หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


1. 1501 100 เภสัชศาสตร์นิเทศ (Please click to open) [13]
2. 1501 400 นิติเภสัชและจรรยาบรรณ (Please click to open) [11]
3. 1501 401 หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [4]
4. 1501 502 สารนิพนธ์ (Please click to open) [12]
5. 1501 503 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป (Please click to open) [11]
6. 1502 220 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [5]
7. 1502 221 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 1 (Please click to open) [3]
8. 1502 222 ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [12]
9. 1502 223 ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 2 (Please click to open) [3]
10. 1502 224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [11]
11. 1502 225 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 (Please click to open) [11]
12. 1502 226 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [11]
13. 1502 227 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 (Please click to open) [11]
14. 1502 230 เภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [12]
15. 1502 231 ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา (Please click to open) [12]
16. 1502 300 ภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [13]
17. 1503 210 เภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [13]
18. 1503 211 ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ (Please click to open) [13]
19. 1503 310 เภสัชเวท (Please click to open) [13]
20. 1503 311 ปฏิบัติการเภสัชเวท (Please click to open) [12]
21. 1503 220 เคมีทางยา (Please click to open) [12]
22. 1503 320 เภสัชเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Please click to open) [13]
23. 1503 321 เภสัชเคมีวิเคราะห์ (Please click to open) [14]
24. 1503 322 ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์ (Please click to open) [12]
25. 1503 323 เภสัชเคมี 1 (Please click to open) [14]
26. 1503 324 เภสัชเคมี 2 (Please click to open) [12]
27. 1504 200 เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น (Please click to open) [13]
28. 1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 (Please click to open) [13]
29. 1504 321 รูปแบบยาเตรียม 2 (Please click to open) [13]
30. 1505 300 เภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [14]
31. 1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Please click to open) [12]
32. 1505 302 เภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [12]
33. 1505 303 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 2 (Please click to open) [11]
34. 1505 400 พิษวิทยาคลินิก (Please click to open) [13]
35. 1506 321 ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม (Please click to open) [4]
36. 1506 421 เภสัชกรรมโรงพยาบาล (Please click to open) [11]
37. 1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Please click to open) [6]
38. 1507 300 การบริหารเภสัชกิจ (Please click to open) [12]
39. 1507 400 เภสัชสาธารณสุข (Please click to open) [11]
40. 1507 402 เภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [14]
41. 1507 403 ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์ (Please click to open) [14]
42. 1503 513 สมุนไพรในระบบสาธารณสุข (Please click to open) [12]
43. 1503 514 เภสัชเคมีทางคลินิก (Please click to open) [12]
44. 1504 520 เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม (Please click to open) [12]
45. 1506 423 เภสัชบำบัด 1 (Please click to open) [13]
46. 1506 424 เภสัชบำบัด 2 (Please click to open) [12]
47. 1506 514 เภสัชบำบัด 3 (Please click to open) [11]
48. 1506 515 เภสัชบำบัด 4 (Please click to open) [14]
49. 1506 516 บริการเภสัชสนเทศ (Please click to open) [13]
50. 1506 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น (Please click to open) [3]
51. 1506 601 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ (Please click to open) [16]
52. 1506 602 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยนอก (Please click to open) [12]
53. 1506 603 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชน (Please click to open) [3]
54. 1506 621 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย (Please click to open) [3]
55. 1507 515 เวชศาสตร์ชุมชน (Please click to open) [12]
56. 1502 506 โภชนาการและโภชนบำบัด (Please click to open) [11]
57. 1502 507 ความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม (Please click to open) [14]
58. 1502 508 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในทางเภสัชกรรม (Please click to open) [12]
59. 1502 509 เภสัชพันธุศาสตร์และวิทยาการจีโนมทางเภสัชศาสตร์ (Please click to open) [3]
60. 1503 420 การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ (Please click to open) [13]
61. 1503 515 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร (Please click to open) [13]
62. 1503 520 เภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [11]
63. 1504 400 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [12]
64. 1504 522 การควบคุมคุณภาพสำหรับเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [5]
65. 1504 611 วิทยาการเครื่องสำอาง (Please click to open) [13]
66. 1504 612 เภสัชภัณฑ์และระบบการนำส่งยาแบบใหม่ (Please click to open) [12]
67. 1504 613 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [12]
68. 1505 512 ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา (Please click to open) [13]
69. 1506 527 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Please click to open) [4]
70. 1506 528 การบริการยาปราศจากเชื้อ (Please click to open) [12]
71. 1507 521 การตลาดยา (Please click to open) [12]
72. 1507 522 การบริหารและประกันคุณภาพ (Please click to open) [12]
73. 1507 527 การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ (Please click to open) [4]
74. 1506 532 การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา (Please click to open) [3]
75. 1506 533 การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย (Please click to open) [3]
76. 1506 534 เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Please click to open) [4]
77. 1506 535 ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน (Please click to open) [3]
78. 1506 536 แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ (Please click to open) [3]
79. 1503 523 เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร (Please click to open) [3]
80. 1506 523 การตรวจติดตามระดับยา (Please click to open) [12]
81. 1506 524 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [3]
82. 1506 529 การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [3]
83. 1506 530 การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Please click to open) [4]
84. 1507 524 พฤติกรรมสุขภาพ (Please click to open) [13]
85. 1504 600 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการผลิตยา (Please click to open) [12]
86. 1504 601 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [12]
87. 1504 620 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง (Please click to open) [14]
88. 1504 621 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (Please click to open) [12]
89. 1504 622 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมด้านยาและอาหารสัตว์ (Please click to open) [12]
90. 1504 623 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมสมมูลและชีวสมมูล (Please click to open) [12]
91. 1504 624 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา (Please click to open) [12]
92. 1506 604 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา (Please click to open) [12]
93. 1506 610 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านกุมารเวชศาสตร์ (Please click to open) [12]
94. 1506 611 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเชื้อ (Please click to open) [12]
95. 1506 612 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช (Please click to open) [12]
96. 1506 613 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านประสาทวิทยา (Please click to open) [12]
97. 1506 614 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา (Please click to open) [12]
98. 1506 615 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยศาสตร์ (Please click to open) [11]
99. 1506 616 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านผู้ป่วยหนัก (Please click to open) [12]
100. 1506 617 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 1 (Please click to open) [12]
101. 1506 618 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการตลาดยา 2 (Please click to open) [12]
102. 1506 619 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านปฐมภูมิ (Please click to open) [12]
103. 1506 620 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด (Please click to open) [13]
104. 1506 622 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Please click to open) [5]
105. 1506 624 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุมชนและเภสัชกรครอบครัว (Please click to open) [6]
106. 1506 625 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่วยนอกเฉพาะโรค (Please click to open) [5]
107. 1506 626 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน (Please click to open) [5]
108. 1506 627 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Please click to open) [5]
109. 1506 628 การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการประเมินการใช้ยา (Please click to open) [8]

ข่าวรับสมัคร ป.ตรี

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 (กสพท.)

ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2561