หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


สารนิพนธ์
หัวข้อปีการศึกษา

การรอดชีวิตของแบคทีเรียโปรไบโอติกที่ผ่านการห่อหุ้มเซลล์เมื่อนำไปเติมในน้ำผักและผลไม้


โดย : พชรพร พาเจริญ และ สกุลรัตน์ นางนวล


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และ ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา


คำสำคัญ :

โปรไบโอติก ห่อหุ้มเซลล์ แลคโตบาซิลัส ไบฟิโดแบคทีเรียม 

น้ำเสาวรส น้ำมะเขือเทศ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การพัฒนายาเม็ดแตกตัวในช่องปากโดยเทคนิคการระเหิดด้วยคลื่นไมโครเวฟ


โดย : ภานุพงศ์ บัวแก้ว และ ศิวัสม์ สาระ


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 


คำสำคัญ : ยาเม็ดแตกตัวในช่องปาก สารระเหิดได้ รังสีไมโครเวฟ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ผลของน้ำมันและสารลดแรงตึงผิวต่อระบบไมโครอิมัลชันที่บรรจุสารสกัดผักเสี้ยน


โดย : นางสาวเมธาวี ลับลิพล และ นางสาวอมรรัตน์  โคตรปัญญา


อาจารย์ที่ปรึกษา :

1. ผศ.ดร.อุษณา       พัวเพิ่มพูลศิริ

2. ผศ.ดร.วริษฎา          ศิลาอ่อน

3. ดร.ไพจิตร              ศรีธนานุวัฒน์


คำสำคัญ :

ไมโครอิมัลชัน ,แผนภาพวัฏภาคไตรภาคเทียม,สารสกัดน้ำมันผักเสี้ยนผี


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเห็ดต่อกระบวนการต้านอักเสบ


โดย : วชิรวิทย์ วัชราคม และสิริวรรณ ลิ้มฉุ้น


อาจารย์ที่ปรึกษา : ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ และ ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ


คำสำคัญ : L. edodes, P. ostreatus, P.pulmonarius, U937 cell line,TGF-β, TNF-α, macrophage, inflammation


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การศึกษาวิธีการสกัดสารกลูแคนจากเห็ดป่าที่ใช้บริโภคใน

จังหวัดอุบลราชธานี


โดย :

นางสาวเขมิกา            สาธุรัมย์

นางสาวปภาดา         นันทิยกุล


อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร. ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์ และ ผศ.ดร. สุภารัตน์  จันทร์เหลือง


คำสำคัญ :

กลูแคน เห็ดป่าที่ใช้บริโภค


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การประยุกต์วิธีทางสถิติเพื่อสกัดและแยกบริสุทธิ์

diarylheptanoids สำหรับควบคุมคุณภาพว่านชักมดลูก


โดย : อรณิชา วุฒิโสภากร และศุภิสรา เพชรประภัสสร


อาจารย์ที่ปรึกษา :

บัญชา  ยิ่งงาม, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)


คำสำคัญ :

ว่านชักมดลูก, ไดแอริลเฮปทานอยด์, การสกัดและแยกบริสุทธิ์,

โมเลกุลลาร์ด็อกกิ้ง, การควบคุมคุณภาพ


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในกวาวเครือขาวด้วยวิธีวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกัน


โดย : อัมรินทร์  สิงห์ประโคน และ ณัฐกร คูสนิท


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล และ อาจารย์ทรงพร จึงมั่นคง


คำสำคัญ : ไมโรเอสทรอล, กวาวเครือขาว, อีไลซ่า, โมโนโคลนอล แอนติบอดี


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การศึกษาพฤกษเคมีของราเอนโดไฟต์ในปลาไหลเผือก


โดย : อรพรรณ สัตยพานิช และ นิรมล จำปา


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.กุสุมา จิตแสง และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล


คำสำคัญ : ปลาไหลเผือก, ราเอนโดไฟต์, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย, สารกลุ่มอัลคาลอยด์, สารกลุ่มควาสสินอยด์


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้ในตำรายาอีสาน ระยะที่ 2


โดย : ศุภชัย  ศรีมันตะ และ อธิบดี  ศักดิ์ศินานนท์


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล และ ดร.กุสุมา  จิตแสง


คำสำคัญ :

ฐานข้อมูลสมุนไพรตำรายาโบราณอีสาน


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวสายและบัวหลวงชนิดต่างๆ


โดย : รัชนี งามวิลัย และ ลักษมี นาดี


อาจารย์ที่ปรึกษา :

.ดร. กุสุมา จิตแสง


คำสำคัญ :

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณฟลาโวนอยด์รวม,
ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกรวม, บัวสายและบัวหลวง


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การประเมินศักยภาพโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากปลาส้ม


โดย : วราวุธ วิโรพรม และวีรยา ศรีสุริยชัย


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา


คำสำคัญ : โปรไบโอติก,แบคทีเรียกรดแลคติค,ปลาส้ม


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

ฤทธิ์การยับยั้งการเจริญและความเป็นพิษต่อเซลล์เนื้องอกสมอง

ร้ายแรงชนิด Glioblastoma multiforme (GBM) ของสารสกัด

Hydroxychavicol จากใบพลู


โดย :

ชัชพงศ์ ชูโต, ทิพวัลย์ โชติพนิชเศรษฐ์


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก, ดร.กุสุมา จิตแสง


คำสำคัญ :

Glioblastoma multiforme, ความเป็นพิษต่อเซลล์, hydroxychavicol, พลู


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

ศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบของเจลก่อตัวเองโดยมีพอลิเมอร์

PLGA เป็นสารก่อเจลหลัก


โดย :

 พิชามญชุ์ ญาณศุภวงศ์ และ วริศรา ทิพย์คูนอก


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ


คำสำคัญ :

ศัพท์สำคัญ                 = เจลก่อตัวเอง พอลิ(แล็กติกแอซิด-โค-ไกลโคลิกแอซิด)


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลาไหลเผือกน้อยเพื่อการขยายพันธุ์

  และการผลิตสารทุติยภูมิ


โดย : ดารารัตน์ โป้สมบูรณ์, ศศิธร บูรณะพล


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, อ.ทรงพร จึงมั่นคง


คำสำคัญ :

ปลาไหลเผือกน้อย, แคลลัส, ไธไดอะซูลอน


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากปลาส้ม


โดย : ญาณศิลป์  วงศ์ประสาร


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ  จันต๊ะมา

 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา และ  

ผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา


คำสำคัญ :

โปรไบโอติก, แบคทีเรียกรดแลคติค, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, วิธีทดสอบ DPPH


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตำรับยาธาตุอบเชย
                               โรงพยาบาลตระการพืชผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพ


โดย : ชนาธิป ขวัญคง และ ภัทรพงศ์ ศิริเสถียร


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.กุสุมา  จิตแสง และรศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์


คำสำคัญ : : ยาธาตุอบเชย การควบคุมคุณภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือทางเคมี


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การประเมินการตอบสนองต่อการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์

จากยาในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอีลอยด์


โดย : รัตดากร นันทพานิช และ อรุณธิดา นกเพชร


อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว และ ภญ.วรรณพร วัฒนะวงษ์


คำสำคัญ :

มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดไมอีลอยด์


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การนำนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

                               ศรีสะเกษ


โดย : นศ.ภ.ชัชภาวี  บุญพรม  และนศ.ภ.ยุวดี  ยามดี


อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.อนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล  อ.บัญญวัต  ตรียกุล  ภญ.กิตติยาพร  ทองไทย


คำสำคัญ : -


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558

การประเมินผลการให้ความรู้เรื่องยาในคลินิกผู้ป่วยนอก

                             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานี


โดย :

กรกนก  บุญกำเหนิด,จิตรลดา  ศรีปลัดกอง


อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.น้องเล็ก  คุณวราดิศัย


คำสำคัญ : ผู้ป่วยโรคจิตเวช, การให้ความรู้เรื่องยา  


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2558
อุบัติการณ์การใช้ยานอกเหนือจากข้อบ่งใช้ของยากลุ่ม Antihistamines ในเด็ก โรงพยาบาลวารินชำราบ


โดย : นางสาวปวีณ์นุช   ศิริเดชไชยวงศ์ และนางสาวอภิญญา   สุขเกษม


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร.แสวง     วัชระธนกิจ

                               ภก. ธนัฎชา   สองเมือง

                               ภญ. อนัญญา สองเมือง