หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต /หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต /หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต /ดาวน์โหลดเอกสาร /สอบใบประกอบฯ /วิทยานิพนธ์ฯ /ผลงานตีพิมพ์ /ข่าวฯ /ตารางเรียน


การศึกษาผลของนีโอโซมที่กักเก็บน้ำมันหอมระเหย ต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์รากผม

Author

- นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ

Researcher

- นพรัตน์ พิชญ์ชัยประเสริฐ,อรพิน เกิดประเสริฐ, วันดี รังสีวิจิตรประภา

Journal

- The 3rd Annual Northeast Pharmacy Research Conference 2011, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Language

- ไทย

Publication type

- ในประเทศ

Page list

- 12-13 กุมภาพันธ์ 2554

เมื่อวันที่

1 มกราคม 2513