หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวการเรียนการสอน


สารนิพนธ์
หัวข้อปีการศึกษา
การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยงและแนวทางการรักษาภาวะโซเดียมในเลือดต่ำในผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : ชวรัช ชมภูศรี พรรณปพร พงษ์ผา วชิรญา จำปาวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ผลของริสเพอริโดนต่อเภสัชจลนศาสตร์ของวาลโปรเอทในผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
โดย : จิราภรณ์ เพ็ญพิมพ์ สิริกร บัณฑิต อาภากร ประวาฬ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ จีริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : วาลโปรเอท, ริสเพอริโดน, เภสัชจลนศาสตร์, โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การกักเก็บของสารประกอบพอลีฟีนอลิกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดใบติ้วในระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง
โดย : ณัฐชา พฤษสุภี พิชญ์จิรา สงวนบุญญพงษ์ ชนัญญา รักษ์เรืองนาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา บัญชา ยิ่งงาม
คำสำคัญ : สารสกัดติ้ว, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, การซึมผ่านผิว, ระบบนำส่งตัวพาไขมันแข็งขนาดนาโนเมตร, การออกแบบพื้นผิวตอบสนอง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
PRELIMINARY SCREENING TEST FOR THE EFFECT OH HOLY BASILAND 4 HERBAL EXTRACT ON RAT CYP2D6 ENZYME ACTIVITY IN-VITRO
โดย : DUANGJAI JANPIRAK SASITORN LEEPRAKON
อาจารย์ที่ปรึกษา : BENJABHON SETHABOUPPHA SUTTASINEE SUWANNAKUL
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาการกักเก็บ และปลดปล่อยตัวยาเซฟาโซลินในแผ่นไฮโดรเจลยางพาราและแป้งดัดแปรของแป้งข้าว และแป้งกล้วย
โดย : มีนรยา สำเดงไชย วายูน กลางประพันธ์ ปวรรัตน์ พวงศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : เซฟาโซลินไฮโดรเจลยางพารา แป้งดัดแปร แผ่นแปะ การกักเก็บ การปลดปล่อย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาเกี่ยวกับชนิดและวิธีการเตรียมสารช่วยยึดเกาะประเภทแป้งต่อยาเม็ดที่เตรียมขึ้นโดยวิธีแกรนูลเปียก
โดย : นิชารัตน์ สิงห์จันทร์ พิมพรรณ พวกพระลับ ภัททิยา เล็บสิงห์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : สารช่วยยึดเกาะ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฝรั่ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนา Theophylline ในรูปแบบผงฟองฟู่เพื่อการนำส่งยาทางปอด ระยะที่ 3
โดย : ธีระวุฒิ สีตะวัน ปรัชพล ธารสุวรรณ วัชรา จันทร์เขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : Theophylline ผงฟองฟู่ การนำส่งยาทางปอด Spray-drying
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาสูตรตำรับไมโครบีดบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าว
โดย : มานิตา มุลผาลา ณุวรี เวียงอินทร์ ศุภลักษณ์ โฉสูงเนิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ไมโครบีด บำรุงผิว น้ำมันรำข้าว โซเดียมแอลจิเนต เพคตินเจลาติน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การอนุรักษ์และพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์สีผึ้งเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ
โดย : โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ สุธารัตน์ คำแพงตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : บัญชา ยิ่งงาม
คำสำคัญ : สีผึ้ง ไขผึ้ง บาล์ม สีจากธรรมชาติ ความชุ่มชื้น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter spp. ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มคาร์บาพีเนมในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ธิราวรรณ จันทรบุตร ปุณฑริกร รุ่งรัตนกสิน อังศุมาลิน คึมสูง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เขมวิทย์ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : Acinetobacter spp., เอนไซม์คาร์บาพีนีเมส, ยีนดื้อยากลุ่ม blaOXA
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การเคลือบเม็ดแกรนูลของยาคลอร์เฟนิรามีนให้มีการปลดปล่อยตัวยาแบบออกฤทธิ์เนิ่นด้วยเครื่องฟลูอิดเบดแกรนูเลเตอร์
โดย : อิทธิพล เจรจา นิรันดร์ กันหาวัฒน์ ณัฐพงษ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : คลอร์เฟนิรามีน มาเลท, ฟลูอิดเบดแกรนูลเลเตอร์, ไฮดรอกซีโพลเมทิล เซลลูโลส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาความถี่ของยีน KIR2DS3 ในประชากรชาวไทย
โดย : รุ้งทิพย์ โพธิ์จันทึก ศศิรินทร์ แก้วเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : KIR, KIR2DS3, genetic variation, frequency, Thai
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาเครือข่ายชุมชนคนเลิกบุหรี่และบริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่าน
โดย : ศักราช วรรัตน์กุล อานนท์ ทุมรินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา จารุวรรณ ธนวิรุฬห์
คำสำคัญ :


บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาแบบภาคตัดขวางของการรักษาและโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เกษมศรี สีลม ฐานิดา นวกุล ธัญสร ศรีสุนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : มานิตย์ แซ่เตียว
คำสำคัญ : โรคเบาหวาน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ผลการรักษา ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การประเมินการจ่ายยา ความร่วมมือในการมาตามนัด และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกในผู้ป่วยผู้ใหญ่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลวาริน ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ปัทมา อักษรณรงค์ สุภาวี เทศศิริ อภิญญา ชื่นวัฒนกุลชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังการประเมินการจ่ายยา ความร่วมมือในการมาตามนัดคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาความคงตัวทางเคมีและกายภาพของตำรับยาตาเซฟาโซลินสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่เตรียมจากน้ำตาเทียมที่มีชนิดของสารถนอมแตกต่างกัน
โดย : ธนิศา บูชารัมย์ อิสรา กุนโท
อาจารย์ที่ปรึกษา : อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ความคงตัว เซฟาโซลิน ยาตาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย น้ำตาเทียม สารถนอม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ณ ห้องผู้ป่วยหนัก โรคหัวใจและหลอดเลือดกลุ่มงานเภสัชกรรม,โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : จักรกฤษ บุษพันธ์ สุรพงษ์ไสยสิทธิ์ อังกูร เกษมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : พีรวัฒน์ จินาทองไทย สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : โปรแกรมเก็บข้อมูลของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรผักหวานและสมุนไพรอื่นๆอีก 3 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ชนิสรา บูรณ์เจริญ ปิติกาญจน์ เจียบเกาะ ศิราพร สิทธิรัมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา ไซโตโครมพี ,450, CYP3A4, ผักหวาน,กะเพรา, ตำลึง, ย่านาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรในประเทศไทยในการฆ่าและยับยั้งเชื้อ Acinetobacter baumannii และสายพันธุ์ที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายชนิดที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ปริยาพร โพธิ์ศรี เพชรรัตน์ สาเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีระพงษ์ มนต์มธุรพจน์ สมหวัง จรรยาขันติกุล
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii, multidrug resistant Acinetobacter baumannii, สารสกัดสมุนไพรไทย, ฤทธิ์ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อ, วิธีการทดสอบโดยการแพร่ผ่านวุ้น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ภาวะแทรกซ้อนทางระบบโลหิตจากการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
โดย : ทัศน์วรรณ อิติปิโซ วัชรินทร์ แท่งทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : มานิตย์ แซ่เตียว ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ศิศิรา ดอนสมัคร
คำสำคัญ : เคมีบำบัดร่วมกับรังสีรักษา,ภาวะซีด,leucopenia, neutropenia, ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : สหรัฐ คุ้มไกรสร พรพิตรา ชิณจักร์ สุภัทรา พุ่มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อัตราการกำเริบของโรค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
สถานการณ์การใช้ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทยของประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขตช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลชนก นิยมญาติ ณัชชา โพธิสาขา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมนา มูลสาร วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ยาที่มีชื่อการค้าเป็นอักษรไทย ประชาชนลาว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การประเมินผลการติดตามระดับยาในกระแสเลือดของยาที่ทำให้อารมณ์ คงที่ (mood stabilizers) ในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : กฤตยาพร อยู่พิทักษ์ คุณัญญา สาธุเม อริยา ปาละวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ยาที่ทำให้อารมณ์คงที่ การติดตามระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การพัฒนาแบบสอบถามเพื่อศึกษาบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ที่ควรจะเป็นต่อ การส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำเพื่อการบริหารจัดการงานเภสัชกรรม จากมุมมองของศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : วัจนีย์ นามวงศ์ วิมุต ตลับนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำ ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
อัตรากำลังเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนในการตรวจประเมิน Good Manufacturing Practice (GMP) จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : วรชัย ราชประโคน วีระกร ศรีจันทร์ อดุลย์ศักดิ์ ชิณบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ รุ่งนภา กงวงษ์
คำสำคัญ : เวลามาตรฐานการทำงาน อัตรากำลัง คุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลชุมชน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
อุบัติการณ์การเกิด Cross Adverse Drug Reaction ของยาในกลุ่ม β-lactams ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555
โดย : จิตรสินี อภัยจิตร พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : เบต้า-แลคแทม, เพนิซิลลิน, เซฟาโลสปอริน, คาร์บาพีเนม, การแพ้ข้ามกัน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาภาวะน้ำหนักเพิ่มในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ใช้ยา Antipsychotic drugs โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, อุบลราชธานี
โดย : ธัญลักษณ์ จตุรโกมล ปนัดดา สงวนเรือง สุภาพร เผ่าเพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ภาวะน้ำหนักเพิ่ม, Risperidone, Clozapine, Olanzapine, Quetiapine
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การศึกษาพฤติกรรมและความตั้งใจในการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วยโรคจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : ดุษฎาภรณ์ วิสาพรม ศิวะรัญญา พละศักดิ์ สลินนา ศรีชาลี
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : บุหรี่, จิตเวช, พฤติกรรม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2556
การสำรวจภาวะน้ำหนักเกินและ/หรืออ้วนในผู้ป่วยที่รับยารักษาควบคุมอารมณ์ Sodium valproate
โดย : ภัทธิชา วีระกุล รัชสุดา พรหมพิทักษ์ วริศา โสมรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : Sodium valproate, Mood stabilizers, ภาวะน้ำหนักเกิน, ภาวะอ้วน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การทดสอบผลเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพรหอมแดงและสมุนไพรไทยอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : ณัฐพร ผลเต็ม นฤมล ภักดี อับดุลร่ออูฟ เจ๊ะเมาะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, เทียนแดง, บัวขม, ทับทิม, แห้วหมู, หอมแดง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาการทบทวนยาต่อเนื่องทางการรักษาในหอผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : พรพรหม ศรีวงศา วรรณพร ปริญญาสกุลวงศ์ หนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง วรรณพร วัฒนพงษ์
คำสำคัญ : กระบวนการทบทวนการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง , ความคลาดเคลื่อนทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การนำส่งยาฟีนาสเตอร์ไรด์ไมโครพาร์ทิเคิลผ่านทางรากผม
โดย : ธารทิพย์ กมลมุณีรัตน์ อภิญญา เอื้อศรี ณัฏฐนันท์ กิจสวัสดิ์พร
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ฟีนาสเตอร์ไรด์ ไมโครพาร์ทิเคิล พีแอลจีเอ การนำส่งผ่านทางรากผม ขนาดอนุภาค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาอาการผิดปกติทางจิต (Antipsychotics) ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ขนิษฐา สุนทร มังกร ชัยวัฒนา หนึ่งฤทัย ตั้งวิกรัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทัดตา ศรีบุญเรือง สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : ภาวะน้ำหนักเกิน , ภาวะอ้วน , Risperidone , Clozapine , ดัชนีมวลกาย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับยาคุมกำเนิดฉุกเฉินของผู้มาใช้บริการในร้านยา
โดย : ชนม์ชนก ฉวีวงศ์ ภัทร บุญซ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ความรู้ พฤติกรรม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจพฤติกรรมและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : เกษมศักดิ์ ดาลัย ชนิดา เชื้อกุลา เบญจพร หม่วยนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความรู้,พฤติกรรม,ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านขายยาเดี่ยวและร้านขายยาแบบสาขาของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลชนก จิตอารี รติยา ศรีภา อัจฉรา นาสถิตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ร้านขายยาสาขา, ร้านขายยาเดี่ยว, ความคิดเห็น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การประยุกต์ใช้สารจากธรรมชาติเพื่อเป็นส่วนประกอบในการเตรียมตำรับแชมพูสำหรับผมแห้ง
โดย : ธัญญพัทธ์ อธิหิรัญนรภัทร์ ปิยาภรณ์ ศรียาชีพ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : แชมพู ผมแห้ง น้ำผึ้ง Lauryl glucoside, Jojoba oil, Olive oil
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การตรวจวัดปริมาณสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากเพาะเลี้ยงปลาไหลเผือก
โดย : หยาดรุ้ง สายราม อัจฉราภรณ์ สมบัติพล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : 9-hydroxycanthin-6-one, 9-methoxycanthin-6-one, ปลาไหลเผือก, รากเพาะเลี้ยง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาอนุภาคแลคโตสโดยวิธีการพ่นแห้ง เพื่อเป็นสารเพิ่มปริมาณในยาเม็ด ชนิดตอกตรง
โดย : นุชาวรรณ สุราสา เฟื่องฟ้า เข็มลาย อนิรุจน์ วิภักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : แลคโตส ยาเม็ด การตอกตรง วิธีการพ่นแห้ง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาปริมาณไบโอเจนิคเอมีน ในผลิตภัณฑ์หมักดอง
โดย : รัสนันท์ นรเศรษฐ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ไบโอเจนิคเอมีน, โครมาโตกราฟีเหลวสมรรถนะสูงแบบรีเวิรส์เฟส, การก่ออนุพันธ์, 9-Fluorenymethyl chloroformate (FMOC)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อร้านขายยาทั่วไปและร้านขายยาคุณภาพในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราธานี
โดย : ฐานันดร อินทร์ตา พลอยไพลิน อินทร์เหล่าใหญ่ สุกัญญา มีชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ร้านขายยาคุณภาพ, ร้านขายยาทั่วไป, ความคิดเห็นของผู้บริโภค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวพรรณจาก น้ำผึ้งและไขผึ้ง
โดย : ประภาศรี พรหมโส ทวีศักดิ์ มาหาญ วราภรณ์ อุดม
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : น้ำผึ้ง ไขผึ้งครีมโลชัน ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมค่าการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาวาร์ฟาริน ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : เด่นใจ บัวทุม รัชนก กรึงไกร อัญมณี ลาภมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา : มนชยา ศิริอังคาวุธ จีริสุดา คำสีเขียว พีรวัฒน์ จินาทองไทย
คำสำคัญ : วาร์ฟาริน, ปัจจัย, ควบคุม, International Normalized Ratio (INR)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาฐานข้อมูลยาคู่เหมือน (LASA) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยระยะที่ 3
โดย : สรศักดิ์ เสดา บุษรินทร์ หลักคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน ยาเม็ด ยาแคปซูล ยาน้ำ ยาฉีด ยาใช้ภายนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
โดย : จิรพรรณ ทิพยมงคลกุล ลดาวัลย์ สากระจาย อภิญญา บุญเทียม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จีริสุดา คำสีเขียว จินตนา นภาพร รัชตะ อุลมาน
คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน, โปรแกรม, การพัฒนา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การค้นหาความคลาดเคลื่อนหลังการจ่ายยา ในงานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบุรีรัมย์
โดย : ทัดดาว จอมไตรคุป สิริจุฑามาศ โพธิ์ภู วัชรินทร์ เทียมสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ ชัยสิทธิ์ วรรณโพธิ์กลาง
คำสำคัญ : ความคลาดเคลื่อนหลังการจ่ายยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาการปลดปล่อยตัวยา Diclofenac sodium จากระบบนำส่งยาเม็ดแบบ Single-unit Matrix เพื่อนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
โดย : วรนันท์ รังสิมาวงศ์ ศิริพร หงษ์ไชยคำ สุภาพร แก่นจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยา Diclofenac sodium Single-unit matrix tablets การปลดปล่อยยาใน สภาวะจำลองนอกร่างกาย การนำส่งยาสู่ลำไส้ใหญ่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดสของพืชสมุนไพร
โดย : เมธี บัวสาย เพียงหทัย ศรียอด อิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านแซนทีนออกซิเดส พืชสมุนไพร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การคัดกรองและประเมินติดตามความพร้อมในการเลิกบุหรี่ของผู้มารับบริการในร้านยา
โดย : จุฬาลักษณ์ เศรษฐฉัตรกุล วาสิฏฐี ตั้งสัตยาธิษฐาน ภัทราวดี กายสำโรง
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : บุหรี่ , เภสัชกร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจความเห็นของนักศึกษา และบุคคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : ศรัณย์รัชต์ รัตนดาวเรือง วรางคณา อยู่เย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา แสวง วัชระธนกิจ สุทธาสินี สุวรรณกุล จีริสุดา คำสีเขียว อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : เภสัชกรรมชุมชน, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, กลุ่มตัวอย่าง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การประเมินความรู้ด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด
โดย : จุฑารัตน์ มีคม ชลลดา มานิตเฉลิมชัย รัตนา คงบัว
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์ วรพจน์ แก้วมะเริง ปัณฑราภรณ์ ปาปะไพ
คำสำคัญ : โรคมะเร็งเต้านม ภาวะโภชนาการ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจการใช้ยาอื่นร่วมกับยาลิเทียม และการประเมินความรู้เกี่ยวกับยาลิเทียมของผู้ป่วยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : เดือนมนัส หงส์สิงห์ สุภาวิณี พงษ์พันนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุทธาสินี สุวรรณกุล สุวรรณา ภัทรเบญจพล
คำสำคัญ : ลิเทียม ยาร่วมกับลิเทียม ระดับยาลิเทียม ประเมินความรู้
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ ที่มารับบริการ ในร้านยา = กรณีศึกษาในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กฤตยา บุญญกิจ นิตรียา เสมสูงเนิน ปิยนุช บุตรสมบัติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความรู้, ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม, ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ระยะที่ 3
โดย : กัญญานันท์ ประเสริฐสาร พจนีย์ สกุลไทย อังคณา วงศ์แสนสี
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา ยาเม็ด แคปซูล ฐานข้อมูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การตรวจวัดระดับยาในเลือดของยาต้านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ระยะที่ 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : น้ำมนต์ ยาบุษดี ภัทริดา เชื้อบัณฑิต เรืองยศ ดียิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา กานต์สินี ศรีแสง ศิริจันทร์ นาคนิกร
คำสำคัญ : วัณโรคดื้อยาหลายขนาน , การตรวจวัดระดับยาในเลือด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน บางชนิดเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดสีสำหรับผมหงอกก่อนวัย
โดย : จิระพรรณ ชมภูวิเศษ ประมูล พันสุวรรณ ศิรินทรา จิบทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน, ฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนส, สมุนไพรไทยพื้นบ้าน, ผมหงอกก่อนวัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ปัจจัยทางคลินิกที่มีผลต่อการควบคุมระดับ International Normalized Ratio (INR) ในคลินิกผู้ป่วยนอกยาวาร์ฟาริน โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โดย : ชนาภา เลิศศิริวรกุล ชุตินันท์ สมบูรณ์ วิภากุล กิติเจริญศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร พีรวัฒน์ จินาทองไทย จีริสุดา คำสีเขียว
คำสำคัญ : ปัจจัยทางคลินิก, วาร์ฟาริน, ผู้ป่วยนอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรสจากใบช้าพลู
โดย : จันทิมา ปันนาผล รวิวรรณ คำนนท์ นลินี กิณเรศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : DPPH, PIPER SARMENTOSUM, อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาความคงตัวในสภาวะเร่งของยาเตรียมเฉพาะคราวรูปแบบยาน้ำแขวน ตะกอนของยาอะเซ็ตตาโซลามายด์, ยาฟูโรซีมายด์ และยาฟีไนตอยด์
โดย : สาลินี ณ ระนอง สิริลักษณ์ รักษ์รอด
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : อะเซ็ตตาโซลามายด์, ฟูโรซีมายด์, การเตรียมยาเฉพาะราย, ยาผงแห้งสำหรับยาน้ำแขวนตะกอน, ความคงตัว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กรรณิการ์ อัคพิน ทัศนีย์ งามจิตร นิตยา พรหมมา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุวรรณา ภัทรเบญจพล สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : พฤติกรรมสุขภาพ บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาผงแห้งของระบบนำส่งยาอิมัลชันชนิดเกิดขึ้นเอง ของยาโคลไตรมาโซล
โดย : วรฉัตร ปั้นหุ่น ยุทธนา แซ่โคว
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : โคลไตรมาโซล, ระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันเกิดขึ้นเอง, การทำให้แห้งแบบโฟม, สารก่อโฟม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การพัฒนาตำรับยาเม็ดสูตรผสมพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนในรูปแบบยาเม็ดสองชั้น
โดย : ไกรสร สวัสดิ์อารีย์ นวนิตย์ ธนสีลังกูร
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : ยาเม็ดสูตรผสม, พาราเซตามอล, คลอเฟนิรามีน, ยาเม็ดสองชั้น, แกรนูลเปียก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาหารูปแบบโครงสร้างที่จำเป็นต่อการออกฤทธิ์ (Pharmacophore model) ของสารที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV)
โดย : สุพรรณิกา ไทยานนท์ อุษณีย์ สุขพิมลพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุรชัย จูมพระบุตร
คำสำคัญ : Dipeptidyl peptidase-IV, Structure base pharmacophore, Molecular docking, Constant for inhibitor binding(Ki), Binding energy
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาเวลามาตรฐานการทำงาน และ การกำหนดอัตรากำลังในงานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลวารินชำราบ
โดย : ปรัตดา ศรีสมบัติ ศิรินทร์ทิพย์ ปิลอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ชนาธิป กันตรง นิจวรรณ ชื่นไมตรี
คำสำคัญ : การกำหนดอัตรากำลัง เวลามาตรฐาน งานบริบาลเภสัชกรรมคลินิกเอชไอวี/เอดส์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
การศึกษาปัญหาจากการใช้ยา (Drug Related Problems) ของผู้ป่วยใน (in-patient) โรคมะเร็งชนิด solid tumor ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จิราภรณ์ กุลรักษา เดือนเพ็ญ สมประสงค์ ปัทมา วรรณทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา วรรณพร วัฒนะวงษ์
คำสำคัญ : ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา (DRPs), การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด, โรคมะเร็ง ชนิด solid tumor
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2554
ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารสกัดข่าลิงในหนูขาว
โดย : จัตุพล กันทะมูล นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง นิภาพร เมืองจันทร์
คำสำคัญ : ข่าลิง ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน คาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ หนูขาว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของสมุนไพรที่มีในตำรับยาสตรีแผนโบราณ
โดย : วีระพล บุณรงค์ เกศโร อิโน
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : สมุนไพรไทย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณหมู่ฟีนอลรวม ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ความสามารถในการให้อิเล็กตรอน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดข่าลิงต่อเชื้อ Enterococcus faecalis ไบโอฟิล์ม
โดย : สยมพล อาลัย เวทย์ ศรีละคร
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ จันทร์เหลือง
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ข่าลิง การเจริญแบบไบโอฟิล์ม Enterococcus faecalis
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนานาโนพาร์ทิเคิลเพื่อการนำส่งโอวัลบูมินทางจมูก
โดย : ธิดารัตน์ นฤมิตมนตรี ศิริวรรณ ศรีสังวาลย์ สมฤดี เรียบร้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : นาโนพาร์ทิเคิล ไคโตแซน โอวัลบูมิน บริหารยาทางจมูก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การสำรวจรายการยาคู่เหมือนในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทย
โดย : ทศพล เจียมพัฒนขจร สมผล สังขะวรรณ สุจิตรา วิชาโคตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน LASA โรงพยาบาล ประเทศไทย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การเตรียมระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเองในรูปแกรนูลแห้งของไอบูโพรเฟน
โดย : เอมอัชนา นนทะวงษ์ อภิชาติ ปรีดาภิรัตน์ ศิริรัตน์ จำนงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : ระบบนำส่งยาชนิดอิมัลชันที่เกิดขึ้นเอง, ไอบูโพรเฟน, ยาละลายน้ำยาก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ความคงตัวของสารสำคัญ 6-gingerol และ 6-shogaol ในแคปซูลขิง
โดย : จุรีรัตน์ คำอินทร์ วรนุช สิทธิสาร สุพัฒษา สลาง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง วิภาวี เสาหิน
คำสำคัญ : ความคงตัว 6-gingerol 6-shogaol แคปซูลขิง HPLC
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพระหว่างสารตั้งต้นแม่และยาเตรียมโฮมีโอพาธีย์จากดาวเรืองที่ปลูกในประเทศไทย
โดย : กนกพร บุญกาญจน์วนิชา กฤตยาพร ไชยรัตน์ เมฐิญา โพธิ์งาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คำสำคัญ : โฮมีโอพาธีย์, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, ฤทธิ์บรรเทาอาการปวด, ดาวเรืองฝรั่ง, ดาวเรืองอเมริกัน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและประทินผิวจากน้ำผึ้งและไขผึ้ง
โดย : จิราวรรณ กองม่วง ณัฐจิรา กองจอหอ ศิริลักษณ์ เวชยางกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : น้ำผึ้ง ไขผึ้ง แชมพู ครีมนวดผม บำรุงเส้นผม สบู่น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด โลชัน แชมพู
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของโด่ไม่รู้ล้ม (ElephantopusspicatusAubl.)
โดย : ปาริชาติ โสภาอุทก พจนา เนตรรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฎจันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : โด่ไม่รู้ล้ม ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสมุนไพรไทย
โดย : กุ้งนาง เยียนเพชร ปนิตา สิทธิพัฒน์พงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : กระชาย แก้ว ผักคราดหัวแหวน ฤทธิ์ต้านจุลชีพ น้ำยาบ้วนปาก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนา Theophylline ในรูปแบบผงฟองฟู่เพื่อการนำส่งยาทางปอดในระยะที่ 2
โดย : ประสพสุข ไท้ทอง วุฒินันท์ ภูนาวรรณ เศรษฐวิชญ์ สินว์สุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : Theophylline ผงฟองฟู่ การนำส่งยาทางปอด
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
กลุ่มสารที่มีฤทธิ์ลดการสร้างเมลานินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบ กระดังงาจีน (Artabotrys hexapetalus)
โดย : จำเนียร โสมณวัฒน์ นุสรณ์ แถลงศรี สายใจ ดีพลงาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : Artabotrys hexapetalus, Annonaceae, Tyrosinase inhibition, DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของพืชสมุนไพรในสกุล Euphorbia
โดย : นรีรัตน์ ภูมลี ฤทธิรงค์ ทองออน
อาจารย์ที่ปรึกษา : พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
คำสำคัญ : น้ำนมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์เล็ก ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การตรวจปริมาณสารเซนโนไซด์เอในแคลลัสและรากลอยของพืชสกุลแคสเซีย
โดย : จิรา จงเจริญกมล อัญมณี สุพมาตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : เซนโนไซด์ เอ, ซิงเกิ้ลเชนเอฟวีต่อเซนโนไซด์เอ, คูน, ชุมเห็ดเทศ, มะขามแขก, อิไลซา, แคลลัส และรากลอย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาชุดทดสอบหาความกระด้างทั้งหมดของน้ำ
โดย : นิโรธ เกียรติกุลวิวัฒน์ วีระยุทธ ดำพระธิก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : ชุดทดสอบ, น้ำกระด้าง, Eriochrome black T, Methylthymol blue
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาพฤกษเคมีของกวาวเครือขาว
โดย : คมดาว คำมุลตรี วิสุดา กู่แก้ว นุชราพร อินทจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : กวาวเครือขาว, ไมโรเอสตรอล, ดิออกซีไมโรเอสตรอล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านจุลชีพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหมอน้อย
โดย : ขจีพรรณ คำศรี ปริศนา สายกระสุน พัชนุ พวงพิลา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : หมอน้อย ฤทธิ์ต้านจุลชีพ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรไทย 5 ชนิด (โกฐจุฬาลัมพา, โกฐหัวบัว, โกฐพุงปลา, โกฐเขมา, เทียนเกล็ดหอย) ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP 3A4 จากตับหนูในหลอดทดลอง
โดย : สุนิสา แสงทอง อภัสรา ตรีเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, โกฐจุฬาลัมพา, โกฐหัวบัว, โกฐพุงปลา, โกฐเขมา, เทียนเกล็ดหอย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์และการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในหอมแดงที่ผลิตในจังหวัด ศรีสะเกษ โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี
โดย : ปิญาภรณ์ ดีเสมอ เพ็ญพิชชา แก้วขวัญข้า ศิริพร วิชาชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ปรีชา บุญจูง ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : หอมแดง, วิธีวิเคราะห์, ปริมาณโลหะหนัก, อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านจุลชีพของโด่ไม่รู้ล้ม
โดย : จีราวรรณ โพธิ์วารี ทวีรัชต์เดช มณีชิษณุพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ต้านจุลชีพ, โด่ไม่รู้ล้ม, DPPH
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนสกัดของต้นนมแมวและนมแมวแดง
โดย : จินตรา กองอิ้ม ดาระณี เขตเจริญ วัณนิตา วรรณสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : นมแมว นมแมวแดง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาการกักเก็บน้ำมันรำข้าวในรูปแบบ Nano-structure liquid carrier (NLC)
โดย : รจเรขา วรรณศรี ศิรินันท์ พุทธลา สุนิดา คำหา
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : นาโนสตรัคเจอร์ลิปิดแคริเออร์, ร้อยละการกักเก็บ, น้ำมันรำข้าว
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับยาเม็ดสมุนไพรสูตรผสมฟ้าทะลายโจรและเปลือกมังคุดเพื่อใช้รักษาอาการท้องเสีย
โดย : ธัญทิพย์ จันทรประสิทธิ์ พิชามญชุ์ ตั้งศิริวัฒนกุล วันวิษา รัตนปนัดดา
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา อรนุช ธนเขตไพศาล
คำสำคัญ : Andrographolide ฟ้าทะลายโจร เปลือกมังคุด สมุนไพรเม็ด แก้อาการท้องเสีย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาความคงตัวของเอนไซม์ปาเปนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางด้าน การแพทย์และเครื่องสำอาง
โดย : ศรินทิพย์ เดชสะท้าน ศศิธร ปานสมสวย
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เอนไซม์ปาเปน ความคงตัว สารประกอบเชิงซ้อนไฮดรอกซีโพรพิล-เบต้า- ไซโคลเด็กตริน นีโอโซม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรโกฐสอและสมุนไพรอื่นๆอีก 4 ชนิด ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP 3A4 จากตับหนูในหลอด
โดย : พรรณธิดา ศิลาเกษ พัชริดา ฐิตะยารักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา สุทธาสินี สุวรรณกุล
คำสำคัญ : อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยา, ไซโตโครมพี 450, CYP3A4, เทียนขาว, เทียนดำ, จันทร์แดง, โกฐกระดูก, โกฐสอ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับเครื่องดื่มสมุนไพรรางจืดแบบชงละลายทันที
โดย : ธนภณ ผ่องใส สิทธิศาสตร์ สุริยะศรี สุวภัทร บูรณะกิติ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์
คำสำคัญ : รางจืด, Thunbergia laurifolia Linn., ชาชงสมุนไพร, spray dried instant herbal tea
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาตำรับชาชงสมุนไพรบัวบก
โดย : ปณิธาน โรมสุข ชนะยุทธ แสนศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : บัวบก, ชาชงสำเร็จรูป, การสเปรย์แห้ง, Centella asiatica (Linn.)
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
โครงการนำร่อง การตรวจวัดระดับยาในเลือดของยากลุ่ม Second line agent ในผู้ป่วย MDR-TB ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
โดย : ชัชพงศ์ บุญทรัพย์ บุญญศักดิ์ ทีทา ภคอร ทรงชัยยศ จิราภรณ์ มูลวิชา วนิดา แสนเมือง วีระวรรณ ไชยสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ นรีรัตน์ คำเพาะ ศิริจันทร์ นาคนิกร
คำสำคัญ : การตรวจวัดระดับยาในเลือด, ยากลุ่ม Second line agents, MDR-TB
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดอุบลราชธานี= การประเมิน โดยแบบวัด WHOQOL-HIV-BREF
โดย : กิติมา วรรณทอง ณัฐมน มูลศรีแก้ว สมภพ ไทยานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย นิตยา ดาววงศ์ญาติ
คำสำคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์, คุณภาพชีวิต, แบบวัดคุณภาพชีวิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาเวลามาตรฐานที่ใช้ในการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยเทคนิค Stopwatch time ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ประกอบ จิตตระการ ธวัฒชัย อินธิเดช มนต์ กุญแจทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย ภญ.นิตยา ดาววงศ์ญาติ
คำสำคัญ : อัตรากำลัง, เวลามาตรฐาน, Stopwatch time technique
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กนิษฐา อ่อนประทุม พงษ์ประยูร แก้วหมุน วัชระพล ภาระกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : ความยึดมั่นในวิชาชีพเภสัชกรรม นักศึกษาเภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาฐานข้อมูลการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลใน ประเทศไทย ระยะที่ 2
โดย : มะลิวัลย์ วงษ์อนัน สมคิด บุตรชาติ ทิพาพร สืบสารคาม
อาจารย์ที่ปรึกษา : จินตนา นภาพร ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การพิสูจน์เอกลักษณ์เม็ดยา ยาเม็ด แคปซูล ฐานข้อมูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาโปรแกรม “การจัดการบริการเภสัชสนเทศ”
โดย : กัตติกา เก่งกว่าสิงห์ รพีพร นาคะอินทร์ เรณุกานต์ อนุสรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ ดร.จินตนา นภาพร
คำสำคัญ : โปรแกรม การจัดการ การบริการเภสัชสนเทศ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ กับความร่วมมือในการมารับยาอย่าง ต่อเนื่องของผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง
โดย : ษมา เหลืองเดชานุรักษ์ สาริศา แสวงอยู่สุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การมารับยาต่อเนื่อง ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง ความร่วมมือในการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านเวชระเบียนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
โดย : นริศรา สิงห์มาตย์ สิริกัญญา ลาสา สิริรัตน์ วิศิษปัญญกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ น้องเล็ก คุณวราดิศัย พีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์ ณัฐวัฒน์ตีระวัฒนพงษ์ สุดารัตน์ เหมกุล
คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การอ่านเวชระเบียน, นักศึกษาเภสัชศาสตร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลด้านเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : ปิยวัฒน์ ประสารศิวะมัย ภานุวัฒน ประสพธัญญา สุรวุฒิ ดอนคำชัยมงคล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ชาคริส บ้านเหล่า รัชตะ อุลมาน
คำสำคัญ : โปรแกรมการจัดการข้อมูลด้านเภสัชกรรม, โปรแกรม, การพัฒนา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาและประเมินแบบสอบถามความรู้ทั่วไปทัศนคติและความเชื่อเรื่องบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : กฤศนิน พงศ์พิศ แสงตะวัน จันทร์คามคำ รัตนา ไกรวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : แบบสอบถาม ความรู้ทั่วไปและอันตรายจากการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ทัศนคติและความเชื่อต่อการสูบบุหรี่ ทัศนคติและความเชื่อต่อการการเลิกบุหรี่ พฤติกรรมการเลิกบุหรี่
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การสั่งใช้ยาต้นแบบและความคิดเห็นของแพทย์ต่อมาตรการลดการสั่งใช้ยาต้นแบบ
โดย : ธนพร กองสุข นิติกานต์ หมื่นสุข มัญชุดา สุทธิพรชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : การสั่งใช้ยา ยาต้นแบบ มาตรการลดการสั่งใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย : สุนทร พันฤทธิ์ดำ มันต์ทณัฏฐ์ หนูบ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ สัมนา มูลสาร
คำสำคัญ : นักศึกษา พฤติกรรมการออกกำลังกาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิค
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดพืชผักพื้นบ้านและสมุนไพรบางชนิดโดยวิธี Ames Test (Mutagenicity and Antimutagenicity of some aqueous extracts of edible plants and medicinal plants by Ames Test)
โดย : ชวนนท์ พิเคราะห์ เกียรติพันธุ์ อินทิแสง ชัยวัฒน์ อำแพงใต้
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร Ames test
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2553
การพัฒนาปาเปนนีโอโซมเพื่อการบำรุงสภาพเส้นผม
โดย : ปาริชาติ ฉลาดสกุล ทิชากร เกิดสาย และปัทมา เหล่าดาราจักร
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เอนไซม์ปาเปน ยางมะละกอ นีโอโซม บำรุงเส้นผม ครีมนวดผม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาประสิทธิผลของการลดความดันโลหิตในการเปลี่ยนยา Felodipine เป็น Amlodipine ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : ทูลศักดิ์ ปันเขต นิภารัตน์ แสงกุล ปิยนุช บุญธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : น้องเล็ก คุณวราดิศัย
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง Felodipine Amlodipine อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การตรวจสอบเอนไซม์เบต้าแลคแตมเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
โดย : ศราวุฒิ เสมารัมย์ ธัญพงศ์ คุณะวัฒนกุล ศุภเดช แสงสานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii เบต้าแลคแตมเมส ยีนดื้อยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาโปรไบโอติกส์ไมโครสเฟียร์
โดย : มุจลินท์ เรืองไพศาล หทัยภัทร์ วิจิตรสุนทรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ประสิทธิภูริปรีชา วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : จุลินทรีย์โปรไบโอติก แลคโตบาซิลัส ไมโครเอนแคปซูเลชั่น
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนา และศึกษาความคงตัวของชุดทดสอบน้ำกระด้าง
โดย : กิตติชัย ไชยศีรษะ ขจร ทองเสน คงศักดิ์ สิงห์เสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์
คำสำคัญ : ชุดทดสอบน้ำกระด้าง, ความกระด้าง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การสำรวจการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โดย : นิคม กำแพงงาม สาวสุคนธ์ทิพย์ แผ่นพรหม
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุทธาสินี สุวรรณกุล เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
คำสำคัญ : สมุนไพร อันตรกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร จิตเวช ฟ้าทะลายโจร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมของผลิตภัณฑ์จากสาร สกัดธรรมชาติ
โดย : ชนิดา ทองพิฑูรรัตน์ ดุษฎี หนูอินทร์ อภิชน ดิลกลาภ
อาจารย์ที่ปรึกษา : เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : ทองพันชั่ง อัญชัน มะคำดีควาย การเจริญเส้นผม
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การผลิตสาร Plumbagin ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงหญ้าน้ำค้าง
โดย : เกวลิน รักษาสรณ์ ภาวิตา ทัพจีน เมธยา ระงับพาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
คำสำคัญ : หญ้าน้ำค้าง, plumbagin, anti-PL monoclonal antibody, ELISA, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การผลิตสาร 9-hydroxycanthin-6-one ในรากเพาะเลี้ยงปลาไหลเผือกและปลาไหลเผือกน้อย
โดย : พชรพงศ์ ชมทอง เทวินทร์ เทียนวรรณ นราธิป อุดมฉวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล ทรงพร จึงมั่นคง
คำสำคัญ : 9-hydroxycanthin-6-one, ปลาไหลเผือก, Eurycoma longifolia, Eurycoma hamandiana, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, HPLC
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
= คุณภาพน้ำดิบและน้ำที่ผ่านการบำบัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
โดย : ดารัตน์ อ่อนปาน วงษ์ดิษฐ วิเชียรเทียบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ฑามาศ หงษ์ทอง จรรยา อินทรหนองไผ่
คำสำคัญ : น้ำดิบ คุณภาพน้ำดิบ น้ำที่ผ่านการบำบัด คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด น้ำที่ผ่านการบำบัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และน้ำที่ผ่านการบำบัดของชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การประเมินสมรรถภาพปอดเบื้องต้นของข้าราชการตำรวจในจังหวัด อุบลราชธานี
โดย : ธารารัตน์ พรยิ้ม โยธกา ถานะลุน สุธัญญมาศ บุระมุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : นิภาพร เมืองจันทร์ สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : ตำรวจจราจร ตำรวจประจำสำนักงาน สมรรถภาพปอด สไปโรมิเตอร์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การแยกสารสกัดและตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของใบพอก
โดย : วราภรณ์ โลกนิมิตร สุวิมล พงษ์สมบูรณ์ อาติยา วัฒนศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ นุตติยา วีระวัธนชัย
คำสำคัญ : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ใบพอก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
รูปแบบการสั่งจ่ายยาลดความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กีรติพงศ์ บุญสงค์ เชษฐ์ธวัท เศวตวงศ์ วิรัตน์ ทองปั้น
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ความดันโลหิตสูง รูปแบบการสั่งจ่ายยา แนวทางการรักษา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาสูตรตำรับครีมจากสารสกัดจากต้นเทียนนา แลทดสอบ ความระคายเคืองต่อผิวหนัง
โดย : ชาญวิทย์ บุตรบุรี พัชราพรรณ ภูสังข์ เมธาวี เดชรา
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ริษฎา ศิลาอ่อน เพียงเพ็ญ ธิโสดา
คำสำคัญ : สารสกัดเทียนนา ต้านออกซิเดชัน ครีม การระคายเคือง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาฐานข้อมูลยาคู่เหมือน (LASA) สำหรับยาเม็ดและ แคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
โดย : เจษฎาวดี แก้วมณีชัย สุรศักดิ์ คณานันท์ อภิรักษ์ คู่วัจนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ธีราพร ชนะกิจ จินตนา นภาพร พีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์
คำสำคัญ : ยาคู่เหมือน ยาเม็ด ยาแคปซูล
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาซีรัมที่มีส่วนผสมของน้ำมันโหระพาเพื่อขจัดรังแคและเส้นผม หลุดร่วง
โดย : ฟาลิตา กรชลกานต์ วิสาขา บุญทศ รัสรินทร์ ยศะไชยรุจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ซีรัม, น้ำมันโหระพา, ขจัดรังแค, ผมร่วง, เวชสำอาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การทบทวนการใช้ยาแอสไพรินเพื่อต้านเกล็ดเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กัญธนพร ชนแดง คันธรส ขันเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : เพียงเพ็ญ ธิโสดา แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคหลอดเลือดสมอง การใช้ยาแอสไพริน การทบทวนการใช้ยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาระบบนำส่งลอยตัวของเคอร์คูมินไมโครสเฟียร์ เพื่อใช้ในการ รักษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร
โดย : วันวิสาข์ สุวรรณวงศ์ วรุณศิริ สารสุวรรณ์ ปิยะนุช ชาติมุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : วันดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : เคอร์คูมิน ระบบนำส่งยาลอยตัว ไมโครสเฟียร์ แผลในกระเพาะอาหาร
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ฤทธิ์ต้านจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดด้วยเอทานอลจากใบพลูต่อ Enterococcus faecalis ที่เจริญยึดเกาะกันเป็นกลุ่มบนเยื่อบาง
โดย : ทรงพล สิทธิการค้า อดุลย์ศักดิ์ เหลาแหลม วุฒิไกร วิลามาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง ใจนุช กาญจนภู นิภาพร เมืองจันทร์
คำสำคัญ : = สารสกัดจากใบพลูชั้นเอทานอล น้ำมันหอมระเหย ฤทธิ์ต้านจุลชีพ Enterococcus faecalis การเจริญยึดเกาะกันเป็นกลุ่มบนเยื่อบาง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากต้นเทียนนาและน้ำนมราชสีห์
โดย : เบญจวิทย์ อินทรพานิช ธีรธัช วิโรจน์สกุลชัย อรรถพล คุณาวิศรุต
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุดารัตน์ หอมหวล ศิริมา สุวรรณกูฎ
คำสำคัญ : เทียนนา น้ำนมราชสีห์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ปัญหาการใช้ยาในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 สำหรับ การทำ Medication Reconciliation โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
โดย : นุศรา ทองภู บุญยิ่ง สินทะสอน วัชรีวรรณ ชูรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : ปัญหาจากการใช้ยา ความสอดคล้องต่อเนื่องทางยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดข่าลิง
โดย : ภัทราภรณ์ โตวัฒนกิจ วชิรวิทย์ วงศ์ษารัฐ วนิดา ใจหมั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา : สุภารัตน์ คำแดง
คำสำคัญ : =ข่าลิง ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณหมู่ฟีนอลรวม ความสามารถในการจับอนุมูลอิสระ ความสามารถในการให้อิเล็กตรอน
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนายาเม็ดไอโซฟลาโวนเคลือบฟิล์ม
โดย : สุวิทชาติ สิทธิแต้สกุล กรกานต์ พิพัฒน์ยรรยง นุจรินทร์ เหลืองอิงคสุต
อาจารย์ที่ปรึกษา : นดี รังสีวิจิตรประภา
คำสำคัญ : ถั่วเหลือง, สารต้านอนุมูลอิสระ, ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม, ไอโซฟลาโวน,กระบวนการหมัก
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ประมาณการความต้องการเภสัชกรในโรงงานยาอีก 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2552 - 2556)
โดย : วิวรรณ วรกุลพาณิชย์ ภัทราภรณ์ คุณทรัพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : เภสัชกรโรงงานยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเลิกบุหรี่และให้คำปรึกษาเรื่องเลิกบุหรี่ผ่านระบบ ออนไลน์
โดย : ขวัญชนก ราชชมภู ชณัฐกานต์ ศรีประเสริฐ ธนกิจ วงศ์สิริเมธากุล วิภาวี ชาดิษฐ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อนันต์ ไชยกุลวัฒนา ธีราพร ชนะกิจ
คำสำคัญ : การเลิกบุหรี่ ระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ท
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : จตุพร ปิ่นเจริญ กัญจน์ธีวรา เพ็ญทองดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ วัชโรดม ศุภลักษณ์
คำสำคัญ : = ความดันโลหิตสูง ความร่วมมือในการใช้ยา เครื่องมือ ความตรง ความเที่ยง
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การศึกษาคุณสมบัติและพิสูจน์เอกลักษณ์ของเชื้อแลคโตบาซิลลัสที่มี ศักยภาพในการพัฒนาเป็นโปรไบโอติก
โดย : กานต์ดนัย จันทร์ทรง จันทร์ธิมา เพียรธรรม ปารมี ภู่ขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คำสำคัญ : โปรไบโอติก แลคโตบาซิลลัส ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori การพิสูจน์เอกลักษณ์ ความไวต่อยาปฏิชีวนะ
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของน้ำมันปลาโดยใช้เทคนิคลิปิดเมทริกซ์
โดย : อัมไพพรรณ เชื่อมไธสง วราภรณ์ ศรีสังวาลย์ ประสิทธิชัย พูลผล
อาจารย์ที่ปรึกษา : วริษฎา ศิลาอ่อน
คำสำคัญ : น้ำมันปลา โอเมก้า-3 เครื่องดื่มผงแห้ง ลิปิดเมทริกซ์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ผลการรักษาทางคลินิกในระยะยาวในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย : กมลวรรณ สีเชียงสา จุฑามาศ มัชปะโต คุณากร สุรนารถ
อาจารย์ที่ปรึกษา : แสวง วัชระธนกิจ
คำสำคัญ : โรคความดันโลหิตสูง ผลการรักษาในระยะยาว การควบคุมความดัน โลหิต
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
เวลามาตรฐานและวิธีการคำนวณที่เหมาะสมเพื่อหาประมาณการำนวนบุคลากรและเภสัชกรสำหรับงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
โดย : สมคิด คล้ายทอง สว่าง บุณยะนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : สัมมนา มูลสาร
คำสำคัญ : การคำนวณอัตราการกำลัง เวลามาตรฐาน งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
การตรวจสอบเอนไซม์เบต้าแลคแตมเมสและยีนดื้อยาในแบคทีเรีย Acinetobacter baumannii ที่ดื้อยาต้านจุลชีพหลายชนิด
โดย : ศราวุฒิ เสมารัมย์ ธัญพงศ์ คุณะวัฒนกุล ศุภเดช แสงสานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ศิริมา สุวรรณกูฏ
คำสำคัญ : Acinetobacter baumannii เบต้าแลคแตมเมส ยีนดื้อยา
บทคัดย่อภาษาไทย | Abstract in English
2552
ผู้บันทึกข้อมูล: นางวรรณา พุ่มพฤกษา