หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวการเรียนการสอน


สารนิพนธ์
หัวข้อปีการศึกษา

การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


โดย : ชวรัช ชมภูศรี           พรรณปพรพงษ์ผา       วชิรญา จำปาวัน   


อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา  ศรีบุญเรือง


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ผลของริสเพอริโดนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรเอทในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว


โดย : จิราภรณ์  เพ็ญพิมพ์, สิริกร  บัณฑิตและอาภากร  ประวาฬ


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.ภญ.ทัดตา ศรีบุญเรือง, อ.ภก.ณัฐวัฒน์ตีระวัฒนพงษ์และอ.ภญ.จีริสุดา คำสีเขียว


คำสำคัญ :

คำศัพท์สำคัญ     = วาลโปรเอท, ริสเพอริโดน, เภสัชจลนศาสตร์, โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง


โดย :

ณัฐชา  พฤษสุภี, ชนัญญา  รักษ์เรืองนาม และ พิชญ์จิรา  สงวนบุญญพงษ์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

รศ.ดร.วันดี  รังสีวิจิตรประภา  ดร.บัญชา  ยิ่งงาม
คำสำคัญ :

สารสกัดติ้ว, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การซึมผ่านผิว, ระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร, การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

PRELIMINARY SCREENING TEST FOR THE EFFECT OH HOLY BASILAND 4 HERBAL EXTRACT ON RAT CYP2D6 ENZYME ACTIVITY IN-VITRO
โดย :

DUANGJAI JANPIRAK AND SASITORN LEEPRAKON
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ASS.PROF.DR.BENJABHON SETHABOUPPHA

 AND DR.SUTTASINEE SUWANNAKUL


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การศึกษาการกักเก็บ และปลดปล่อยตัวยาเซฟาโซลินในแผ่นไฮโดรเจลยางพาราและแป้งดัดแปรของแป้งข้าว และแป้งกล้วย


โดย :

มันรยา สำเดงไชย, วายูน กลางประพันธ์ และปวรรัตน์ พวงศิริ


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ :

 เซฟาโซลินไฮโดรเจลยางพารา แป้งดัดแปร แผ่นแปะ การกักเก็บ

         การปลดปล่อย


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การศึกษาเกี่ยวกับชนิดและวิธีการเตรียมสารช่วยยึดเกาะประเภทแป้งต่อยาเม็ดที่เตรียมขึ้นโดยวิธีแกรนูลเปียก


โดย :

นิชารัตน์ สิงห์จันทร์, พิมพรรณ พวกพระลับและภัททิยา เล็บสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์


คำสำคัญ :

สารช่วยยึดเกาะ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การพัฒนา Theophylline ในรูปแบบผงฟองฟู่เพื่อการนำส่งยาทางปอด ระยะที่ 3


โดย :

ธีระวุฒิ สีตะวัน   ปรัชพล  ธารสุวรรณ  วัชรา  จันทร์เขียว


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร. จินตนา  นภาพร
คำสำคัญ :

Theophylline ผงฟองฟู่ การนำส่งยาทางปอด Spray-drying
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาสูตรตำรับไมโครบีดบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว


โดย :

มานิตา มุลผาลา, ณุวรี  เวียงอินทร์ และ ศุภลักษณ์  โฉสูงเนิน


อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.จินตนา นภาพร


คำสำคัญ :

ไมโครบีด บำรุงผิว น้ำมันรำข้าว โซเดียมแอลจิเนต เพคตินเจลาติน

 


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การอนุรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ


โดย :

โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ และ สุธารัตน์ คำแพงตา
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.บัญชา ยิ่งงาม, ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)คำสำคัญ :

สีผึ้ง ไขผึ้ง บาล์ม สีจากธรรมชาติ ความชุ่มชื้น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย

Acinetobacter spp. ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


โดย :

ธิราวรรณ จันทรบุตร, ปุณฑริกร รุ่งรัตนกสิน และอังศุมาลิน คึมสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา และผศ.ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา


คำสำคัญ :

Acinetobacter spp., เอนไซม์คาร์บาพีนีเมส, ยีนดื้อยากลุ่ม blaOXA
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การเคลือบเม็ดแกรนูลของยาคลอร์เฟนิรามีนให้มีการปลดปล่อยตัวยาแบบออกฤทธิ์เนิ่นด้วยเครื่องฟลูอิดเบดแกรนูเลเตอร์


โดย :

อิทธิพล เจรจา, นิรันดร์ กันหาวัฒน์ และ ณัฐพงษ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.ดร. เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา และดร. ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ :

คลอร์เฟนิรามีน มาเลท, ฟลูอิดเบดแกรนูลเลเตอร์, ไฮดรอกซีโพลเมทิล เซลลูโลส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย


โดย :

รุ้งทิพย์ โพธิ์จันทึก, ศศิรินทร์ แก้วเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ดร.สมหวังจรรยาขันติกุล


คำสำคัญ :

KIR, KIR2DS3, genetic variation, frequency, Thai


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่าน


โดย :

ศักราช  วรรัตน์กุล และ อานนท์  ทุมรินทร์


อาจารย์ที่ปรึกษา :

รศ.ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา และ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห์


คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การสำรวจภาวะน้ำหนักเกินและ/หรืออ้วนในผู้ป่วยที่รับยารักษาควบคุมอารมณ์ Sodium valproate
โดย : ภัทธิชา วีระกุล รัชสุดา พรหมพิทักษ์ วริศา โสมรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : Sodium valproate, Mood stabilizers, ภาวะน้ำหนักเกิน, ภาวะอ้วน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การทดสอบผลเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพรหอมแดงและสมุนไพรไทยอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ณัฐพร ผลเต็ม นฤมล ภักดี อับดุลร่ออูฟ เจ๊ะเมาะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, เทียนแดง, บัวขม, ทับทิม, แห้วหมู, หอมแดง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาการทบทวนยาต่อเนื่องทางการรักษาในหอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พรพรหม ศรีวงศา วรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง วรรณพร วัฒนพงษ์
คำสำคัญ : กระบวนการทบทวนการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง , ความคลาดเคลื่อนทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การนำส่งยาฟีนาสเตอร์ไรด์ไมโครพาร์ทิเคิลผ่านทางรากผม
โดย : ธารทิพย์ กมลมุณีรัตน์ อภิญญา เอื้อศรี ณัฏฐนันท์ กิจสวัสดิ์พร
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ฟีนาสเตอร์ไรด์ ไมโครพาร์ทิเคิล พีแอลจีเอ การนำส่งผ่านทางรากผม ขนาดอนุภาค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาอาการผิดปกติทางจิต (Antipsychotics) ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ขนิษฐา สุนทร มังกร ชัยวัฒนา หนึ่งฤทัย ตั้งวิกรัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : ภาวะน้ำหนักเกิน , ภาวะอ้วน , Risperidone , Clozapine , ดัชนีมวลกาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินของผู้มาใช้บริการในร้านยา
โดย : ชนม์ชนก ฉวีวงศ์ ภัทร บุญซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ความรู้ พฤติกรรม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : เกษมศักดิ์ ดาลัย ชนิดา เชื้อกุลา เบญจพร หม่วยนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง, น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความรู้,พฤติกรรม,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาเดี่ยวและร้านขายยาแบบสาขาของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลชนก จิตอารี รติยา ศรีภา อัจฉรา นาสถิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ร้านขายยาสาขา, ร้านขายยาเดี่ยว, ความคิดเห็น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การประยุกต์ใช้สารจากธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนประกอบในการเตรียมตำรับแชมพูสำหรับผมแห้ง
โดย : ธัญญพัทธ์ อธิหิรัญนรภัทร์ ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : แชมพู ผมแห้ง น้ำผึ้ง Lauryl glucoside, Jojoba oil, Olive oil
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การตรวจวัดปริมาณสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากเพาะเลี้ยงปลาไหลเผือก
โดย : หยาดรุ้ง สายราม อัจฉราภรณ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : 9-hydroxycanthin-6-one, 9-methoxycanthin-6-one, ปลาไหลเผือก, รากเพาะเลี้ยง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554