17-18.30 น. หรือตามประกาศกองบริการฯ


ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554

จำนวนนักศึกษา 83 คน ห้องเรียน PH 305

วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12-13

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

จันทร์

1506 500 เภสัชบำบัด 1

 

1506 501 เภสัชบำบัด 2

อังคาร

 

(วิชาเลือก) 1506 511 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมการจ่ายยา 2/ 1507 514 บริการเภสัชสนเทศ

 

(วิชาเลือก) 1506 511 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมการจ่ายยา 2/
1507 514 บริการเภสัชสนเทศ

พุธ

 

1507 511 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์

 

1507 512 จิตวิทยาทางเภสัชกรรมปฏิบัติ

พฤหัสบดี

 

 

 

 

 

ศุกร์

 

(วิชาเลือก) 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน/ 1506 507 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก

 

(วิชาเลือก) 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน/
1506 507 การประเมินการใช้ยาทางคลินิก

หมายเหตุ วิชา 1421 212 การพูดฯ และ 1421 300 ภาษาอังกฤษฯ เรียนวัน จ.-อ. 17.00-18.30 น.หรือตามประกาศกองบริการฯ

 

ตารางเรียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 (สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติและสาขาเภสัชภัณฑ์)

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554

สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติจำนวนนักศึกษา 83 คน/สาขาเภสัชภัณฑ์จำนวนนักศึกษา 17 คน

วัน/เวลา

08.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12-13

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

จันทร์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

อังคาร

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

พุธ

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

พฤหัสบดี

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

ศุกร์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

 

*1507 513 การฝึกปฏิบัติงานทางการตลาดยา/
*1504 519 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชภัณฑ์ /
**1506 512 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก/
***1501 502 สารนิพนธ์

หมายเหตุ
1.* หมายถึงวิชาฝึกงานฯ ของนศ.สาขาเภสัชภัณฑ์
** หมายถึงวิชาฝึกงานฯของนศ.สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ
*** หมายถึงเป็นวิชาที่ นศ.ทั้ง 2 สาขาเรียน
2. นศ.เรียน จ-ศ 09.00-16.00น. ณ แหล่งฝึกฯ

 

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2559
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่5)

ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2559
การสมัครทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

ประกาศเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558