หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


ปฏิทินการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ปฏิทินการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2554

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ภาคต้น

ภาคปลาย

ฤดูร้อน

1. กิจกรรมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา

1.1

นักศึกษาใหม่ (โควตารับตรง) พบงานทะเบียนฯ (รายงานตัว/การใช้งาน Reg/การติดต่องานทะเบียน)

24 พ.ค.54

-

-

1.2

นักศึกษาใหม่ (Admission) พบงานทะเบียนฯ (รายงานตัว/การใช้งาน Reg/การติดต่องานทะเบียน)

25 พ.ค.54

1.3

นักศึกษาใหม่ (โควตารับตรง, Admission) พบอาจารย์ที่ปรึกษา

26 พ.ค.54

-

-

1.4

ปฐมนิเทศนักศึกษาและต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมทุกคณะ (โดยโครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา)

27 พ.ค.54

-

-

2. วันเปิดภาคการศึกษา

30 พ.ค.54

31 ต.ค.54

2 เม.ย.55

3. การรับโอนนักศึกษา/ย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา/การเทียบโอนรายวิชา และการขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3.1

วันสุดท้ายที่นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นยื่นคำร้องที่งานทะเบียนฯ กองบริการฯเพื่อขอย้ายโอนมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

15 เม.ย. 54

16 ก.ย. 54

17 ก.พ.55

3.2

วันสุดท้ายที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานียื่นคำร้องขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา (ยื่นต่องานทะเบียนฯ กองบริการฯ ผ่านคณบดีคณะเดิมที่นักศึกษาสังกัด)

15 เม.ย. 54

16 ก.ย. 54

17 ก.พ.55

3.3

วันสุดท้ายที่นักศึกษายื่นคำร้องที่งานทะเบียนเพื่อขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา

13 พ.ค. 54

14 ต.ค. 54

16 มี.ค.55

3.4

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องที่คณะที่สังกัดเพื่อขอเทียบโอนรายวิชา

27 พ.ค.54

28 ต.ค.54

30 มี.ค.55

4. การต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา /รักษาสถานภาพนักศึกษา

4.1

วันสุดท้ายที่บุคคลภายนอกยื่นเรื่องต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอลงทะเบียนเรียน

29 เม.ย.54

30 ก.ย.54

5-มี.ค.-55

4.2

วันสุดท้ายของนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา (ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา) ยื่นเรื่องต่อคณะเพื่อรายงานตัวกลับเข้ามาศึกษา

23 พ.ค.54

21 ต.ค.54

26-มี.ค.-55

4.3

นักศึกษาต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา (ลงทะเบียนผ่านระบบ reg. และชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์)

29 เม.ย.-22 พ.ค.54

30 ก.ย.-30 ต.ค.54

-

4.4

นักศึกษาต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษา (ลงทะเบียนด้วยการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา และชำระค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์)

30 พ.ค.-3 มิ.ย. 54

31 ต.ค.-4 พ.ย.54

-

4.5

วันสุดท้ายของการลาพักการศึกษาโดยที่ทุกรายวิชาไม่ปรากฎในระเบียนและได้รับเงินคืนตามที่กำหนด โดยยื่นเรื่องต่อคณะ

17 มิ.ย.54

18 พ.ย.54

12-เม.ย.-55

4.6

การลาพักการศึกษา โดยที่ทุกรายวิชาได้รับสัญลักษณ์ W และไม่ได้รับเงินคืนโดยยื่นเรื่องที่คณะ

20 มิ.ย.-19 ส.ค.54

21 พ.ย.54-20 ม.ค.55

16-27 เม.ย.55

4.7

นักศึกษายื่นเรื่องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา (เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ไม่สำเร็จการศึกษา)

20 มิ.ย.-29 ก.ค.54

21 พ.ย.-30 ธ.ค.54

-

4.8

นักศึกษายื่นเรื่องรักษาสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา ตามกำหนดในข้อ 4.3 และข้อ 4.4

20 มิ.ย.-29 ก.ค.54

21 พ.ย.-30 ธ.ค.54

4.9

นักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ต่อทะเบียนนักศึกษา หรือไม่รักษาสถานภาพนักศึกษา

30 ก.ค. 54

31 ธ.ค.54

-

5. การลงทะเบียนรายวิชา/เพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน

5.1

นักศึกษาปี 2 ขึ้นไป (ก่อนรหัส 54) ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ reg. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ต้องชำระเงิน หากค่าหน่วยกิตเกินวงเงินกู้ที่ได้รับ ให้ชำระส่วนที่เกินในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)

29 เม.ย.-22 พ.ค.54

30 ก.ย.- 30 ต.ค. 54

5 มี.ค.-8 เม.ย.55

5.2

นักศึกษาปี 1 (รหัส 54) ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชาผ่านระบบ reg. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (สำหรับนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ต้องชำระเงิน หากค่าหน่วยกิตเกินวงเงินกู้ที่ได้รับ ให้ชำระส่วนที่เกินในภาคการศึกษาถัดไป โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ)

26-29 พ.ค.54

30 ก.ย.- 30 ต.ค. 54

5 มี.ค.-8 เม.ย.55

5.3

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ เพื่อชำระหนี้สินของภาคการศึกษาที่ผ่านมา

29 พ.ค.54

28 ต.ค.54

31-มี.ค.-55

5.4

นักศึกษาขอเพิ่มรายวิชา/เปลี่ยนกลุ่มการเรียน โดยยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา/ อ.ประจำวิชา/ผู้สอน และชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ (จะไม่อนุมัติให้ลงทะเบียนหากพ้นกำหนดยกเว้นเหตุจำเป็นให้อยู่ในข้อวินิจฉัยของอธิการบดี)

30 พ.ค.-3 มิ.ย.54

31 ต.ค.-4 พ.ย. 54

5.5

วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องต่องานทะเบียนฯ เพื่อขอเปลี่ยนการลงทะเบียนแบบร่วมเรียน (Audit) เป็นอย่างอื่น

3 มิ.ย.54

4 พ.ย.54

9-เม.ย.-55

5.6

วันสุดท้ายของการชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์แบบไม่เสียค่าปรับ

19 มิ.ย.54

20 พ.ย.54

8 เม.ย.55

5.7

เสียค่าปรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนช้า วันละ 50 บาท (เว้นวันหยุดราชการ) โดยชำระค่าปรับพร้อมค่าลงทะเบียนที่กองคลัง

20 มิ.ย.-22 ก.ค.54

21 พ.ย.-23 ธ.ค. 54

9-20 เม.ย.55

5.8

ยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเนื่องจากไม่ชำระค่าหน่วยกิตรายวิชาหรือรายวิชาที่เพิ่มแต่ไม่ชำระค่าหน่วยกิตวิชา

23 ก.ค.54

24 ธ.ค.54

21 เม.ย.55

5.9

นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชา ติดต่อขอลาพักการศึกษาและรักษาสถานภาพนักศึกษา

22 ก.ค.-23 ก.ย.54

26 ธ.ค.54-24 ก.พ.55

-

5.10

นักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากถูกยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนทุกรายวิชา และไม่ดำเนินการลาพักการศึกษาตามที่กำหนด

24 ก.ย.54

25 ก.พ.55

6. การถอนรายวิชา

6.1

ถอนรายวิชาผ่านระบบ reg. ไม่ได้รับสัญลักษณ์ "W" และได้รับเงินคืนเฉพาะค่าหน่วยกิตรายวิชา

29 เม.ย.-17 มิ.ย.54

30 ก.ย.-18 พ.ย.54

5 มี.ค.-13 เม.ย.55

6.2

ถอนรายวิชาโดยใช้คำร้องได้รับสัญลักษณ์ "W" และต้องได้รับอนุญาตจาก อ.ประจำวิชาและ อ.ที่ปรึกษา (ไม่ได้รับเงินคืนทุกรายการ)

20 มิ.ย.-19 ส.ค.54

21 พ.ย.54-20 ม.ค.55

16-27 เม.ย.55

6.3

ถอนรายวิชาเฉพาะที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเท่านั้น โดยได้รับสัญลักษณ์ "W" ทุกรายวิชา และไม่ได้รับเงินคืนทุกรายการ

22 ส.ค.-23 ก.ย.54

23 ม.ค.-24 ก.พ.55

30 เม.ย.-11 พ.ค.55

7. วันสอบ ปิดภาคเรียน ประกาศผลการศึกษา ประกาศสถานภาพนักศึกษา และวันที่งดการเรียนการสอน

7.1

วันสุดท้ายของการเปิดเปลี่ยนแปลงตารางเรียน/รายวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับคณะ/ภาควิชา)

3 มิ.ย.54

4 พ.ย.54

9 เม.ย.55

7.2

วันไหว้ครู 1 วัน (งดการเรียนการสอน)

9 มิ.ย.54

-

-

7.3

ประกาศปิดรายวิชา

28 มิ.ย.54

29 พ.ย. 54

23 เม.ย.55

7.4

สอบกลางภาค

-

-

-

สอบกลางภาคครั้งที่ 1 (สำหรับภาคปลาย วันสอบใดที่ตรงกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจะไม่มีการสอนหรือสอบโดยจะเลื่อนไปสอบวันที่ 26 ธ.ค.54 แทน)

19-25 ก.ค.54

19-26 ธ.ค.54

-

สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (บางรายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์)

29 ส.ค.-2 ก.ย.54

30 ม.ค.-3 ก.พ.55

7.5

วันสถาปนามหาวิทยาลัย (มีกิจกรรมอาจงดการเรียนการสอนบางกลุ่ม)

29-30 ก.ค.54

-

-

7.6

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 1 วัน (งดการเรียนการสอน)

-

สัปดาห์ที่ 3
ของ ธ.ค.54

-

7.7

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2 วัน (งดการเรียนการสอนวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และวิชาศึกษาทั่วไป)

18-19 ส.ค. 54

-

-

7.8

วันสุดท้ายของการเรียน

23 ก.ย. 54

24 ก.พ.55

11 พ.ค.55

7.9

สอบปลายภาค (วันที่ 7 มี.ค. 55 งดสอบ หยุดวันมาฆบูชา)

-

-

-

สอบปลายภาค (รายวิชาศึกษาทั่วไป ตารางกลางของมหาวิทยาลัย)

26 ก.ย.-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

14-18 พ.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-9 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4)

3-7 ต.ค.54

27 ก.พ.-2 มี.ค.55

สอบปลายภาค (รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5)

3-7 ต.ค.54

7.10

วันปิดภาคการศึกษา

10 ต.ค.54

12 มี.ค.55

21 พ.ค.55

7.11

วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการเรียนให้กองบริการการศึกษา

25 ต.ค.54

27 มี.ค.55

29 พ.ค.55

7.12

วันเริ่มประกาศผลการเรียนตรวจสอบได้ทาง www.reg.ubu.ac.th

27 ต.ค.54

29 มี.ค.55

30 พ.ค.55

7.13

ประกาศสถานภาพนักศึกษา ครั้งที่ 1 (เฉพาะการถูกถอนชื่อ)

28 ต.ค.54

2 เม.ย.55

31 พ.ค.55

7.14

ประกาศสถานภาพนักศึกษา ครั้งที่ 2 (การเตือน ภาวะรอพินิจ และการถูกถอนชื่อ)

-

21 พ.ค.55

-

8. สำเร็จการศึกษา

8.1

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษายื่นคำร้องฯ และชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์

- คณะศิลปศาสตร์ (เช้า) คณะศิลปประยุกต์ฯ/วิทยาลัยแพทยศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์ (บ่าย)

7 ก.ค.54

26 ม.ค.55

-

8.2

วันสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษา โดยที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ

17 มิ.ย.54

18 พ.ย.54

-

9.พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

9.1

วันสุดท้ายที่คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 (ธ.ค.54) เฉพาะนักศึกษาที่รอผลการเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553 โดยไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาในภาคต้นปีการศึกษา 2554

31 ส.ค.54

-

-

9.2

สั่งจองหรือสั่งตัดชุดครุยที่ฝ่ายประสานงานฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (งานพัฒนาหลักสูตร)

ก.ค.-ต.ค.54

ม.ค.-ก.พ.55

-

9.3

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ผ่านระบบ reg.

ส.ค.-ธ.ค.54

9.4

ประกาศกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและลงทะเบียนยืนยันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านเว็บไซต์ www.ubu.ac.th

-

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 54

ปฏิทินการกิจกรรมวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

ภาคต้น

ภาคปลาย

ฤดูร้อน

1

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 1 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

7 มี.ค.-8 เม.ย.54

-

2

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 1 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

21 มี.ค.- 8 เม.ย.54

3

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

18 เม.ย.-20 พ.ค.54

-

4

การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27-28 เม.ย.54

5

การประชุมวิชาการเภสัชบำบัดขั้นสูง

29 เม.ย.54

6

มูลนิธิเภสัชกรอุบลมอบทุนการศึกษา

1 พ.ค. 54

7

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

2-20 พ.ค.54

-

8

กลุ่มวิชาจัดส่งรายละเอียดตารางสอน 1/2554 และรายชื่ออาจารย์พิเศษ ที่พิจารณาผ่านกลุ่มวิชาแล้ว

6 พ.ค. 54

-

9

สอบสัมภาษณ์นักศึกษารับเข้าระบบ Admission

11 พ.ค. 54

10

การอบรมวิชาการเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

20 พ.ค.54

11

รับน้อง สนภท. ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (งานกิจการนักศึกษา)

15-17 พค.54

12

วันทำสัญญาเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

23 พ.ค.54

13

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (งานกิจการนักศึกษา)

27 พ.ค. 54
(ช่วงบ่าย)

-

14

ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ (งดการเรียนการสอนช่วงบ่าย : งานกิจการนักศึกษา)

7 มิ.ย. 54

-

15

การพัฒนาแนวคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของชีวเภสัชศาสตร์กับวิชาชีพเภสัชกรรม นศ.ปีที่ 2
(กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์)

10 มิ.ย.54 (13.00-16.00 น.)

16

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (งดการเรียนการสอน ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งวัน) (งานฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ)

2, 3 มิ.ย. 54

-

17

วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอนช่วงบ่าย) (งานกิจการนักศึกษา)

9 มิ.ย. 54

18

โครงการเตรียมความพร้อมฝึกงานเฉพาะทาง (ชั้นปีที่ 5 )
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ (กลุ่มเภสัชกรรมปฏิบัติ) ในรายวิชาฝึกทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม
- สาขาเภสัชภัณฑ์ (กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)


30 พ.ค.-11 ส.ค.54
8 ต.ค.54

-

19

คนเก่ง คนดี ม.อุบล (งานกิจการนักศึกษา) (ชั้นปี 2 และ ปี 4)

17-19 มิย.54

20

กลุ่มวิชาเสนอหัวข้อสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 (งานวิชาการ)

24 มิ.ย. 54

21

กิจกรรม สัปดาห์เภสัชกรรม (งานกิจการนักศึกษา)

ปลาย มิย.54

22

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เลือกหัวข้อสารนิพนธ์ และส่งผลการเลือกที่งานวิชาการ (งานวิชาการ)

ภายใน 14 ก.ค. 54

23

The 1st International Conference 2011 Patient Safety :
From Product to Patient Care and Translational Research

20-21 ก.ค.54

24

งานวิชาการแจ้งผลการเลือกหัวข้อสารนิพนธ์ให้อาจารย์ทราบ (งานวิชาการ)

27 ก.ค. 54

25

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แจ้งรายชื่อ การเลือกสาขาเฉพาะทาง ที่งานวิชาการ

9 ก.ย. 54

-

26

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งบทคัดย่อสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2554

ภายใน 12.00 น.
8 ก.พ. 55

27

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอการดำเนินงานสารนิพนธ์แบบปากเปล่า ปีการศึกษา 2554

9-10, 16-17 ก.พ. 55
(ทั้งวัน)

28

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ส่งรูปเล่มรายงานสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ภายใน 22 ก.พ. 55

29

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ส่งคะแนนสารนิพนธ์ที่งานวิชาการ

ภายใน 9 มี.ค.55

30

กลุ่มวิชาแจ้งวิชาเลือกที่จะเปิดสอนใน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2554

11 ส.ค. 54

31

งานวิชาการ ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

31 ส.ค. 54

32

ชี้แจงรายวิชาเลือก 2/2554 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

15 ก.ย.54 (บ่าย)

-

33

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2554 ที่งานวิชาการ

ภายใน 21 ต.ค. 54

34

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สายเฉพาะทางเภสัชภัณฑ์ ศึกษาดูงานที่โรงงานยา

8-11 สค.54

35 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 นำเสนอโครงการเภสัชกรใกล้บ้านใกล้ใจ (สสส.) 1 ธ.ค.54 และ 8 ธ.ค.54 เวลา 13.00-16.00น.

36

การฝึกงานเฉพาะทาง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 3
- สาขาเภสัชภัณฑ์


15 ส.ค.-23 ก.ย. 54
3 ต.ค.54-11 พ.ย.54
21 พ.ย.-30 ธ.ค.54
17 ต.ค.-16 ธ.ค.54

-

37

นิเทศงาน การฝึกงานเฉพาะทาง (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ และ กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 3
- สาขาเภสัชภัณฑ์


29 ส.ค.-23 ก.ย.54
17 ต.ค.-11 พ.ย.54
6 ธ.ค.-30 ธ.ค.54
28 พ.ย.-9 ธ.ค.54

-

38

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 นำเสนอการฝึกงานเฉพาะทาง (กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติและกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
- สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ ผลัดที่ 1 และ ผลัดที่ 2
- สาขาเภสัชภัณฑ์26-27 ม.ค.55
26 ธ.ค.54

-

39

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอโครงร่างสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

5, 12, 19 ม.ค. 55
(13.00-16.30 น.)

40

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบเตรียมความพร้อมก่อนสอบประมวลความรอบรู้และการสอบสภาฯ

(ซ้อมสอบครั้งที่ 2)

16-17 ม.ค. 55

41

โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา Walk Rally (งานกิจการนักศึกษา)

ตลอดปี

42

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 1/2554

23 ม.ค. 55

-

43

The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2012 (ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

11-12 ก.พ. 55

44

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 2/2554

13 ก.พ. 55

45

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
(งดการเรียนการสอนช่วง 8.00-10.00 น.)

16 กพ.55

46

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สอบประมวลความรอบรู้ครั้งที่ 3/2554 (ถ้ามี)

20 ก.พ. 55

47

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทางให้งานวิชาการ

18 ก.พ. 55

48

วันปัจฉิมนิเทศของคณะเภสัชศาสตร์

17-19 กพ.55

49

สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 1/2555

20

สอบ MCQ 1/2555

4-5 ก.พ.55

51

สอบ OSPE 1/2555

2 มี.ค.55

52

กลุ่มวิชาส่งเกรดรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2554 ที่งานวิชาการ

ภายใน 26 มี.ค. 55

53

วันมัชฌิมนิเทศ (น.ศ. ชั้นปีที่ 3)

มีค. 55

54

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2555

5 มีค. - 5 เมย. 55

55

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 1 ปีการศึกษา 2555

12 มีค. - 30 มีค. 55

56

นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (ฝึกงานทั่วไป) ผลัดที่ 2 ปีการศึกษา 2555

16 เมย. - 18 พค. 55

57

นิเทศงานนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ผลัดที่ 2 ปีการศึกษา 2555

23 เมย. - 11 พค. 55

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561