หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรา Malassezia furfur และ Candida albican ของน้ำมันจากพืชบางชนิด

Author

- นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ

Researcher

- นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา, ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา

Journal

- การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- 28 -29 กรกฎาคม 2551

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513