หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ตารางเรียน

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

การจัดจำหน่ายชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2559
ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงิน (ฉบับที่5)

ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2559