หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชื่อหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ )
  Master of Sciences (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
ชื่อปริญญา : วท.ม . (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ )
  M.Sc. (Pharmaceutical Chemistry and Natural Products)
   

โครงสร้างหลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา คือ แผน ก (1) และแผน ก (2) โดยมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา
แผน ก (1)

แผน ก (2)

1. วิชาบังคับ
-
12
2. วิชาเลือก
-
6
3. วิทยานิพนธ์
36
18
รวม
36
36
4. รายวิชา :  

รายวิชา

หลักสูตรแผน ก (1)หลักสูตรแผน ก (2)รายวิชาเลือกวิทยานิพนธ์ สำหรับแผน ก (2)


ข่าวรับสมัคร ป.โท/เอก

ประชาสัมพันธ์กรประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44

ประกาศเมื่อ 1 มีนาคม 2560
เกณฑ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560